ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Risk Değerlendirme İndekslerinin Postoperatif Pulmoner Komplikasyonları Öngörme Güçlerinin Karşılaştırılması [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 8-15 | DOI: 10.14744/IGH.2023.44127

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Risk Değerlendirme İndekslerinin Postoperatif Pulmoner Komplikasyonları Öngörme Güçlerinin Karşılaştırılması

Halise Zengin1, Pınar Çelik2
1Manisa Turgutlu İlçe Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Amaç: Elektif toraks dışı cerrahi geçirecek olan “Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD)” sınıflamasına göre, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) A, B, C ve D grubu hastaların preoperatif dönemde Ariscat-Canet Preoperatif Pulmoner Komplikasyon Risk İndeksi ile Arozullah ve Gupta Solunum Yetmezlik İndekslerine göre değerlendirilmesinin postoperatif erken dönemdeki pulmoner komplikasyonları ya da solunum yetmezliğini öngörme güçlerinin kıyaslanması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Kliniğimize başvuran toraks dışı elektif operasyon geçirecek 100 KOAH’lı hastanın preoperatif dönemde Ariscat-Canet Preoperatif Pulmoner Komplikasyon Risk İndeksi ile Arozullah ve Gupta Solunum Yetmezlik İndeksleri hesaplandı. Hastalar hastanede kaldıkları postoperatif ilk 72 saat boyunca takip edildi. Hastaların semptom sorgulaması ve fizik muayenesi yapıldı. Satürasyonları not edildi. Gerekli görülen hastaların arter kan gazı (AKG) değeri ve akciğer grafisi görüldü. Solunumsal ve solunum dışı komplikasyon görülen hastalar kaydedildi.
Bulgular: Hastaların demografik verileriyle preoperatif risk değerlendirme indeksleri arasındaki ilişkiye bakıldığında mMRC (Modified Medical Research Council) skoru, CAT (COPD Assessment Test) skoru, FEV1 (birinci saniye zorlu ekspiratuvar volüm) değeri ve KOAH GOLD evresiyle indeksler arasında ilişki saptanmazken geçirilen atak sayısı arttıkça indekslerin skor değerlerinin arttığı tespit edildi. Yaş, sigara (paket-yıl) öyküsü, beden kitle indeksi, mMRC ve CAT skorunun postoperatif komplikasyon riskini artırmadığı, KOAH GOLD evresinin arttıkça komplikasyon görülme yüzdesinin arttığı saptandı. Postoperatif komplikasyonlarla indeksler arasındaki ilişkiye bakıldığında, Ariscat-Canet Preoperatif Pulmoner Komplikasyon Risk İndeksi puanı arttıkça komplikasyon gelişme riskinin arttığı, ancak Arozullah ve Gupta Solunum Yetmezlik İndekslerinin postoperatif komplikasyonu öngörmede yararlı olmadığı görüldü.
Sonuç: KOAH’lı hastaların preoperatif risk değerlendirme indekslerinden Ariscat-Canet Preoperatif Pulmoner Komplikasyon Risk İndeksinin Arozullah ve Gupta Solunum Yetmezlik İndekslerine göre komplikasyonları öngörme açısından daha güçlü olduğu gözlendi. Günlük pratikte KOAH’lı hastaların preoperatif değerlendirilmesinde Ariscat-Canet Preoperatif Pulmoner Komplikasyon Risk İndeksinin kullanılmasının yararlı olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ariscat-Canet preoperatif pulmoner komplikasyon risk indeksi, Arozullah ve Gupta solunum yetmezlik indeksleri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, postoperatif komplikasyonlar, preoperatif değerlendirme.

Comparison of Risk Assessment Indices Predicting Postoperative Pulmonary Complications in Patients with COPD

Halise Zengin1, Pınar Çelik2
1Department of Chest Diseases, Manisa Turgutlu District State Hospital, Manisa, Türkiye
2Department of Chest Diseases, Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Türkiye

Objective: The aim of this study was to evaluate the power of the ARISCAT-Canet preoperative pulmonary complication risk index and Arozullah and Gupta Respiratory failure Indices to predict postoperative pulmonary complications in preoperative patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (divided by GOLD class A, B, C, and D) undergoing elective extrathoracic surgery.
Material and Methods: The study was done at the University of Manisa Celal Bayar, Hafsa Sultan Hospital, and 100 patients with COPD that applied to pulmonology and surgery clinics were involved. The ARISCAT-Canet preoperative pulmonary complication risk index and Arozullah and Gupta respiratory failure indices were calculated. After the score was calculated, each patient was followed up after surgery for 72 h to look for any development of respiratory complications. Symptoms were questioned, and a physical examination was performed after surgery. Arterial oxyhemoglobin saturation measurements using pulse oximetry were recorded, arterial blood gas analysis samples were taken, and a chest X-ray was performed if necessary. Pulmonary and extrapulmonary complications were recorded.
Results: When the relationship between the demographic data and preoperative risk assessment indices of the patients was examined, it was seen that there was no correlation between the indices of mMRC score, CAT score, FEV1 value, and COPD-GOLD stage; however, as the number of exacerbation episodes increased, the scores of the indices increased. Age, smoking (pack-year) history, BMI, mMRC, and CAT scores did not increase the risk of postoperative complications; however, the higher GOLD class was found positively correlated with more complications. The ARISCAT-Canet risk index, which is one of these risk assessment indices, was found to be stronger in predicting complications than the other two indices. Our study has shown that the Gupta and Arozullah respiratory failure indices were unable to determine postoperative pulmonary risk adequately.
Conclusion: Preoperative risk assessment indices of COPD patients were found to be useful in predicting the risk of complications. The ARISCAT-Canet risk index, which is one of these risk assessment indices, was found to be stronger in predicting complications than the other two indices. It was concluded that the use of the ARISCAT-Canet risk index during the preoperative evaluation of COPD patients in daily practice may be beneficial.

Keywords: ARISCAT-Canet risk index, Arozullah and Gupta respiratory failure index, COPD, postoperative complications, preoperative evaluation.

Halise Zengin, Pınar Çelik. Comparison of Risk Assessment Indices Predicting Postoperative Pulmonary Complications in Patients with COPD. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 8-15

Sorumlu Yazar: Halise Zengin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale