ISSN: 1300-4115
En Çok İndirilen Makaleler - İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Pulmoner Emboli Şüpheli Hastalarda CRP, D-Dimer, D-Dimer/CRP’nin Klinik Olasılıkla İlişkisi ve Tanısal Değeri
Relationship Between CRP, D-Dimer, D-Dimer/CRP with Clinical Probability and Diagnostic Value in Patients with Suspected Pulmonary Thoromboembolism
Yunus Günkan, Cenk Babayiğit, Nursel Dikmen
doi: 10.5222/IGH.2021.74745   2021; 35 - 2 | Sayfalar 91 - 97

ORIGINAL ARTICLE
2.
BUZLU CAM OPASİTESİ OLAN HASTALARDA HIV ENFEKSİYONU DÜŞÜNMEK
THINKING HIV INFECTION IN PATIENTS WITH GROUND-GLASS OPACITIES
Tuncer ÖZKISA, Ufuk TURHAN, Mehmet AYDOĞAN, Orhan YÜCEL, Erol KILIÇ, Seyfettin GÜMÜŞ
2017; 31 - 2 | Sayfalar 101 - 104

DERLEME
3.
COVİD-19 Sonrası Devam Eden Semptomlar, İnterstisyel Akciğer Hastalığı Oluşumu ve Takip Süreci
Ongoing Symptoms, Formation of Interstitial Lung Disease and Follow-up Process in PostCOVID-19
Melike Yüksel Yavuz, Ceyda Anar
doi: 10.5222/IGH.2021.00719   2021; 35 - 2 | Sayfalar 53 - 56

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde PET-BT’de ölçülen SUVMax değerinin evre ve sağ kalım ile ilişkisi.
The association of the SUVMax value measured on PET-CT with the stage and survival in nonsmall cell lung cancers.
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Berrin Zİnnet Eraslan, Benan Çağlayan
doi: 10.5222/IGH.2020.1889   2020; 34 - 1 | Sayfalar 35 - 42

5.
Nötrofil/Lenfosit Oranının COVID-19’da Mortaliteyi Belirlemedeki Rolü
The role of Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Determining COVID-19 Mortality
Murat Yıldız, Melahat Uzel Şener, Suna Kavurgacı, Ayperi Özturk, Figen Ergür Öztürk, Tuğba Çiçek
doi: 10.14744/IGH.2022.47966   2022; 36 - 1 | Sayfalar 7 - 13

6.
Akciğer Karsinomu Tedavisi Sırasında Beyin Metastazı Gelişimini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Occurence of Brain Metastasis During Lung Carcinoma Treatment
Eylem Yıldırım, Berna Kömürcüoğlu, Tülin Bozkurt, Bilge Salık, Günseli Balcı, Aydan Mertoğlu
doi: 10.5222/IGH.2020.70288   2020; 34 - 2 | Sayfalar 71 - 76

7.
Tütün Bağımlılığının COVİD-19 Ağırlığı Üzerine Etkisi
The Effect of Tobacco Addiction on Severity of COVID-19
Sibel Günay, Ebru Unsal, Emine Argüder, Hatice Kilic, Mukremin Er, Hülya Çelenk Ergüden, Habibe Hezer, Ebru Sengul Parlak, zeynep hancıoğlu, Esmehan Akpınar, Filiz Sadi Aykan, Esra Unsay Metan, Aynil Dalkıran, Yasin Kocaman, Ayşegül Karalezli
doi: 10.5222/IGH.2021.53825   2021; 35 - 1 | Sayfalar 22 - 31

ORIGINAL ARTICLE
8.
NAZOGASTRİK SONDANIN ÖLÜMCÜL KOMPLİKASYONU: PNÖMOTORAKS
A FATAL COMPLICATION OF THE NASOGASTRIC TUBE: PNEUMOTHORAX
Birdal GÜLLÜPINAR
2013; 27 - 1 | Sayfalar 59 - 63

9.
PNÖMONİK TIP ADENOKARSİNOM: HER İKİ AKCİĞERDE HAVA BRONKOGRAMLARI İÇEREN KONSOLİDE ALANLAR
PNEUMONIC TYPE OF ADENOCARCINOMA: CONSOLIDATED AREAS WITH AIR BRONCHOGRAMS IN BOTH LUNGS
Hıdır ESME
2017; 31 - 3 | Sayfalar 173 - 180

OLGU SUNUMU
10.
KAVİTER LEZYONUN BİN BİR YÜZÜ: Pulmoner Emboli Tanılarından Akciğer Kanserine Uzanan Bir Yolculuk
THOUSAND FACE OF CAVİTARY LESİON: Journey from Diagnosis of Pulmonary Embolism to the Lung Cancer
Damla Serçe Unat, Gulru Polat, Gülistan Karadeniz, Ömer Selim Unat, Aysu Ayrancı
doi: 10.5222/IGH.2020.1877   2020; 34 - 1 | Sayfalar 50 - 54

ORIGINAL ARTICLE
11.
NÖROSARKOİDO
NEUROSARCOIDOSIS
Bülent AKKURT, Coşkun DOĞAN, Kayhan BAŞAK, Sevda Şener CÖMERT
2019; 33 - 3 | Sayfalar 189 - 194

ORIJINAL ARAŞTIRMA
12.
Akciğer Kanserinin ve Kemoterapinin Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Lung Cancer and Chemotherapy on Sleep Quality and Quality of Life
Deniz Kızılırmak, Tuğba Göktalay, Ökkeş Gültekin, Yavuz Havlucu, Pınar Çelik
doi: 10.5222/IGH.2021.55265   2021; 35 - 2 | Sayfalar 82 - 90

ORIGINAL ARTICLE
13.
SİGARA BAĞIMLILARINDA DEPRESYON, UMUTSUZLUK VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
THE DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LEVELS OF DEPRESSION, HOPELESSNESS AND ANXIETY IN SMOKING ADDICTS
Burcu ÇAYKARA, Rujnan TUNA, Zuhal Aydan SAĞLAM, Halime Hanım PENÇE
2019; 33 - 1 | Sayfalar 15 - 23

14.
İNTERSTİYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MEKANİK VENTİLASYON
MECHANICAL VENTILATION OF PATIENTS WITH INTERSTITIAL LUNG DISEASE IN ICU
Fatma ÇİFTCİ, Ahmet Onur DAŞTAN, Serhat EROL, Aydın ÇİLEDAĞ, Akın KAYA
2018; 32 - 3 | Sayfalar 141 - 151

15.
ERİŞKİN YAŞTA TANI KONAN PULMONER HİPOPLAZİ OLGUSU
PULMONARY HYPOPLASIA PATIENT DIAGNOSED AT ADULT AGE
Günseli BALCI, Aydan MERTOĞLU, Emel TELLİOĞLU, Zühre TAYMAZ, Neriman ÇELEBİ
2017; 31 - 1 | Sayfalar 45 - 50

16.
LENFANJİTİS KARSİNOMATOZA TANISI ALAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
THE FEATURES OF LYMPHANGİTİS CARCİNOMATOSA CASES
Sevda ŞENER CÖMERT, Coşkun DOĞAN, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ, Banu SALEPÇİ
2013; 27 - 3 | Sayfalar 173 - 180

17.
DİŞ ÇEKİMİ SONRASI GELİŞEN MEDİASTİNAL AMFİZEM: OLGU SUNUMU
PNEUMOMEDIASTINUM DUE TO DENTAL EXTRACTION: CASE REPORT
Cenk KIRAKLI, Pınar ÇİMEN, Özlem EDİBOĞLU, Dursun TATAR
2013; 27 - 1 | Sayfalar 55 - 58

18.
SARKOMATOİD AKCİĞER KARSİNOMLARI
SARCOMATOID CARCINOMAS OF THE LUNG
Y Fazlı YANIK, Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Adem KARATAŞ, Ebru TAŞTEKİN, Yener YÖRÜK
2017; 31 - 2 | Sayfalar 93 - 99

19.
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLGULARINDA PET/BT'DEKİ PRİMER TÜMÖR SUVMAX DEĞERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ VE UZAK ORGAN, LENF NODU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ
PROGNOSTIC IMPORTANCE OF SUV MAX VALUE IN PET/CT AND CORRELATION SUV MAX VALUE BETWEEN LYMPH NODE, DISTANT METASTASIS IN NON SMALL CELL LUNG CANCER
Erdem YALÇINKAYA, Ceyda ANAR, Melike Yüksel YAVUZ, İpek ÜNSAL, Filiz GÜLDAVAL, Derya KOCAKUŞAK, Hüseyin HALİLÇOLAR
2015; 29 - 3 | Sayfalar 127 - 137

20.
MULTİPL NODÜLLERLE SEYREDEN, AKCİĞER METASTAZINI TAKLİT EDEN ANCA(+) KOLLAJEN DOKU HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
ANCA (+) COLLAGEN TİSSUE DİSEASE CHARACTERİZED BY MULTİPLE PULMONARY NODULES IMİTATİNG LUNG CANCER: CASE REPORT
Reyhan GÜMÜŞBURUN, Ceyda ANAR, Fadıl Murat GÜMÜŞBURUN, Tuba İNAL, Erdem YALÇINKAYA, Derya KOCAKUŞAK, İpek ÜNSAL, Zekiye AYDOĞDU, Hüseyin HALİLÇOLAR
2013; 27 - 3 | Sayfalar 209 - 213

LookUs & Online Makale