ISSN: 1300-4115
En Çok İndirilen Makaleler - İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

OLGU SUNUMU
1.
KAVİTER LEZYONUN BİN BİR YÜZÜ: Pulmoner Emboli Tanılarından Akciğer Kanserine Uzanan Bir Yolculuk
THOUSAND FACE OF CAVİTARY LESİON: Journey from Diagnosis of Pulmonary Embolism to the Lung Cancer
Damla Serçe Unat, Gulru Polat, Gülistan Karadeniz, Ömer Selim Unat, Aysu Ayrancı
doi: 10.5222/IGH.2020.1877   2020; 34 - 1 | Sayfalar 50 - 54

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde PET-BT’de ölçülen SUVMax değerinin evre ve sağ kalım ile ilişkisi.
The association of the SUVMax value measured on PET-CT with the stage and survival in nonsmall cell lung cancers.
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Berrin Zİnnet Eraslan, Benan Çağlayan
doi: 10.5222/IGH.2020.1889   2020; 34 - 1 | Sayfalar 35 - 42

DERLEME
3.
COVİD-19 Pandemi Döneminde Akciğer Kanseri Yönetimi
Lung cancer management in the COVID-19 pandemic
Murat Akyol, Berna Komurcuoglu
doi: 10.5222/IGH.2020.52714   2020; 34 - 2 | Sayfalar 55 - 61

ORIGINAL ARTICLE
4.
NAZOGASTRİK SONDANIN ÖLÜMCÜL KOMPLİKASYONU: PNÖMOTORAKS
A FATAL COMPLICATION OF THE NASOGASTRIC TUBE: PNEUMOTHORAX
Birdal GÜLLÜPINAR
2013; 27 - 1 | Sayfalar 59 - 63

DERLEME
5.
Covid-19 Pandemisinde Göğüs Cerrahisi Pratiği
Thoracic Surgery Practice in Covid-19 Pandemic
Kenan Can Ceylan, Arkın Acar
doi: 10.5222/IGH.2020.64936   2020; 34 - 3 | Sayfalar 89 - 94

ORIGINAL ARTICLE
6.
PNÖMONİK TIP ADENOKARSİNOM: HER İKİ AKCİĞERDE HAVA BRONKOGRAMLARI İÇEREN KONSOLİDE ALANLAR
PNEUMONIC TYPE OF ADENOCARCINOMA: CONSOLIDATED AREAS WITH AIR BRONCHOGRAMS IN BOTH LUNGS
Hıdır ESME
2017; 31 - 3 | Sayfalar 173 - 180

7.
DİŞ ÇEKİMİ SONRASI GELİŞEN MEDİASTİNAL AMFİZEM: OLGU SUNUMU
PNEUMOMEDIASTINUM DUE TO DENTAL EXTRACTION: CASE REPORT
Cenk KIRAKLI, Pınar ÇİMEN, Özlem EDİBOĞLU, Dursun TATAR
2013; 27 - 1 | Sayfalar 55 - 58

DERLEME
8.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Geriatrik Bireylerde Dispne, Bakım Bağımlılığı ve Kırılganlık Arasındaki Etkileşim
Interaction Between Dyspnea, Care Dependency, and Frailty in Geriatric Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Merve Çakıcı, Zehra Gök Metin
doi: 10.5222/IGH.2020.25733   2020; 34 - 3 | Sayfalar 95 - 104

9.
Danışma Kurulu
Advisory Board

2020; 34 - 1 | Sayfalar II - IV

ORIJINAL ARAŞTIRMA
10.
Plazminojen aktivatör inhibitörü tip-1 gen (PAİ-1) polimorfizmi ve pulmoner emboli arasındaki ilişki.
Association between plasminogen activator inhibitor type-1 gene (PAI-1) polymorphism and pulmonary embolism.
Filiz Çulfacı Karasu, Mükremin Er, Hatıce Canan Hasanoglu, Gulay Ceylan
doi: 10.5222/IGH.2020.1746   2020; 34 - 1 | Sayfalar 43 - 49

11.
Akciğer Karsinomu Tedavisi Sırasında Beyin Metastazı Gelişimini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Occurence of Brain Metastasis During Lung Carcinoma Treatment
Eylem Yıldırım, Berna Kömürcüoğlu, Tülin Bozkurt, Bilge Salık, Günseli Balcı, Aydan Mertoğlu
doi: 10.5222/IGH.2020.70288   2020; 34 - 2 | Sayfalar 71 - 76

12.
Göğüs Hastalıkları Onkolojik Acillerin Değerlendirilmesi
The Assessment of Oncological Emergencies Of Chest Diseases
Dursun Tatar, Ceyda Anar, Yasemin Özdoğan, Enver Yalnız, Ali Kadri Çırak, Ahmet Emin Erbaycu
doi: 10.5222/IGH.2020.43153   2020; 34 - 2 | Sayfalar 83 - 88

OLGU SUNUMU
13.
COVİD-19 Pandemi Döneminde Multiple Nodüllerle Gelen Hastada Nadir Görülen Bir Enfeksiyon Etkeni: Aktinomikoz Odontoliticus
A Rare Infection Factor in a Patient with Multiple Nodules During The COVID-19 Pandemic Period: Actinomycosis Odontoliticus
Betül İkbal Doğan, Ceyda Anar, Bunyamin Sertogullarindan, Onur Turan
doi: 10.5222/IGH.2020.09719   2020; 34 - 3 | Sayfalar 129 - 135

14.
Rituksimab İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı
Rituksimab-Related Interstitial Lung Disease
Rabıa Hande Avcı, Ecem Naz Ertürk, Mukadder Calikoglu, Eylem Sercan Ozgur
doi: 10.5222/IGH.2020.68077   2020; 34 - 3 | Sayfalar 118 - 123

15.
Kapak
Cover

2020; 34 - 2 | Sayfalar I - III

ORIJINAL ARAŞTIRMA
16.
Tedavi rehberlerine uygun olarak hastaneye yatırılan ve tedavi edilen toplumda gelişen pnömonili yaşlı bireylerin klinik seyir ve tedavi başarısının değerlendirilmesi
Evaluation of clinical course and treatment success of elderly patients with community-acquired pneumonia hospitalized and treated in accordance with the treatment guidelines
Özge Oral Tapan, Utku Tapan
doi: 10.5222/IGH.2020.1847   2020; 34 - 1 | Sayfalar 12 - 19

17.
Akciğer rezeksiyonu sonrası görülen bronkolplevral fistüllerde endobronşial tedavi
Endobronchial Treatment for Bronchopleural Fistula After Lung Resection
Hasan Oğuz Kapıcıbaşı, Volkan Baysungur
doi: 10.5222/IGH.2020.1862   2020; 34 - 1 | Sayfalar 27 - 34

18.
Romatolojik Hastalıkların ve Mean Platelet Volume Düzeylerinin Pulmoner Emboli ile İlişkisi
Relation between Rheumatological Diseases and MPV Levels with Pulmonary Embolism
Ayhan Tabur
doi: 10.5222/IGH.2020.00710   2020; 34 - 2 | Sayfalar 77 - 82

19.
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Olgularının Özellikleri, Tedavi Yanıtına Ve Sağkalıma Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Characteristics of Pulmonary Arterial Hypertension Patients and Evaluation of Factors Affecting Treatment Response and Survival
Bilge Yilmaz Kara, Benan Musellim, Gül Ongen
doi: 10.5222/IGH.2020.1898   2020; 34 - 1 | Sayfalar 1 - 11

20.
Pulmoner Emboli Klinik, Laboratuvar Bulguları, Prognoz ve Mortalite Açısından Cinsiyetler Arasında Farklılık Gösterir mi?
Does Pulmonary Embolism Differ Between Genders in Terms of Clinical, Laboratory Findings, Prognosis and Mortality?
Damla Serçe Unat, Aysu Ayranci, Gulru Polat, Gülistan Karadeniz, Fatma Demirci Üçsular, Ömer Selim Unat, Melih Büyükşirin, Enver Yalnız
doi: 10.5222/IGH.2020.94830   2020; 34 - 3 | Sayfalar 111 - 117

LookUs & Online Makale