ISSN: 1300-4115
En Çok İndirilen Makaleler - İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Pulmoner Emboli Şüpheli Hastalarda CRP, D-Dimer, D-Dimer/CRP’nin Klinik Olasılıkla İlişkisi ve Tanısal Değeri
Relationship Between CRP, D-Dimer, D-Dimer/CRP with Clinical Probability and Diagnostic Value in Patients with Suspected Pulmonary Thoromboembolism
Yunus Günkan, Cenk Babayiğit, Nursel Dikmen
doi: 10.5222/IGH.2021.74745   2021; 35 - 2 | Sayfalar 91 - 97

2.
Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde PET-BT’de ölçülen SUVMax değerinin evre ve sağ kalım ile ilişkisi.
The association of the SUVMax value measured on PET-CT with the stage and survival in nonsmall cell lung cancers.
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Berrin Zİnnet Eraslan, Benan Çağlayan
doi: 10.5222/IGH.2020.1889   2020; 34 - 1 | Sayfalar 35 - 42

3.
Tütün Bağımlılığının COVİD-19 Ağırlığı Üzerine Etkisi
The Effect of Tobacco Addiction on Severity of COVID-19
Sibel Günay, Ebru Unsal, Emine Argüder, Hatice Kilic, Mukremin Er, Hülya Çelenk Ergüden, Habibe Hezer, Ebru Sengul Parlak, zeynep hancıoğlu, Esmehan Akpınar, Filiz Sadi Aykan, Esra Unsay Metan, Aynil Dalkıran, Yasin Kocaman, Ayşegül Karalezli
doi: 10.5222/IGH.2021.53825   2021; 35 - 1 | Sayfalar 22 - 31

ORIGINAL ARTICLE
4.
NAZOGASTRİK SONDANIN ÖLÜMCÜL KOMPLİKASYONU: PNÖMOTORAKS
A FATAL COMPLICATION OF THE NASOGASTRIC TUBE: PNEUMOTHORAX
Birdal GÜLLÜPINAR
2013; 27 - 1 | Sayfalar 59 - 63

DERLEME
5.
COVİD-19 Sonrası Devam Eden Semptomlar, İnterstisyel Akciğer Hastalığı Oluşumu ve Takip Süreci
Ongoing Symptoms, Formation of Interstitial Lung Disease and Follow-up Process in PostCOVID-19
Melike Yüksel Yavuz, Ceyda Anar
doi: 10.5222/IGH.2021.00719   2021; 35 - 2 | Sayfalar 53 - 56

OLGU SUNUMU
6.
KAVİTER LEZYONUN BİN BİR YÜZÜ: Pulmoner Emboli Tanılarından Akciğer Kanserine Uzanan Bir Yolculuk
THOUSAND FACE OF CAVİTARY LESİON: Journey from Diagnosis of Pulmonary Embolism to the Lung Cancer
Damla Serçe Unat, Gulru Polat, Gülistan Karadeniz, Ömer Selim Unat, Aysu Ayrancı
doi: 10.5222/IGH.2020.1877   2020; 34 - 1 | Sayfalar 50 - 54

ORIGINAL ARTICLE
7.
PNÖMONİK TIP ADENOKARSİNOM: HER İKİ AKCİĞERDE HAVA BRONKOGRAMLARI İÇEREN KONSOLİDE ALANLAR
PNEUMONIC TYPE OF ADENOCARCINOMA: CONSOLIDATED AREAS WITH AIR BRONCHOGRAMS IN BOTH LUNGS
Hıdır ESME
2017; 31 - 3 | Sayfalar 173 - 180

8.
DİŞ ÇEKİMİ SONRASI GELİŞEN MEDİASTİNAL AMFİZEM: OLGU SUNUMU
PNEUMOMEDIASTINUM DUE TO DENTAL EXTRACTION: CASE REPORT
Cenk KIRAKLI, Pınar ÇİMEN, Özlem EDİBOĞLU, Dursun TATAR
2013; 27 - 1 | Sayfalar 55 - 58

9.
LENFANJİTİS KARSİNOMATOZA TANISI ALAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
THE FEATURES OF LYMPHANGİTİS CARCİNOMATOSA CASES
Sevda ŞENER CÖMERT, Coşkun DOĞAN, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ, Banu SALEPÇİ
2013; 27 - 3 | Sayfalar 173 - 180

DERLEME
10.
Covid-19 Pandemisinde Göğüs Cerrahisi Pratiği
Thoracic Surgery Practice in Covid-19 Pandemic
Kenan Can Ceylan, Arkın Acar
doi: 10.5222/IGH.2020.64936   2020; 34 - 3 | Sayfalar 89 - 94

ORIJINAL ARAŞTIRMA
11.
Akciğer Karsinomu Tedavisi Sırasında Beyin Metastazı Gelişimini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Occurence of Brain Metastasis During Lung Carcinoma Treatment
Eylem Yıldırım, Berna Kömürcüoğlu, Tülin Bozkurt, Bilge Salık, Günseli Balcı, Aydan Mertoğlu
doi: 10.5222/IGH.2020.70288   2020; 34 - 2 | Sayfalar 71 - 76

DERLEME
12.
COVİD-19 Pandemi Döneminde Akciğer Kanseri Yönetimi
Lung cancer management in the COVID-19 pandemic
Murat Akyol, Berna Komurcuoglu
doi: 10.5222/IGH.2020.52714   2020; 34 - 2 | Sayfalar 55 - 61

13.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Geriatrik Bireylerde Dispne, Bakım Bağımlılığı ve Kırılganlık Arasındaki Etkileşim
Interaction Between Dyspnea, Care Dependency, and Frailty in Geriatric Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Merve Çakıcı, Zehra Gök Metin
doi: 10.5222/IGH.2020.25733   2020; 34 - 3 | Sayfalar 95 - 104

ORIGINAL ARTICLE
14.
AKCİĞERİN NADİR GÖRÜLEN BİR MALİGNİTESİ: RABDOİD TÜMÖR
A RARE MALIGNANCY OF LUNG: RHABDOID TUMOR
Tuğba COŞGUN, Ferda AKSOY, Cemal Asım KUTLU
2013; 27 - 1 | Sayfalar 65 - 68

15.
SİGARA BAĞIMLILARINDA DEPRESYON, UMUTSUZLUK VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
THE DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LEVELS OF DEPRESSION, HOPELESSNESS AND ANXIETY IN SMOKING ADDICTS
Burcu ÇAYKARA, Rujnan TUNA, Zuhal Aydan SAĞLAM, Halime Hanım PENÇE
2019; 33 - 1 | Sayfalar 15 - 23

ORIJINAL ARAŞTIRMA
16.
Plazminojen aktivatör inhibitörü tip-1 gen (PAİ-1) polimorfizmi ve pulmoner emboli arasındaki ilişki.
Association between plasminogen activator inhibitor type-1 gene (PAI-1) polymorphism and pulmonary embolism.
Filiz Çulfacı Karasu, Mükremin Er, Hatıce Canan Hasanoglu, Gulay Ceylan
doi: 10.5222/IGH.2020.1746   2020; 34 - 1 | Sayfalar 43 - 49

17.
Akciğer Kanserinin ve Kemoterapinin Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Lung Cancer and Chemotherapy on Sleep Quality and Quality of Life
Deniz Kızılırmak, Tuğba Göktalay, Ökkeş Gültekin, Yavuz Havlucu, Pınar Çelik
doi: 10.5222/IGH.2021.55265   2021; 35 - 2 | Sayfalar 82 - 90

OLGU SUNUMU
18.
COVİD-19 Pandemi Döneminde Multiple Nodüllerle Gelen Hastada Nadir Görülen Bir Enfeksiyon Etkeni: Aktinomikoz Odontoliticus
A Rare Infection Factor in a Patient with Multiple Nodules During The COVID-19 Pandemic Period: Actinomycosis Odontoliticus
Betül İkbal Doğan, Ceyda Anar, Bunyamin Sertogullarindan, Onur Turan
doi: 10.5222/IGH.2020.09719   2020; 34 - 3 | Sayfalar 129 - 135

ORIJINAL ARAŞTIRMA
19.
Romatolojik Hastalıkların ve Mean Platelet Volume Düzeylerinin Pulmoner Emboli ile İlişkisi
Relation between Rheumatological Diseases and MPV Levels with Pulmonary Embolism
Ayhan Tabur
doi: 10.5222/IGH.2020.00710   2020; 34 - 2 | Sayfalar 77 - 82

20.
Göğüs Hastalıkları Onkolojik Acillerin Değerlendirilmesi
The Assessment of Oncological Emergencies Of Chest Diseases
Dursun Tatar, Ceyda Anar, Yasemin Özdoğan, Enver Yalnız, Ali Kadri Çırak, Ahmet Emin Erbaycu
doi: 10.5222/IGH.2020.43153   2020; 34 - 2 | Sayfalar 83 - 88

LookUs & Online Makale