ISSN: 1300-4115
NÖROSARKOİDO [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 189-194

NÖROSARKOİDO

Bülent AKKURT1, Coşkun DOĞAN2, Kayhan BAŞAK3, Sevda Şener CÖMERT2
1SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH, Patoloji ABD, İstanbul, Türkiye

Sarkoidoz nedeni bilinmeyen, sistemik, granülomatöz bir hastalık olup en sık tutulan yapılar toraks içi lenf nodları ve akciğerlerdir. Nörosarkoidoz ise sarkoidozun ciddi fakat nadir görülen bir formudur. Sarkoidozda klinik olarak saptanabilen sinir sistemi tutulumu %10’un altındadır. Nörosarkoidozun sık görülen formları kraniyal sinir tutulumu, özellikle fasyal paralizi, hipotalamik ve hipopitüiter lezyonlardır. Klinik tabloda kraniyal sinir paralizisi, baş ağrısı, ataksi, bilişsel işlevlerde bozukluk, kuvvet kaybı ve konvülziyonlar görülebilir.Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Kraniyal ve göz tutulumu ile seyreden nörosarkoidoz olgusunu nadir görüldüğü için tanı ve tedaviye dikkat çekmek için sunduk.

Anahtar Kelimeler: Nörosarkoidoz, sarkoidoz, EBUS

NEUROSARCOIDOSIS

Bülent AKKURT1, Coşkun DOĞAN2, Kayhan BAŞAK3, Sevda Şener CÖMERT2
1SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH, Patoloji ABD, İstanbul, Türkiye

Sarcoidosis is a systemic, granulomatous disease of unknown origin and the most common structures are intrathoracic lymph nodes and lungs. Neurosarcoidosis is a serious but rare form of sarcoidosis. Clinically detectable nervous system involvement in sarcoidosis is less than 10%. Common forms of neurosarcoidosis are cranial nerve involvement, especially facial paralysis, hypothalamic and hypopituitary lesions. Cranial nerve paralysis, headache, ataxia, impairment of cognitive functions, loss of strength and convulsions may be seen in the clinical state. Early diagnosis and treatment is life-saving. We present a case of neurosarcoidosis presenting with cranial and ocular involvement in order to draw attention to diagnosis and treatment because it is rare.

Keywords: Neurosarcoidosis, sarcoidosis, EBUS

Bülent AKKURT, Coşkun DOĞAN, Kayhan BAŞAK, Sevda Şener CÖMERT. NEUROSARCOIDOSIS. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 189-194
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale