ISSN: 1300-4115

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

 1. Dergimiz, SBU İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM’nin “yılda üç kez” yayınlanan yayın organıdır. Dergide ağırlıklı olarak Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ile ilgili klinik ve deneysel araştırmalar, olgu sunuları ve derlemeler yayınlanır.
 2. Etik Sorumluluk: İnsanlar üzerinde yürütülen deneysel çalışmalar, 2000 yılında yeni düzenlemelerin yapıldığı 1964 tarihli Helsinki Bildirisine (http://www.healthscience.net/resources/declaration-of-helsinki/) ve insanlar üzerinde yürütülen araştırmalardan sorumlu komitelerin (kurumsal veya ulusal) etik standartlarına uygun olmalıdır. Hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalara dayanan araştırma yazılarında da, laboratuar hayvanlarının gözetim ve kullanımı prensipleri hakkında belirli bir kurumsal veya ulusal yönetmeliğe uygun hareket edildiği belirtilmelidir. Her iki durum için de etik komite onayı tarih ve sayısı belirtilmelidir.
 3. Yazılar Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır. Yazıların Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
 4. Yayın kurulu, Danışma Kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda yazıları yayınlamamak veya düzeltmek üzere yazara geri vermek yetkisindedir.
 5. Yayınlanması istenen yazılarda şu kurallara uyulmalıdır:
  1. A4 kağıdının tek yüzüne iki aralıklı olarak, Arial 10 punto ile yazılmalı,
  2. Kağıdın her bir kenarından 2 cm boşluk bırakılmalı,
  3. Şekil, tablo ve kaynaklar dahil olmak üzere, klinik ve deneysel araştırmalar için 10, olgu sunuları için 5 sayfa aşılmamalıdır.
 6. Gönderilen yazılara, yazar veya yazarların tümünün imzaladığı ve makalenin daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olduğunu belirttikleri bir yazı eklenmelidir.
 7. Değerlendirme için gönderilecek tüm makaleler http://igh.dergisi.org web adresinden online gönderilmelidir.
 8. Yayınlanan yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.
 9. Gönderilen araştırma ve olgu sunularında aşağıdaki sıraya uyulmalıdır:
  1. Başlık sayfası: Yazı başlığı (türkçe ve ingilizce olarak), yazar adları, kurumları, daha önce sunuldu ise buna ait bilgi, yazar iletişim adresi gibi bilgileri içermelidir.
  2. Yazı başlığı: Türkçe ve İngilizce olmalıdır.
  3. Yazarların meslek ünvanları kullanılmaksızın, adı ve soyadı (soyadı büyük harfler ile) yan yana yazılmalıdır.
  4. Yazar adlarının altına, yazarların görev yerleri yazılmalıdır.
  5. Yazı içeriği daha önce bir kongrede sunulmuş ise, bu sayfada belirtilmelidir. Örnek: "Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur (30 Mayıs - 2 Haziran 2001, İzmir)".
  6. İnsan çalışmalarında Helsinki deklerasyonuna uyulup uyulmadığı ve etik kuruldan izin alınıp alınmadığı belirtilmelidir.
  7. Sorumlu yazarın; adı-soyadı, yazışma adresi, telefon ve e-mail adresi verilmelidir.
  8. Özet ve Anahtar sözcükler: Önce Türkçe daha sonra İngilizce olarak yer almalıdır. Özet (Öz olarak yazılmalı), 250 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler: Index Medicus: Medical Subject Headings ve Türkiye Bilim Terimleri sözlüğü ile uyumlu olmalıdır.
  9. Yukarıda belirtilen içerikten sonra makale ana metin dosyasında;

Türkçe başlık, türkçe özet (öz), anahtar sözcükler, ingilizce başlık, ingilizce özet (abstract) , keywords

Makalelerde;

Giriş - Gereç ve Yöntem - Bulgular - Tartışma – Kaynaklar

Olgu sunularında;

Giriş - Olgu - Tartışma -Kaynaklar sırasına uyulmalıdır.

j. Makale dosyasında başlık dışında kurum ve kişi bilgisi olmadan makale metni olmalıdır.

                 k. Tübitak Tıp Veri Tabanına uygunluk yönünden Türkçe özetler “Öz” başlığı altında, ingilizce olanlar “Abstract” başlığı altında yazılmalıdır.

 1. Şekiller: Tüm grafik ve çizelgeler şekil olarak; fotoğraflar resim olarak kabul edilir. Araştırma yazıları için en çok 3, olgu sunuları için en çok 4 şekil kabul edilir. Grafik ve çizelgeler, beyaz kağıda ve ofset basıma uygun kalitede çizilmelidir. içinde yer alan şekil, figür içerikli dosyalar ".jpeg" uzantılı olarak ayrı ayrı online makale kabul sisteminden eklenmelidir.
 2. Tablolar: Metin içine yerleştirilmeli ve romen rakamları ile numaralandırılmalıdır. Tablo başlığı, tablonun üstüne yazılmalı ve her sözcüğü büyük harfle başlamalıdır. Tablo ve şekillerde kullanılan kısaltmalar tablo ve şekil altında açıklanmalıdır.
 3. Kaynaklar: Sınırlı sayıda tutulmalı, metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, yazar adlarının tümü yazılmalı, Index Medicus'taki kısaltma ve kurallara uyulmalıdır. Türk araştırmacıların yayınlarına kaynaklarda yer vermeye özen gösterilmelidir. Örnekler:

Türkçe Dergi: Özdemir N, Ardıç S. Akciğer kanseri ve tüberkülozun birlikte olduğu olgularda tanı. Anadolu Tıp Dergisi 1997; 9: 445-54.

İngilizce Dergi: Anthonisen NR. Anticholinergics in obstructive lung disease. Eur Respir Rev 1995; 5: 347-9.

Kaynak yazımında cümle sonunda kaynak numarası, ( ) şeklinde kullanılan parantezler içinde yer almalıdır.

Türkçe Kitap: Vidinel İ. Akciğer hastalıkları. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası; 1998: 301-8. 
İngilizce Kitap: Haskell CM. Cancer treatment. Philadelphia: Saunders; 1990: 3-9. Türkçe 
Kitapta Bölüm: Koçoğlu A. Tüberküloz tedavisinde başarısızlık nedenleri. Kocabaş A (ed). Tüberküloz kliniği ve kontrolünde. Adana: Çukurova Üniversitesi Matbaası; 1991: 345-50.
İngilizce Kitapta Bölüm: Butler J. Cardiac evaluation. In: Murray JF, Nadel JA (eds). Textbook of respiratory medicine. Philadelphia: Saunders; 1989: 1410-35.

 1. Dergimiz reklam kabul etmektedir. Bu konudaki başvurular Yayın Kurulu'na yapılmalıdır.

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi Yazışma Adresi:

SBU İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Yayın Kurulu, 35110, Yenişehir, İzmir.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale