ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
COVID-19 Enfeksiyonunu Taklit Eden Polimiyozit Akciğer Tutulumu - Olgu Sunumu [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(3): 133-138 | DOI: 10.14744/IGH.2023.28190

COVID-19 Enfeksiyonunu Taklit Eden Polimiyozit Akciğer Tutulumu - Olgu Sunumu

Işıl Sak1, Deniz Kızılırmak1, Özgül Soysal Gündüz2
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye

Polimiyozit, interstisyel akciğer hastalığına sebep olabilen otoimmün bağ dokusu hastalıklarından biridir. Klinik tanı, kas biyopsisi, elektromiyogram bulguları ve laboratuvar parametreleri ile doğrulanır. Polimiyozite bağlı akciğer tutulumu, radyolojik olarak, diğer interstisyel akciğer hastalıkları ve viral enfeksiyonlar gibi birçok klinik durum ile karışabilmektedir. Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 enfeksiyonu ile benzerlik gösteren bu olgu, polimiyozit ilişkili interstisyel akciğer hastalığının erken dönem klinik tablosuna dikkat çekmek ve interstisyel akciğer hastalıklarında ayırıcı tanının önemine vurgu yapmak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, akciğer, polimiyozit.

Polymyositis Lung Involvement Mimicking COVID-19 Infection – A Case Report

Işıl Sak1, Deniz Kızılırmak1, Özgül Soysal Gündüz2
1Department of Pulmonology, Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Türkiye
2Department of Rheumatology, Manisa Celal Bayar Unıversıty Faculty of Medicine, Manisa, Türkiye

Polymyositis is an autoimmune connective tissue disease that can cause interstitial lung disease. The clinical diagnosis is confirmed through muscle biopsy, electromyography findings, and laboratory parameters. Pulmonary involvement due to polymyositis can be radiologically confusing, as many clinical conditions, including other interstitial lung diseases and viral infections, have similar radiological findings. This case, which is clinically and radiologically similar to COVID-19 infection, is presented to highlight the early clinical presentation of polymyositis-associated interstitial lung disease and to emphasize the importance of differential diagnosis in interstitial lung diseases.

Keywords: COVID-19, lung, polymyositis.

Işıl Sak, Deniz Kızılırmak, Özgül Soysal Gündüz. Polymyositis Lung Involvement Mimicking COVID-19 Infection – A Case Report. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(3): 133-138

Sorumlu Yazar: Işıl Sak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale