ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Toksik Gaz İnhalasyonuna Bağlı ARDS’de NIMV Tedavisi: Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(3): 143-147 | DOI: 10.14744/IGH.2023.94840

Toksik Gaz İnhalasyonuna Bağlı ARDS’de NIMV Tedavisi: Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Görkem Berna Koyun, Serdar Berk
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye

49 yaşında erkek hasta, su deposunun kimyasal maddelerle temizliği esnasında toksik maddenin inhalasyonu ile gelişen nefes darlığı ve öksürük yakınmaları ile acil servise başvurmuştur. Kimyasal temizleyicinin hidrojen peroksit, deiyonize su, nitrik asit, hidroklorik asit içerdiği öğrenilmiştir. Acil serviste dispneik, taşipneik ve siyanoz görünümde olan hastanın nazal oksijen tedavisine rağmen saturasyonu %73 olarak ölçülmüştür. Oskültasyonda yaygın ronküsler duyulan hastanın radyolojik tetkiklerinde orta alt zonlarda konsolidasyona giden yaygın infiltrasyonlar izlenmiştir. Solunum sayısı 36/dk olan hasta ciddi hipoksemi nedeniyle akut respiratuvar distres sendromu (ARDS) ön tanısıyla göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesine yatırılmıştır. Hastaya intravenöz metilprednizolon, seftriakson, bronkodilatör tedavi ile rezervuarlı maske ve non-invaziv mekanik ventilasyon ile dönüşümlü oksijen destek tedavisi uygulanmıştır. Tedavinin 7. gününde klinik, radyolojik ve laboratuvar olarak tama yakın iyileşen hasta taburcu edilerek ayaktan takibe alınmıştır. Bu vaka, çoklu iritan madde inhalasyonu sonrası ARDS gelişen bir hastanın erken uygulanan non-invaziv mekanik ventilasyon ile başarılı şekilde tedavi edilmesi ve bu konudaki literatürün gözden geçirilmesi amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ARDS, non-invaziv ventilasyon, toksik inhalasyon

NIMV Treatment in ARDS Due to Toxic Gas Inhalation: A Case and Review of the Literature

Görkem Berna Koyun, Serdar Berk
Department of Chest Diseases, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Türkiye

A 49-year-old male patient presented to the emergency department with complaints of shortness of breath and cough following inhalation of toxic substances during the cleaning of a water tank with chemicals. It was determined that the chemical cleaner contained hydrogen peroxide, deionized water, nitric acid, and hydrochloric acid. Despite nasal oxygen therapy, the patient, who appeared dyspneic, tachypneic, and cyanotic in the emergency room, had a saturation level measured at 73%. Widespread rhonchi were heard on auscultation, and radiological examinations revealed widespread infiltrates leading to consolidation in the mid-lower zones. With a respiratory rate of 36/min and due to severe hypoxemia, the patient was admitted to the chest diseases intensive care unit with a preliminary diagnosis of acute respiratory distress syndrome (ARDS). Treatment included intravenous methylprednisolone, ceftriaxone, bronchodilator therapy, a mask with a reservoir, and alternating oxygen support with non-invasive mechanical ventilation. On the 7th day of treatment, the patient, who showed near-complete recovery clinically, radiologically, and in laboratory results, was discharged and followed up on an outpatient basis. This case is presented to highlight the successful treatment of a patient who developed ARDS after inhalation of multiple irritants with early application of non-invasive mechanical ventilation and to review the literature on this subject.

Keywords: ARDS, non-invasive ventilation, toxic inhalation.

Görkem Berna Koyun, Serdar Berk. NIMV Treatment in ARDS Due to Toxic Gas Inhalation: A Case and Review of the Literature. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(3): 143-147

Sorumlu Yazar: Görkem Berna Koyun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale