ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLGULARINDA PET/BT'DEKİ PRİMER TÜMÖR SUVMAX DEĞERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ VE UZAK ORGAN, LENF NODU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(3): 127-137

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLGULARINDA PET/BT'DEKİ PRİMER TÜMÖR SUVMAX DEĞERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ VE UZAK ORGAN, LENF NODU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ

Erdem YALÇINKAYA1, Ceyda ANAR1, Melike Yüksel YAVUZ1, İpek ÜNSAL1, Filiz GÜLDAVAL1, Derya KOCAKUŞAK1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda Küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) olgularda, tedavi öncesi Floro deoksi glikoz-Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi'de (FDG-PET/BT) SUVmax (standart uptake value) değerinin; sağkalım ile korele olup olmadığını belirlemek ve primer tümör SUVmax değerinin uzak organ ya da lenf bezi metastazı ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem ve Gereç: Ocak 2010-Aralık 2013 tarihleri arasında İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 2. serviste yeni tanı konulan ve evrelemesinde FDG-PET/BT kullanılan 208 KHDAK'li olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Olguların dosyalarından hastaların cinsiyet, yaş, sigara öyküsü, performans durumu, tanı tarihi, histolojik tipi, evresi, ilk progresyon tarihi, ölüm tarihi ve kitle, lenf nodu ve metastaz gelişmiş odağın FDG-PET/BT'deki SUVmax değerleri SPSS programına kaydedildi. Bulgular: T SUVmax ortalama değeri erkeklerde ve tümör çapı 5 cm üzerinde olanlarda anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla p:0,025 ve p:0,001). Tümör tipi adenokanser olanlarda T SUVmax değeri anlamlı düzeyde düşük saptandı (p:0,01).T SUVmax değeri ile evre ve tümörün yerleşim yeri olan periferik ya da santral olması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p:0,0530, p: 0,0902).T SUVmax ortalaması T1 olanlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük (p:0,011)saptanırken, T4 olanlarda ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p:0,019). N ve M faktörü ile T SUVmax değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Primer tümör T SUVmax değeri, sağ kalan hastalarda 15,03±6,07 iken ölen hastalarda ise 15,33±6,50 idi. Sağ kalan ve ölen hastalar ile primer tümör T SUVmax ortalama değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p:0,74) Sonuç: Bu çalışma, KHDAK'lı olguların, sağkalım süresinde FDG-PET/BT'deki primer tümör SUVmax değerinin önemli rolü olmadığını düşündürtmüştür.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, prognostik faktörler, SUV max

PROGNOSTIC IMPORTANCE OF SUV MAX VALUE IN PET/CT AND CORRELATION SUV MAX VALUE BETWEEN LYMPH NODE, DISTANT METASTASIS IN NON SMALL CELL LUNG CANCER

Erdem YALÇINKAYA1, Ceyda ANAR1, Melike Yüksel YAVUZ1, İpek ÜNSAL1, Filiz GÜLDAVAL1, Derya KOCAKUŞAK1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Aim: In our study, we aimed to investigate the correlation between the SUVmax value of pretreatment FDG- PET/CT and survival and to determine whether the SUVmax value of primary tumor correlates with distant organs or lymph node metastases in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients. Material and Methods: Between January 2010- December 2013 newly diagnosed and scanned with FDG-PET/CT 208 NSCLC patients were analyzed retrospectively at İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 2nd chest diseases clinic. From the files of the cases patients's sex,age,smoking history, performance status,date of diagnosis, histological type,stage,first progression date, death date and FDG-PET/CT SUVmax values of the primary tumor,lymph node and metastases were recorded in the SPSS. Survival time was defined as;between the date of diagnosis and the date of death searched from Mernis System or the last application date to us whether patient is alive. Results: T SUVmax values were significantly higher in men and tumor size greater than 5 cm (p:0,025 and p: 0,001).T SUVmax value was significantly lower in Adenocarcinoma (p:0,01). There was no statistically significant difference between T SUVmax value and the stage and tumor localization (p:0,0530, p:0,0902) TSUVmax value were found statistically significantly lower in T1 patients (p =0.011) than in T4 patients (p=0.019). There was no statistically significant difference between N and M factor and T SUVmax values (p> 0.05).T SUVmax value was 15,03±6,07 and 15.33±6.50 in alive, death patients respectively. There was no difference between T SUVmax value and alive, death patients (p=0.74). Conclusion: It was considered that SUVmax does not play an important role in the survival period of NSCLC patients.

Keywords: Non-small cell lung cancer, prognostic factor, SUV max

Erdem YALÇINKAYA, Ceyda ANAR, Melike Yüksel YAVUZ, İpek ÜNSAL, Filiz GÜLDAVAL, Derya KOCAKUŞAK, Hüseyin HALİLÇOLAR. PROGNOSTIC IMPORTANCE OF SUV MAX VALUE IN PET/CT AND CORRELATION SUV MAX VALUE BETWEEN LYMPH NODE, DISTANT METASTASIS IN NON SMALL CELL LUNG CANCER . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(3): 127-137
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale