ISSN: 1300-4115
Nötrofil/Lenfosit Oranının COVID-19’da Mortaliteyi Belirlemedeki Rolü [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 7-13 | DOI: 10.14744/IGH.2022.47966

Nötrofil/Lenfosit Oranının COVID-19’da Mortaliteyi Belirlemedeki Rolü

Murat Yıldız1, Melahat Uzel Şener1, Suna Kavurgacı1, Ayperi Özturk1, Figen Ergür Öztürk1, Tuğba Çiçek2
1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Konya Numune Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Koronavirüs hastalığı (COVID-19)’nda tanısal hematolojik parametreler belirlendi. Yapılan çalışmalarda, COVID-19 hastalarında nötrofil/lenfosit oranı (NLR)’nın hastalığın şiddetini ve mortalitesini göstermede önemli bir belirteç olduğu belirtildi. Bu çalışmanın amacı, ucuz, kolay ölçülebilir ve tekrarlanabilir bir test olan NLR’nin kritik hastaların ayrımında kullanılabilirliğini tespit etmektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Çalışmaya, 01 Eylül 2020−01 Ekim 2020 tarihleri arasında hastanemize başvuran ve COVID-19 tanısı alarak servis yatışı gerektiren hastalar dahil edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların (n=360) yaş ortalaması 62,27±14,09 yıl, hastane takiplerinde vefat eden hastaların (n=42) yaş ortalaması 69,95±12,48 yıl, taburcu edilen hastaların (n=318) yaş ortalaması 61,25±13,99 yıl idi. Bu sonuçlara göre, vefat eden hastaların yaş ortalaması istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0,001). Çok değişkenli regresyon analizinde yaş, başvuru oksijen satürasyonu ve hemoglobin düzeyi mortalitenin bağımsız öngörücüleri olarak saptandı. ROC analizinde, NLR için işlem karakteristik eğrisi altında kalan alan 0,739 (%95 CI: 0,665−0,813) olarak hesaplandı ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). NLR için cut-off değeri 5,688 sınır değer kabul edildiğinde, %66,7 duyarlılık, %66,4 özgül-lük ile mortaliteyi öngördü. NLR için cut-off değeri 5,688 sınır değer kabul edildiğinde, > 5,688 olan grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek C-reaktif pro-tein, D-dimer, ferritin ve troponin değerleri mevcutken, ileri oksijen tedavi ihtiyacı ve mortalite oranı da yine bu grupta daha fazla idi.
Sonuç: NLR’nin COVID-19 hastalık şiddetinin değerlendirilmesinde tam kan sayımı parametrelerinden kolaylıkla hesaplanabilmesi gibi önemli avantajı vardır, tüm hastanelerde bulunabilir ve kısa sürede sonuç verebilir. Bu avantajlar, klinisyenlerin COVID-19 hastalarının yönetiminde farkındalıklarının artmasına ve karar vermelerine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, mortalite, nötrofil/lenfosit oranı.

The role of Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Determining COVID-19 Mortality

Murat Yıldız1, Melahat Uzel Şener1, Suna Kavurgacı1, Ayperi Özturk1, Figen Ergür Öztürk1, Tuğba Çiçek2
1Department of Pulmonology, Ankara Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pulmonology, Konya Numune Hospital, Konya, Turkey

Objective: A few diagnostic hematological parameters have been determined in COVID-19 disease. Neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) was shown as a significant marker in indicating the severity of the disease and mortality in COVID-19 in several studies. We were aimed to determine the use of NLR to distinguish critically ill patients in this study.
Material and Methods: A total of 360 patients who were diagnosed COVID-19 and required hospitalization through September 1, 2020–October 1, 2020, in the Ankara Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital were included in the study.
Results: The mean age of all (n=360), dead (n=42), and alive (n=318) patients included in the study was 62.27±14.09, 69.95±12.48, and 61.25±13.99 years, respectively. The mean age of died patients was higher statistically (p<0.001). In multivariate regression analysis, age, admission oxygen saturation, and hemoglobin levels were found to be independent predictors of mortality. In receiver operating characteristic analysis, the area under the operating characteristic curve for NLR was calculated as 0.739 (95%CI: 0.665–0.813). The cutoff value for NLR was detected as 5688 with 66.7% sensitivity and 66.4% specificity. Patients in higher NLR (>5.688) group had statistically significantly higher C-reactive protein, D-dimer, ferritin, and troponin values, while the need for advanced oxygen therapy and the mortality rate were also higher in this group.
Conclusion: NLR has important advantages of being easily calculated from the complete blood count, can be found in all hospitals and resulted shortly. These advantages can help clinicians increase their awareness in the management of their COVID-19 patients.

Keywords: COVID-19, mortality, neutrophil-lymphocyte ratio.

Murat Yıldız, Melahat Uzel Şener, Suna Kavurgacı, Ayperi Özturk, Figen Ergür Öztürk, Tuğba Çiçek. The role of Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Determining COVID-19 Mortality. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 7-13

Sorumlu Yazar: Murat Yıldız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale