ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2012
ORIGINAL ARTICLE
1.
MALİGN VE BENİGN PLEVRAL EFÜZYONLARIN AYRIMINDA PLEVRAL VE SERUM C-REAKTİF PROTEİN, ADENOZİN DEZAMİNAZ VE LAKTİK DEHİDROGENAZ DÜZEYLERİNİN TANISAL DEĞERİ
DIAGNOSTIC VALUES OF PLEURAL FLUID, AND SERUM C-REACTIVE PROTEIN, ADENOSINE DEAMINASE, AND LACTATE DEHYDROGENASE LEVELS AND PLEURAL FLUID/SERUM RATIOS IN THE DIFFERENTIATION OF MALIGNANT FROM BENIGN PLEURAL EFFUSIONS
A.Kadri ÇIRAK, Serpil TEKGÜL, Semra BİLAÇEROĞLU, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Mehmet Ali UÇAR, Enver YALNIZ
Sayfalar 75 - 82

2.
UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN KOAH'LI OLGULARDA ANKSİYETE DEPRESYON SIKLIĞI
FREQUENCY OF ANXIETY-DEPRESSION AMONG CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) PATIENTS WHO USE HOME OXYGEN THERAPY
Ceyda ANAR, Dursun TATAR, Esengül GEDİKTAŞ, Yasemin YILDIRIM, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 83 - 89

3.
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE SERUM KARSİNO EMBRİYONİK ANTİJEN DÜZEYİNİN HASTALIK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
THE RELATION OF SERUM CARCINOEMBRIONIC ANTIGEN LEVEL WITH THE DISEASE CHARACTERISTICS OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Süleyman Emrah ORAY, Işıl KARASU, Nimet AKSEL, Mine GAYAF, Dilek KALENCİ, Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ
Sayfalar 91 - 97

4.
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI: SİSTEMİK İNFLAMASYON VE PULMONER HİPERTANSİYON
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: SYSTEMIC INFLAMMATION AND PULMONARY HYPERTENSION
Özlem ŞENGÖREN, Ceyda ANAR, Can BİÇMEN, İpek ÜNSAL, Tuba İNAL, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 99 - 106

5.
PLEVRAL SIVILARDA TRANSÜDA- EKSÜDA AYRIMINDA LİGHT KRİTERLERİ, PROTEİN GRADİYENTİ, ALBUMİN GRADİYENTİNİN VE KOMBİNASYONLARININ TANISAL DEĞERİ
DIAGNOSTIC VALUE OF PLEURAL LIGHT'S CRITERIA, THE PROTEIN GRADIENT, AND THE ALBUMIN GRADIENT ALONE OR IN COMBINATION IN DIFFERENTIATION OF EXUDATES AND TRANSUDATES
A.Kadri ÇIRAK, Serpil TEKGÜL, Semra BİLAÇEROĞLU, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Seher KURTUL SÖNMEZ, Emel ÖZDEN
Sayfalar 107 - 116

6.
METASTATİK AKCİĞER KANSERİNİ TAKLİT EDEN BİLATERAL NODÜLER PULMONER TÜBERKÜLOZ OLGUSU
BILATERAL NODULAR PULMONARY TUBERCULOSIS CASE IMITATING METASTATIC LUNG CANCER
Hakkı ULUTAŞ, Erdal YEKELER, Zafer Hasan, Ali SAK, Ebru ŞENER
Sayfalar 117 - 122

7.
NÖROFİBROMATOZİS İLE AKCİĞER KANSERİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
NEUROFIBROMATOSIS TOGETHER WITH LUNG CANCER: CASE REPORTS
Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Burak EŞKUT, A.Kadri ÇIRAK, Serpil TEKGÜL, Semra BİLAÇEROĞLU
Sayfalar 123 - 128

8.
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLİ BİR OLGUDA TEDAVİ SONRASI REKÜRRENS VE METAKRON TÜMÖR GELİŞMESİ
RECURRENCE AND METACHRONOUS LUNG CANCER DEVELOPING AFTER CHEMOTHERAPY IN A PATIENT WITH SMALL CELL LUNG CARCINOMA
Onur TURAN, Atila AKKOÇLU, Aydanur KARGI, Emine OSMA
Sayfalar 129 - 135

9.
RENAL HÜCRELİ KANSERLİ OLGUDA HIZLI GELİŞEN MALİGN PLEVRAL SIVI
SUDDEN ONSET MALIGN PLEURAL EFFUSION IN CASE WITH RENAL CELL CARCINOMA
Emine ARGÜDER, Serap BİLEN HIZEL, Dilek AYDIN, Izak DALVA, Sadık MUALLAOĞLU, Ali KÖKSAL, Okan AKHAN
Sayfalar 137 - 141

10.
İLGİNÇ BİR DİYAFRAGMA RÜPTÜRÜ OLGUSU
AN INTERESTING CASE OF DIAPHRAGMATIC RUPTURE
Levent UĞURLU, Cemil KUL, Sıdıka Nihal TOPRAK, Hanife KARA
Sayfalar 143 - 147

LookUs & Online Makale