ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN KOAH'LI OLGULARDA ANKSİYETE DEPRESYON SIKLIĞI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(2): 83-89

UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN KOAH'LI OLGULARDA ANKSİYETE DEPRESYON SIKLIĞI

Ceyda ANAR1, Dursun TATAR2, Esengül GEDİKTAŞ1, Yasemin YILDIRIM1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Birimi, İzmir

Evde uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) uygulanan ve sık acil başvurusu olan Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı (KOAH) olgularda anksiyetedepresyon sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. 01 ocak-31 mart 2007 tarihleri arasında acil servise sık başvurusu olan (yılda birden fazla) ve uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) uygulanan KOAH'lı olgular çalışmaya alındı. Olgulara rutin tetkiklere ek olarak sosyo-demografik özellikleri ve psikolojik durumlarını belirlemeye yönelik anket formları uygulandı. Ayrıca, çalışmaya dahil olan hastaların Ocak 2006'dan çalışma dönemi sonuna dek acil hastane başvuruları ve yatışları kaydedildi. Anksiyete-depresyon seviyesi, hastane anksiyete-depresyon (HAD) ölçeği ile değerlendirildi. Hastalık ve sosyo-demografik verilerin psikolojik duruma etkisi araştırıldı. Çalışmaya alınan 40 KOAH'lı olgunun 7 (%17.5)'si kadın, 33 (%82'5)'ü erkek olup, yaş ortalaması 61.73±9.13 (40-77) yıl idi. Olguların ortalama anksiyete değeri 14.27±4.16 (3-21), ortalama depresyon değeri 13.67±4.28 (4-20) bulundu. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni hali, yaşadığı yer ve gelir durumu ile anksiyete depresyon durumları arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Bakımları ile eşi ya da çocukları ilgilenen olgularda daha düşük oranda depresyon saptandı (p<0.001). Sık hastane başvurusu ve uzun süreli hastane yatışları da psikolojik durumu olumsuz etkileyen etmenlerdi (p<0.05). Sık hastane başvurusu, uzun süreli hastane yatışları ve ilgi-bakım eksikliği USOT uygulanan KOAH'lı olguların psikolojik durumlarını olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, depresyon, anksiyete

FREQUENCY OF ANXIETY-DEPRESSION AMONG CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) PATIENTS WHO USE HOME OXYGEN THERAPY

Ceyda ANAR1, Dursun TATAR2, Esengül GEDİKTAŞ1, Yasemin YILDIRIM1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Birimi, İzmir

To assess the frequency of anxiety-depression among COPD patients with frequent emergency room admission who has home oxygen therapy. COPD patients with frequent admissions to emergency room in the 01 January- 31 March period and had oxygen therapy at home were assessed. A questionnaire examining their sociodemographic characteristics and psychological state was given to the patients in addition to their routine therapy. Also their admissions and hospitalizations were noted in January-March period. Anxiety-depression levels were assessed in accordance with hospital anxiety-depression scale. How psychological state is affected by the disease and sociodemographic data were investigated. Seven (17.5%) of total 40 COPD patients were female and 33 (82.5%) were male. Their mean age were 61.73±9.13 (40-77). Mean anxiety value was 14.27±4.16 (3-21) and mean depression value was 13.67±4.28 (4-20). There was no correlation between anxiety-depression level and age, sex, education, marital status, location and income level (p>0.05). The patients who were looked after by their mate or children had lower depression levels (p<0.001).Frequent emergency room admission and long hospitalization durations were two factors affecting psychological status in a negative manner. (p<0.05) Frequent hospital admission, long hospitalization durations and parental neglect affected psychological status of COPD patients who had oxygen therapy at home.

Keywords: COPD, Depression, anxiety

Ceyda ANAR, Dursun TATAR, Esengül GEDİKTAŞ, Yasemin YILDIRIM, Hüseyin HALİLÇOLAR. FREQUENCY OF ANXIETY-DEPRESSION AMONG CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) PATIENTS WHO USE HOME OXYGEN THERAPY . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(2): 83-89
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale