ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE SERUM KARSİNO EMBRİYONİK ANTİJEN DÜZEYİNİN HASTALIK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(2): 91-97

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE SERUM KARSİNO EMBRİYONİK ANTİJEN DÜZEYİNİN HASTALIK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Süleyman Emrah ORAY1, Işıl KARASU1, Nimet AKSEL1, Mine GAYAF1, Dilek KALENCİ2, Ahmet Emin ERBAYCU1, Ayşe ÖZSÖZ1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Birimi, İzmir

Serum karsino embriyonik antijen (CEA) akciğer kanserinin bazı parametreleriyle ilişkilidir. Çalışmada bu belirtecin küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (KHDAK)'deki tanısal değerini ve tümör özellikleriyle ilişkisini araştırdık. Eylül 2007 ile Eylül 2008 tarihleri arasında KHDAK tanısı konulan ve tedavi edilmemiş 101 hastanın serum karsinoembriyojenik antijen düzeylerine bakıldı. Hastaların yaş ortalaması 63.1±10.2 yıl idi. Hastaların 91'i erkek, 10'u kadındı. Epidermoid karsinom %58.9, adenokarsinom %22.4, alt tipi belirlenemeyen %18.7 idi. Evre I %15.8, Evre II %11.9, Evre III %32.7 ve Evre IV %39.6 idi. Hasta grubunda serum CEA seviyeleri sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek idi (p<0.01). Serum CEA düzeyi ile tümörün çapı, hücre tipi ve hastalığın evresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05). Serum CEA düzeyi ile radyolojik T1, T2, T3 ve T4 arasında ve radyolojik N0, N1, N2 ve N3 arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Serum CEA düzeyi M1 ve M0 hastalarda benzer idi (p>0.05). Karaciğer metastazı olan hastalarda serum CEA düzeyi karaciğer metastazı olmayan hastalara göre yüksek idi (p<0.05). Cut-off değeri 10 ng/ml olarak alındığında KHDAK'nin karaciğer metastazında sensitivite %77.8, spesifite %73.9, pozitif prediktif değer %22.6, negatif prediktif değer %97.1 idi. Sonuç olarak KHDAK'de serum CEA düzeyi ile evre, histolojik tip ve TNM arasında bir ilişki saptanmamıştır. Akciğer kanserinde karaciğer metastazının iyi bir göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, karsinoembriyonik antijen, evre, tümör hücre tipi, metastaz

THE RELATION OF SERUM CARCINOEMBRIONIC ANTIGEN LEVEL WITH THE DISEASE CHARACTERISTICS OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER

Süleyman Emrah ORAY1, Işıl KARASU1, Nimet AKSEL1, Mine GAYAF1, Dilek KALENCİ2, Ahmet Emin ERBAYCU1, Ayşe ÖZSÖZ1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Birimi, İzmir

Serum carcino embrionic antigen (CEA) is related with some parameters of lung cancer. In the study, we searched the diagnostic yield and the relation with tumor characteristics in nonsmall cell lung cancer (NSCLC). The serum level of CEA was assessed in 101 patients diagnosed NSCLC between September 2007 and September 2008 before any treatment. The avarage age was 63.1±10,2 years. There were 91 men and 10 women. There was epidermoid carcinoma in 58.9%, adenocarcinoma in 22.4% and tumor without subtype in 18.7%. There was stage I in 15.8%, stage II in 11.9%, stage III in 32.7% and stage IV in 39.6%. The serum CEA level was higher in patient group than the healthy subjects (p<0.01). There were no significant relation between serum CEA level and the size of the tumor, tumor cell type and the stage of the disease (p>0.05). There were also no relation between serum CEA and radiological T1, T2, T3, T4 and radiological N0, N1, N2, N3 (p>0.05). The serum CEA was similar in patients with M0 and M1 (p>0,05). The serum CEA was higher in patients with liver metastasis than those without liver metastasis (p<0.05). The sensitivity was 77.8%, specifity was 73.9%, positive predictive value was 22.6% and negative predictive value was 97.1% in NSCLC with liver metastasis, when the cut-off value was measured 10 ng/ml. In conclusion, there is no relation between the serum CEA level and stage, histological type and TNM in NSCLC. It may be a good marker for liver metastasis in lung cancer.

Keywords: Non-small cell lung carcinoma, carcinoembrionic antigen, stage, tumor cell type, metastasis

Süleyman Emrah ORAY, Işıl KARASU, Nimet AKSEL, Mine GAYAF, Dilek KALENCİ, Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ. THE RELATION OF SERUM CARCINOEMBRIONIC ANTIGEN LEVEL WITH THE DISEASE CHARACTERISTICS OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(2): 91-97
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale