ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
METASTATİK AKCİĞER KANSERİNİ TAKLİT EDEN BİLATERAL NODÜLER PULMONER TÜBERKÜLOZ OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(2): 117-122

METASTATİK AKCİĞER KANSERİNİ TAKLİT EDEN BİLATERAL NODÜLER PULMONER TÜBERKÜLOZ OLGUSU

Hakkı ULUTAŞ1, Erdal YEKELER2, Zafer Hasan3, Ali SAK3, Ebru ŞENER4
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya
2Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
3Harran Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa
4Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Erzurum

Akciğer Tüberküloz'u (TB ) ülkemizde önemli derecede morbitide ve mortaliteye neden olmaktadır. Mycobacterium tüberculosis complex'in infeksiyonu oldukça heterojendir. Farklı radyolojik görünümle karşımıza çıkan ve metastatik akciğer kanserini taklit eden akciğer TB olgusunun sunulması uygun görüldü. Elli dokuz yaşında erkek hasta nefes darlığı, göğüs ağrısı şikayeti ile başvurduğu merkezimizde çekilen PA akciğer grafisinde; bilateral multipl sayıda nodüler lezyonlar, üst zonlarda hiperlüsensi saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisinde; bilateral multipl sayıda, multisentrik özellikte lezyonlar ve büllöz amfizem görünümü mevcuttu. Biyokimyasal ve hematolojik laboratuar bulguları normal sınırlar içerisinde idi. Yapılan bronkoskopide bronşiyal sistem doğal olarak izlendi. Balgam ve bronş lavaj sıvısında ARB negatif olarak bulundu. Tüm vücut malignite taramalarında patoloji saptanmadı. Hastaya sağ mini torakotomi ile nodul eksizyonu yapıldı. Patoloji sonucu amfizem, interstisyel pnömoni bulguları ve kazeifiye granulomatöz hastalık olarak raporlandı. Radyografide yaygın nodüler lezyonları olan olguların ayırıcı tanısında granülomatöz hastalıklar mutlaka düşünülmeli, ülkemiz şartlarında akciğer TB'unun hala ilk sıralarda değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Nodül, Metastatik

BILATERAL NODULAR PULMONARY TUBERCULOSIS CASE IMITATING METASTATIC LUNG CANCER

Hakkı ULUTAŞ1, Erdal YEKELER2, Zafer Hasan3, Ali SAK3, Ebru ŞENER4
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya
2Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
3Harran Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa
4Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Erzurum

Pulmonary tuberculosis (TB) is one of the common causes of mortality and morbidity in Turkey. Mycobacterium tuberculosis complex enfection has a considerably heterogenious process. We aimed to present a pulmonary tuberculosis case revealing uncommon radiological findings and imitating secondary lung malignancies. Fifty-nine year-old male patient with complaints of shortness of breathe, chest pain, had multipl pulmonary nodules and radiolucensy in upper zones on plain chest radiography. Computed thorax tomography revealed bilateral multiple lesions with multicentric features and bullous emphysema. Biohemical and hematological findings were in normal range. Bronchial system was shown to be normal via fiberoptic flexible bronchoscopy. Sputum and bronchial aspiration results evaluated for ARB were negative. No primary focus of malignancy were shown. Patient underwent thoracotomy and nodule excision was administered. Emphysema, interstitial pneumonia and Hastanegranulomatous disease with caseification necrosis was shown histopathologically. Differential diagnosis in the patients with radiologically diffuse nodular lesions should also be considered as granulomatous diseases, particularly evaluation of pulmonary TB should still be remembered due to socio-economic conditions of our country.

Keywords: Tuberculosis, Nodule, Metastatic

Hakkı ULUTAŞ, Erdal YEKELER, Zafer Hasan, Ali SAK, Ebru ŞENER. BILATERAL NODULAR PULMONARY TUBERCULOSIS CASE IMITATING METASTATIC LUNG CANCER . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(2): 117-122
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale