ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Akciğer Karsinomu Tedavisi Sırasında Beyin Metastazı Gelişimini Etkileyen Faktörler [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(2): 71-76 | DOI: 10.5222/IGH.2020.70288

Akciğer Karsinomu Tedavisi Sırasında Beyin Metastazı Gelişimini Etkileyen Faktörler

Eylem Yıldırım1, Berna Kömürcüoğlu1, Tülin Bozkurt2, Bilge Salık1, Günseli Balcı1, Aydan Mertoğlu1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği İzmir - Türkiye
2İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İzmir - Tükiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Beyin metastazı gelişimi akciğer karsinomlarında sıklıkla görülmekte ve mortaliteyi arttırmaktadır.
Çalışmamızda akciğer karsinomu tanısı ile izlenen hastalarda beyin metastazı gelişimine etkili olan faktörlerin
değerlendirilmesi ve beyin metastazı sonrasında sağ kalımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013-Aralık 2017 tarihlerinde akciğer karsinomu tanısı alan, tanı anında beyin metastazı saptanmayan
ve takiplerinde beyin metastazı gelişen 72 hasta çalışmaya alındı.
BULGULAR: Adenokarsinom %40,3 oranında saptanırken, küçük hücreli akciğer karsinomu (KHAK) %31,9, skuamoz hücreli karsinom %26,4 idi. Tanı anında hastaların %30,6’sı evre IVB, %29,2’si evre IIIB ve %18,1’i evre IIIA grubundaydı. Evre I ve II grubundan toplam 5 (%6,9) hasta bulunmaktaydı. Hastaların %66,7’sinde N2 tutulumu bulunurken, %23,6’sında N3 tutulumu saptanmıştı. İlk tanıda uzak metastaz hastaların %63,9’unda bulunmamaktaydı. Hastaların tanı anından itibaren beyin metastazı gelişme süresi 11,9±8,5 aydı. Beyin metastazı geliştikten sonra hastaların yaşam süresi 3,77±4,0 aydı. Hastaların sadece %8,3’ü (n: 6) halen yaşamaktadır. Yaşamakta olan hastaların tümünün adenokarsinom tanısı aldığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda primer tümörde yeterli tedavi yanıtlarına rağmen yaklaşık bir yıl içinde hastalarda beyin metastazı geliştiği ve iki ay içinde hayatlarını kaybetmesine neden olduğu izlendi. Mediastinal lenf nodu tutulumu, lokal ileri ve metastatik evre hastalık ve adeno kanser histolojisi akciğer karsinomunda beyin metastazı gelişiminde etkili faktörlerdendir.

Anahtar Kelimeler: akciğer karsinomu, beyin metastazı, sağkalım

Factors Affecting Occurence of Brain Metastasis During Lung Carcinoma Treatment

Eylem Yıldırım1, Berna Kömürcüoğlu1, Tülin Bozkurt2, Bilge Salık1, Günseli Balcı1, Aydan Mertoğlu1
1İzmir Dr Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, İzmir - Turkey
2İzmir Dr Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, İzmir - Turkey

INTRODUCTION: Brain metastases are frequently seen in lung carcinomas and increase mortality. The aim of this study is to evaluate the factors affecting brain metastases occurrence and to determine survival after brain metastases in patients with lung cancer.
METHODS: The study included 72 patients who were diagnosed with lung carcinoma and had no brain metastasis at the time of diagnosis.
RESULTS: The diagnosis of adenocarcinoma was 40.3%, while small cell lung carcinoma (SCLC) was 31.9% and squamous cell carcinoma was 26.4%. At the time of diagnosis 30.6% of patients were in stage IVB, 29.2% in stage IIIB and 18.1% in stage IIIA group. There were 5 (6.9%) patients in stage I and II. N2 involvement was found in 66.7% of the patients and N3 involvement was found in 23.6% of the patients. In the initial diagnosis, distant metastasis was not present in 63.9% of the patients. The time to brain metastasis development was 10.0 months. The survial of the patients was 2.0 months after the development of brain metastasis. Only 8,3% (n: 6) of the patients are still alive. All these alive patients were diagnosed as adenocarcinoma.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, despite the adequate treatment responses in the primary tumor, brain metastasis developed in the patients within one year and caused loss of life in two months. Mediastinal lymph node involvement, local advanced and metastatic stage disease and adenocancer histology are effective factors in the development of brain metastasis in lung carcinoma.

Keywords: brain metastasis, lung carcinoma, survival

Eylem Yıldırım, Berna Kömürcüoğlu, Tülin Bozkurt, Bilge Salık, Günseli Balcı, Aydan Mertoğlu. Factors Affecting Occurence of Brain Metastasis During Lung Carcinoma Treatment. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(2): 71-76

Sorumlu Yazar: Eylem Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale