ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Pulmoner Emboli Şüpheli Hastalarda CRP, D-Dimer, D-Dimer/CRP’nin Klinik Olasılıkla İlişkisi ve Tanısal Değeri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2021; 35(2): 91-97 | DOI: 10.5222/IGH.2021.74745

Pulmoner Emboli Şüpheli Hastalarda CRP, D-Dimer, D-Dimer/CRP’nin Klinik Olasılıkla İlişkisi ve Tanısal Değeri

Yunus Günkan, Cenk Babayiğit, Nursel Dikmen
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Pulmoner tromboemboli ön tanısı ile BT pulmoner anjiyografi ve/veya akciğer sintigrafisi çekilen hastaların D-dimer, C-Reaktif Protein (CRP), D-dimer/CRP parametreleri incelenerek pulmoner tromboemboli için tanısal değerlerinin araştırılması planlandı. Böylece gereksiz BT Pulmoner Anjiografi çekilmesinin azaltılabileceği düşünüldü.
Yöntem: Çalışmamızda, göğüs hastalıkları polikliniği ve acil servise başvuran ve pulmoner tromboemboli ön tanısı ile BT Pulmoner Anjiografi ve/veya akciğer sintigrafisi çekilen, eşzamanlı olarak D-dimer ve CRP tetkikleri çalışılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Wells skoru ile D-dimer, D-dimer/CRP ve CRP kombinasyonunun pulmoner tromboemboli ön tanısında etkinliği ve güvenirliliği değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamıza dâhil edilen pulmoner emboli şüpheli 79 hastanın 46’sına ileri testlerle pulmoner tromboembolizm tanısı konulmuştu. PTE tanısı koymada Wells skoru, D-dimer ve CRP’nin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %41.3-100, %91.3-27.3 ve %84.7-42.4 bulunurken, D-dimer/CRP oranı cut off değeri 119,5 idi. Wells klinik skorlarına göre PTE olası olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek D-dimer düzeyi saptadık. Ancak, D-dimer/CRP oranı ve CRP düzeyleri istatistiksel olarak anlamsızdı.
Sonuç: Çalışmamızda, D-dimer ve CRP oranları PTE görülen hastalarda anlamlı oranda yüksek bulundu fakat D-dimer/CRP oranları PTE ön tanısındaki duyarlılık ve özgüllüğü tanı koymada daha az değerli bulundu.

Anahtar Kelimeler: pulmoner emboli, D-Dimer, CRP

Relationship Between CRP, D-Dimer, D-Dimer/CRP with Clinical Probability and Diagnostic Value in Patients with Suspected Pulmonary Thoromboembolism

Yunus Günkan, Cenk Babayiğit, Nursel Dikmen
Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases

Objective: It was planned to investigate the diagnostic values for pulmonary thromboembolisym (PTE) by examining D-dimer, C-Reactive Protein (CRP), D-dimer/CRP ratio of patients who underwent computed tomography pulmonary angiography (CTPA) and/or lung scintigraphy with pre-diagnosis of pulmonary embolism. So it was thought that unnecessary computed tomograpy pulmonary Angiography could be reduced.
Method: In our study, patients who were admitted to the chest diseases outpatient clinic and emergency department, who underwent CT pumonary Angiography and/or lung scintigraphy with a pre-diagnosis of pulmonary embolism, and who were simultaneously studied for D-dimer and CRP examinations were retrospectively evaluated. The efficiency and reliability of the Wells score and the combination of D-dimer, CRP and D-dimer/CRP ratio in the prediagnosis of pulmonary embolism were evaluated.
Results: 46 of 79 patients with suspected pulmonary embolism included in our study were diagnosed with pulmonary thromboembolism with advanced tests. While the sensitivity and specificity of Wells score, D-dimer and CRP in diagnosing PTE were 41.3-100%, 91.3-27.3% and 84.7-42.4%, respectively, the cut off value of D-dimer/CRP ratio was 119.5. We found statistically significant higher D-dimer levels in patients with probable PTE according to Wells clinical scores. However, D-dimer/CRP ratio and CRP levels were statistically insignificant.
Conclusion: In our study, D-dimer and CRP ratios were found to be significantly higher in patients with PTE, but D-dimer/CRP ratios were found to be less valuable in the diagnosis of PTE sensitivity and specificity.

Keywords: pulmonary embolism, D-dimer, CRP

Yunus Günkan, Cenk Babayiğit, Nursel Dikmen. Relationship Between CRP, D-Dimer, D-Dimer/CRP with Clinical Probability and Diagnostic Value in Patients with Suspected Pulmonary Thoromboembolism. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2021; 35(2): 91-97

Sorumlu Yazar: Nursel Dikmen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale