ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
SARKOMATOİD AKCİĞER KARSİNOMLARI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 93-99

SARKOMATOİD AKCİĞER KARSİNOMLARI

Y Fazlı YANIK1, Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU1, Adem KARATAŞ1, Ebru TAŞTEKİN2, Yener YÖRÜK1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Edirne, Türkiye

Giriş: “Sarkomatoid akciğer karsinomu”, son derece nadir görülen (%0,3-1,3) az diferansiye küçük hücreli dışı akciğer kanseri türüdür. Bu olguların yarıya yakını tanı aldıklarında evre 1 olmalarına rağmen 5 yıllık sağkalım oranı %20’dir. Küratif cerrahi tedavinin adjuvan onkolojik tedavilerle desteklenmesi önemlidir. Bu çalışmada histopatolojik tanısı sarkomatoid tip akciğer karsinomu olan beş olguda prognoz ve sağkalımı irdeledik. Gereç ve Yöntem: Haziran 2012–Mayıs 2016 tarihleri arasında “Sarkomatoid tip akciğer karsinomu” olarak raporlanan ikisi kadın, üçü erkek, ortalama yaşları 62,4 (47-76 yaş) olan beş olgu retrospektif olarak tanı değerlendirildi. Prognoz, yaş, cins, sigara içme hikayesi, tümör çapı, tanı tedavi modaliteleri ve sağkalım hastane kayıtlarından analiz edildi. Bulgular: Üç olguda tümör sağ üst lob kaynaklıyken, iki olguda sol alt lob kaynaklıydı. Dört olguya anatomik rezeksiyon yapılırken, bir olguya ileri evre olması nedeniyle, sadece tanısal “Video yardımlı göğüs cerrahisi” uygulandı. Olguların tümü takipler sırasında metastaz veya tümör progresyonu nedeniyle kaybedildi. Ortalama tümör çapı, ortalama sağkalım süresi, hastalıksız sağkalım süresi ve ortalama hastanede kalış süresi sırasıyla; 5,7±1,7 cm (dağılım 3,5-8 cm), 8,6±6,9 ay (dağılım 2-18 ay), 4,8±4,3 ay (dağılım 0-10 ay) ve 5,2 ± 3,9 gün (4-12 gün) olarak hesaplandı. ETBT’lerinde (Pozitron Emisyon Tomografisi/ Bilgisayarlı Tomografi) ana kitledeki ortalama P SUVmax (Standardize Maksimal Tutulum Değeri) değeri 16,9 ± 11,2 (8,5-36,2) olarak bulundu. Tartışma: Sarkomatoid tip akciğer karsinomları son derece nadir görülmesine rağmen kötü prognoza sahip, klinik ve patolojik özellikleri tam olarak aydınlatılamamış tümörlerdir. Küratif anatomik rezeksiyonlar ve beraberinde eklenecek onkolojik tedaviler uzun dönem sağkalım için tek şans gibi gözükmektedir. Bu kötü prognozlu hastalık için yapılan gen çalışmaları ve immunoterapi gelecekte yeni bir tedavi seçeneği umudu verebilir. Ancak bu nadir görülen tümörlerle ilgili daha geniş vaka serilerini içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, Kanser, Sarkomatoid

SARCOMATOID CARCINOMAS OF THE LUNG

Y Fazlı YANIK1, Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU1, Adem KARATAŞ1, Ebru TAŞTEKİN2, Yener YÖRÜK1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Edirne, Türkiye

Introduction: ‘Sarcomatoid carcinoma of the lung’ is a type of poorly differentiated non-small cell lung cancer which is seen extremely rare (0.3- 1.3 %). Although nearly half of these patients are stage 1 at the time of diagnosis1, the 5-year survival rate is 20 %. Curative surgical treatment supported by adjuvant oncological therapy is important. In this study we aim to presented prognosis and survival of five cases who were diagnosed as sarcomatoid carcinoma of the lung. Material - Methods: We rewieved retrospectively the clinicopathological data of five patients (3 men, 2 women) with a mean age 62.4 ( 47-76 years) with pulmonary sarcomatoid carcinoma who was treated from January 2005 to December 2012 in our clinic. The prognosis and age, sex, smoking history, tumor size, treatment modality and survival was analyzed by patient hospital data. Results: The tumor in three cases located in the right upper lobe, while two cases were in the left lower lobe. In four cases anatomical resection performed, one case is performed only diagnostic “Video-assisted thoracic surgery " because of the advanced stage. All patients died due to metastasis or tumor progression during the follow-up period. Median tumor diameter, survival time, disease-free survival time and length of stay in the hospital were 5.7± 1.7 cm (range 3.5 to 8 cm), 8.6±6.9 months (range 2-18 months), 4.8±4.3 months (range 0 -10 months), 5.2± 3.9 days (range 4-12 days), respectively. Median SUVmax (Maximum Standardized Uptake Value) value was measured 16.9± 11.2 (range 8.5 to 36.2 ) in main tumor. Discussion: Although ‘Sarcomatoid types of lung cancer’ are extremely rare, they have a poor prognosis and their clinical and pathological features have not been fully highlighted. Anatomic resection with curative intent and adjuvant oncologic treatments seems to be only chance for long term survival rates in these cases. In the future, gene studies and immunotherapy can give hope for a new treatment option for this poorprognosis disease. However, we need further studies with larger series of cases about these rare tumors.

Keywords: Lung, Cancer, Sarcomatoid

Y Fazlı YANIK, Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Adem KARATAŞ, Ebru TAŞTEKİN, Yener YÖRÜK. SARCOMATOID CARCINOMAS OF THE LUNG . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 93-99
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale