ISSN: 1300-4115
Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde PET-BT’de ölçülen SUVMax değerinin evre ve sağ kalım ile ilişkisi. [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(1): 35-42 | DOI: 10.5222/IGH.2020.1889

Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde PET-BT’de ölçülen SUVMax değerinin evre ve sağ kalım ile ilişkisi.

Coşkun Doğan1, Sevda Şener Cömert1, Nesrin Kıral1, Elif Torun Parmaksız1, Ali Fidan1, Berrin Zİnnet Eraslan1, Benan Çağlayan2
1S.B.Ü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs HastalıklarI Kliniği İstanbul - Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul - Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde (KHDAK), pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografide (PET-BT) ölçülen maksimum standart uptake (SUVMax) değerlerinin evre ve sağ kalım ile ilişkisi araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem ve Gereç: Çalışmaya 2014-2017 yılları arasında KHDAK tanısı alan olgular dahil edildi. Olgular erken evre (Evre 1-2) ve lokal ileri/ileri (Evre 3-4) olarak iki gruba ayrıldı. Olguların demografik-radyolojik özellikleri, kanser histopatolojileri, evreleri, PET-BT’de raporlanan SUVMax değerleri, ölen hastaların ulusal ölüm bildirim sisteminden ölüm zamanları kayıt edildi. İki grubun verileri birbirleri ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Bulgular: Çalışmaya 133’ü (%46.3) erken evre, 154’ü (%53.7) lokal ileri/ileri olan 287 olgu dahil edildi. Erken evre KHDAK olgularda ortalama SUVMax değeri 14.5 iken, ileri evre olgularda 16.8’di (p=0.034). PET-BT’de SUVMax değeri 12 ve üstünde raporlanan olguların (n=101) median sağ kalımı 15±1.4 ay iken, 11 ve altında raporlanan olguların (n=186) median sağ kalımı 25±3.1 aydı (p=0.046). Yapılan lojistik regresyon modelinde tümör SUVMax değerinin tek başına sağ kalıma istatistiksel anlamlı bir etkisi yoktu (p=0.332).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Düşük SUVMax değerleri ile erken evre KHDAK’lar arasında bir ilişki vardır. Görece düşük SUVMax değerleri sağ kalımla ilişkili görünmekle birlikte, tek başına sağ kalıma etkisi tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, Pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi, Sağ kalım.

The association of the SUVMax value measured on PET-CT with the stage and survival in nonsmall cell lung cancers.

Coşkun Doğan1, Sevda Şener Cömert1, Nesrin Kıral1, Elif Torun Parmaksız1, Ali Fidan1, Berrin Zİnnet Eraslan1, Benan Çağlayan2
1S.B.Ü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and research Hospital, Chest Diseases Clinic Istanbul Turkey
2Koç University School of Medicine Chest Diseases Department Istanbul Turkey

INTRODUCTION: Aim: To investigate the association of the maximum standard uptake (SUVmax) levels measured on positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) with the stage and survival in non-small cell lung cancers (NSCLC).
METHODS: Material and Methods: Patients diagnosed as having NSCLC between 2014 and 2017 were included in the study. Patients were divided into two groups as the early stage (Stage 1-2), and locally advanced/advanced stage (Stage 3-4) disease. The demographic-radiologic features, cancer histopathologies, stage, the SUVMax levels reported on PET-CT, the time of death of the patients from the national death reporting system were recorded. The data of two groups were compared.
RESULTS: Results: A total of 287 patients including 133 (46.3%) patients in the early stage, and 154 patients (53.7%) in the locally advanced/advanced stage were included in the study. The mean SUVMax value was 14.5 in early stage NSCLC patients, and the SUVMax value was 16.8 in patients with the advanced stage disease (p: 0.034). The median survival was 15±1.4 months of the patients (n: 101) whose SUVMax value was reported as 12 and above on PET-CT, and the median survival of the patients (n: 186) whose SUVMax value was reported as 11 and below was 25±3.1 months (p: 0.046). The logistic regression model showed that the tumor SUVMax value alone had no statistically significant effect on survival (p: 0.332).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: There is an association between the lower SUVMax values and early stage NSCLCs. Although the relatively lower SUVMax values seemed to be associated with survival, its effect on survival alone was controversial.

Keywords: Lung cancer, Positron emission tomography-computed tomography, Survival

Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Berrin Zİnnet Eraslan, Benan Çağlayan. The association of the SUVMax value measured on PET-CT with the stage and survival in nonsmall cell lung cancers.. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(1): 35-42

Sorumlu Yazar: Coşkun Doğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale