ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
GRİGGS TEKNİĞİ İLE UYGULANAN PERKÜTAN DİLATASYONEL TRAKEOTOMİ İŞLEMİNDE DENEYİM BRONKOSKOPİ REHBERLİĞİ İHTİYACINI AZALTIR MI? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 13-19

GRİGGS TEKNİĞİ İLE UYGULANAN PERKÜTAN DİLATASYONEL TRAKEOTOMİ İŞLEMİNDE DENEYİM BRONKOSKOPİ REHBERLİĞİ İHTİYACINI AZALTIR MI?

Mehmet Erdem ÇAKMAK1, Hayriye Cankar DAL1, İbrahim MUNGAN1, Sultan Sevim YAKIN1, Çilem Bayındır DİCLE1, Büşra TEZCAN1, Dilek KAZANCI1, Sema TURAN1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Yoğun Bakım ABD, Ankara, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda yoğun bakım ünitelerimizde bronkoskopi kılavuzluğu olmadan Griggs yöntemi ile perkütan trakeotomi işlemlerini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem ve Gereç: Çalışmamızda Temmuz 2016 ile Mart 2017 tarihleri arasında yoğun bakım ünitelerimizde Griggs tekniği ile bronkoskopi kılavuzluğunda ya da bronkoskopisiz olarak elektif perkütan trakeotomi açılan 58 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızda 35 hastaya (%60.3) bronkoskopi kılavuzluğunda, 23 hastaya (%39.7) bronkoskopisiz trakeotomi açıldı. Erken dönemde 3 (%5.1) hastada cerrahi müdahale gerektiren majör kanama meydana geldi ve trakeotomi kapatıldı. Dört (%6.8) hastada cerrahi müdahele gerektirmeyen minör kanama meydana geldi. Bir (%1.7) hastada pnömotoraks ve cilt altı amfizem meydana geldi. Erken dönem komplikasyon oranları açısından bronkoskopili ve bronkoskopisiz işlemler arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.58). Geç dönemde herhangi bir komplikasyon saptanmadı. Sonuç: Griggs tekniği ile uygulanan elektif perkütan dilatasyonel trakeotomi işlemi yoğun bakımlarda yatak başı kolaylıkla uygulanabilen, düşük komplikasyon oranına sahip bir yöntemdir. Trakeotomi işlemini uygulayan ekibin deneyimi arttıkça işlem sırasında bronkoskopi rehberliği gereksiniminin azalacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Perkütanöz trakeotomi, bronkoskopi, yoğun bakım

DOES EXPERIENCE IN PERCUTANEOUS DILATATIONAL TRACHEOTOMY WITH GRIGGS TECHNIQUE REDUCE THE NEED OF THE BRONCHOSCOPY GUIDANCE?

Mehmet Erdem ÇAKMAK1, Hayriye Cankar DAL1, İbrahim MUNGAN1, Sultan Sevim YAKIN1, Çilem Bayındır DİCLE1, Büşra TEZCAN1, Dilek KAZANCI1, Sema TURAN1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Yoğun Bakım ABD, Ankara, Türkiye

Aim: We aimed to evaluate percutaneous tracheotomy using the Griggs method without bronchoscopic guidance in our intensive care unit. Material and Methods: Between July 2016 and March 2017, 58 patients who performed elective percutaneous tracheotomy in our intensive care unit with the guidance of bronchoscopy or without bronchoscopy by Griggs technique were evaluated retrospectively. Results: In our study, tracheotomy was performed to 35 patients (60.3%) in the guidance of bronchoscopy, 23 patients (39.7%) without bronchoscopy guidance. Three (5.1%) patients in the early stage had major bleeding requiring surgical intervention and tracheotomy was closed. Four (6.8%) patients had minor bleeding that did not require surgical intervention. One (1.7%) patients had pneumothorax and subcutaneous emphysema. There was no significant difference between bronchoscopic and without bronchoscopic procedures in early complication rates (p = 0.58). No complications were detected in the late period. Conclusion: Elective percutaneous dilatational tracheotomy with Griggs technique is a method with low complication rate which can be easily applied to the bedside in intensive care units. As the experience of the tracheotomy team increases, we think that the need for bronchoscopy guidance will decrease during the procedure.

Keywords: Percutaneous tracheotomy, bronchoscopy, intensive care

Mehmet Erdem ÇAKMAK, Hayriye Cankar DAL, İbrahim MUNGAN, Sultan Sevim YAKIN, Çilem Bayındır DİCLE, Büşra TEZCAN, Dilek KAZANCI, Sema TURAN. DOES EXPERIENCE IN PERCUTANEOUS DILATATIONAL TRACHEOTOMY WITH GRIGGS TECHNIQUE REDUCE THE NEED OF THE BRONCHOSCOPY GUIDANCE? . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 13-19
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale