ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
HASTALARIN TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(2): 81-87

HASTALARIN TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ

Sibel AYIK1, Işıl KARASU2, Ercan ÇİL3, Aydan MERTOĞLU2, Ayşe ÖZSÖZ2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştirma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2İzmir Dr Suat Seren Gögüs Hastaliklari ve Cerrahisi Eğitim ve Araştirma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
3Adiyaman Üniversitesi Tip Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Adıyaman, Türkiye

Bu çalışmada; tüberküloz hastalarının ve tüberküloz hastalığı olmayan kişilerin tüberküloz hastalığı hakkında bilgi düzeylerini araştırmayı amaçladık. Çalışmamızda, 44 tüberküloz tanısı almış, 30 tüberküloz dışı akciğer hastalığı olmak üzere toplam 74 olguya tüberküloz hakkında bilgi düzeyini saptamak amacıyla anket uygulandı. Tüberküloz olgularının yaş ortalaması 38.9±15.6, tüberküloz dışı olguların ise 44.9±16.7 idi. Olguların eğitim düzeyi, ekonomik durumu, ailede ve çevrede tüberküloz hastası olup olmadığı sorgulandı. Tüm olguların %40.5'i tüberküloz hakkında bilgisi olduğunu belirtti. Tüberkülozun bulaşıcı olduğunu 24 (%32.4), solunum yoluyla bulaştığını 34 (%45.9), tedavinin en az 6 ay olması gerektiğini 37 (%50) ve tüberkülozdan korunmak için aynı ortamda uzun süre bulunulmaması gerektiğini 18 (%24.3) olgu işaretledi. Tüberküloz tanısı olan hastaların 14'ünde aile içi temas mevcuttu. Aile içi temas bu grupta tüberküloz hastalığı olmayanlara göre istatistiksel olarak daha fazla idi (p:0.0002). Tüberküloz tanısı olan ve olmayan grupların bilgi düzeyleri arasında tüm sorular değerlendirildiğinde belirgin bir fark saptanmadı. Sonuç olarak tüberküloz hastalarının hastalıkları konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olmadıkları ve TB ile mücadelede halk eğitiminin çok önemli olduğu düşünülerek halk eğitimi programlarına ağırlık verilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: tüberküloz, bilgi, eğitim

KNOWLEDGE OF PATIENTS ABOUT TUBERCULOSIS DISEASE

Sibel AYIK1, Işıl KARASU2, Ercan ÇİL3, Aydan MERTOĞLU2, Ayşe ÖZSÖZ2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştirma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2İzmir Dr Suat Seren Gögüs Hastaliklari ve Cerrahisi Eğitim ve Araştirma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
3Adiyaman Üniversitesi Tip Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Adıyaman, Türkiye

In this study we aimed to evaluate knowledge of tuberculosis patients and non-tuberculosis patients about tuberculosis disease. We interviewed with 44 tuberculosis patients and 30 non- tuberculosis patients, totally 74 cases diagnosed in our clinic with respect to their knowledge about the disease by a questionnaire. The mean age of patients with tuberculosis was 38.9±15.6 years and 44.9±16.7 years with nontuberculosis patients. Patients were classified according to their educational status, family history of tuberculosis and economic situation 40.5% of all the patients designated that they had knowledge about the disease. Percentage of correct answers given to the questions that tuberculosis was a contagious disease, spreads with respiration, duration of treatment was at least 6 months and shouldn't have been in the same environment were as 24 (32.4%), 34 (45.9%), 37 (50%) and 18 (24.3%) respectively. 14 cases diagnosed with tuberculosis had contact within family. The contact within family in this group was statistically significant when compared to non- tuberculosis patients (p:0.0002). It was noticed that there wasn't statistically significant difference between tuberculosis and non- tuberculosis patients in terms of knowledge when all questions were evaluated. In conclusion, tuberculosis patients did not have enough knowledge about the disease and we suggest that public education should have priority since public education has great importance in combating tuberculosis.

Keywords: tuberculosis, knowledge, education

Sibel AYIK, Işıl KARASU, Ercan ÇİL, Aydan MERTOĞLU, Ayşe ÖZSÖZ. KNOWLEDGE OF PATIENTS ABOUT TUBERCULOSIS DISEASE. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(2): 81-87
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale