ISSN: 1300-4115
COVID-19 Tanılı Hastalarda Serum Prokalsitonin Düzeyi ile Mortalite ve Hastalık Şiddeti Arasında Bir İlişki Var mı? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(3): 122-127 | DOI: 10.14744/IGH.2023.72792

COVID-19 Tanılı Hastalarda Serum Prokalsitonin Düzeyi ile Mortalite ve Hastalık Şiddeti Arasında Bir İlişki Var mı?

Berrin Zinnet Eraslan, Ersin Demirer, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Koronavirüs hastalığı (COVID-19), hafif üst solunum yolu hastalığından akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) kadar değişen klinik durumlar ile seyredebilir. Hiperinflamasyon, ARDS gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Prokalsitonin (PCT), hiperinflamasyonun bir göstergesi olan biyobelirteçlerden birisidir. Çalışmamız, COVID-19 nedeniyle yatan hastalarda serum PCT düzeyi ile hastalık şiddeti ve hastane içi mortalite arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntemler: Kasım 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında kliniğimizde yatan COVID-19 hastaları çalışmaya dahil edilmiştir. Demografik özellikler, vital bulgular, ek hastalıklar ve yatış günü laboratuvar parametreleri kaydedilmiştir. Hastalık şiddetine göre hastalar, ağır olmayan ve ağır COVID-19 olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu iki grup arasında serum PCT değerleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, hastalar taburcu olanlar ve hastane içi vefat edenler olarak ikiye ayrılmış, bu iki grupta serum PCT değerleri karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya toplam 137 hasta dahil edilmiştir. Ağır COVID-19 tanısı olan hasta sayısı 78 (%57) olup, ağır hastalarda PCT değerleri ağır olmayan gruba göre daha yüksek bulunmuş ve fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (p<0.001). Toplam 20 (%14.6) hasta vefat etmiştir. Hastane içi vefat eden grupta, taburcu olan gruba göre PCT değerleri daha yüksek bulunmuş ve fark anlamlı olarak saptanmıştır (p=0.014). Mortaliteyi tahmin edebilmek için kullanılan serum PCT değeri cut-off > 0.12 olduğunda %70 sensitivite, %56.41 spesifite, %21.54 pozitif prediktif değer (PPD) ve %91.67 negatif prediktif değer (NPD) elde edilmiştir. Hastalık şiddetini tahmin edebilmek için kullanılan PCT değeri cut-off > 0.124 olduğunda %44.87 sensitivite, %27.12 spesifite, %44.87 PPD ve %27.12 NPD elde edilmiştir.
Sonuç: Çalışmamız, COVID-19 tanısı ile yatırılan hastalarda serum PCT düzeylerinin yüksekliğinin mortalite ve hastalık şiddeti ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Hastaneye yatış sırasında serum PCT düzeylerinin izlenmesi, klinisyenlerin potansiyel olarak ciddi vakaları erken tanımlamasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hastalık şiddeti, mortalite, prokalsitonin.

Is There a Relationship Between Serum Procalcitonin Level and Mortality and Disease Severity in Patients Diagnosed with COVID-19?

Berrin Zinnet Eraslan, Ersin Demirer, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert
Department of Chest Diseases, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

Objective: Coronavirus disease (COVID-19) exhibits a spectrum of clinical conditions, ranging from mild upper respiratory tract disease to acute respiratory distress syndrome (ARDS), with hyperinflammation playing a pivotal role in the development of ARDS. Procalcitonin (PCT) serves as a biomarker indicating hyperinflammation. Our study aimed to assess the correlation between serum PCT levels and disease severity, as well as in-hospital mortality in COVID-19 patients.
Material and Methods: The study included patients hospitalized with COVID-19 in our clinic between November 2020 and March 2021. Demographic characteristics, vital signs, comorbidities, and laboratory parameters on the admission day were recorded. Patients were categorized into non-severe and severe COVID-19 based on disease severity. Serum PCT values were compared between these groups. Addition-ally, patients were further divided into discharged and in-hospital mortality groups, with serum PCT values compared between these subgroups.
Results: Out of 137 patients, 78 (57%) had severe COVID-19, and in severe cases, PCT values were significantly higher compared to the non-severe group (p<0.001). Twenty patients (14.6%) died during hospitalization, and in the in-hospital mortality group, PCT values were significantly elevated compared to the discharged group (p=0.014). Using a serum PCT value cut-off >0.12 to predict mortality yielded a sensitivity of 70%, specificity of 56.41%, positive predictive value (PPV) of 21.54%, and negative predictive value (NPV) of 91.67%. For predicting disease severity, a PCT value cut-off >0.124 resulted in a sensitivity of 44.87%, specificity of 27.12%, PPV of 44.87%, and NPV of 27.12%.
Conclusion: Our study establishes a connection between elevated PCT levels in COVID-19 patients and increased mortality and disease severity. Monitoring serum PCT levels during hospitalization may aid clinicians in the early identification of potentially severe cases.

Keywords: COVID-19, disease severity, mortality, procalcitonin.

Berrin Zinnet Eraslan, Ersin Demirer, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert. Is There a Relationship Between Serum Procalcitonin Level and Mortality and Disease Severity in Patients Diagnosed with COVID-19?. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(3): 122-127

Sorumlu Yazar: Berrin Zinnet Eraslan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale