ISSN: 1300-4115
Hastane Çalışanlarında COVID-19 Enfeksiyonu Geçirme ve Aşı Olma Durumu [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(3): 114-121 | DOI: 10.14744/IGH.2023.51422

Hastane Çalışanlarında COVID-19 Enfeksiyonu Geçirme ve Aşı Olma Durumu

Emel Cireli1, Hülya Şahin1, Ilknur Naz2, Seda Bingöl1, Mert Özgür1, Ali Kadri Çırak1, Büşra Turgut2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir, Türkiye

Amaç: Çalışmamızın amacı, hastane çalışanları arasında COVID-19 geçirme ve aşı olma durumunu belirlemek, aşı tereddüdünün nedenlerini incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde çalışan 412 gönüllüye COVID-19 geçirme ve aşılanma durumları ile aşı olmama nedenlerini sorgulayan bir anket uygulandı. PCR testine göre katılımcılar, COVID-19 geçirenler ve COVID-19 geçirmeyenler olmak üzere 2 ayrı grupta incelendi. En az üç doz aşı olanlar “aşıya uyumlu” grup; iki ve daha az sayıda aşı olanlar ve hiç aşı olmayanlar “aşı tereddütlü” grup olarak adlandırılıp, veriler karşılaştırıldı.
Bulgular: 412 hastane çalışanından 241’i (%58,5) COVID-19 enfeksiyonu geçirmiştir. Aşı tereddüdü yaşayan 81 (%20) idi. Kadınlar, hemşireler, aşı tereddüdü yaşayanlar COVID-19 geçiren grupta daha fazlaydı (sırasıyla p=0,015, p=0,032, p<0,001). Aşı uyumu en yüksek doktorlardaydı, ikinci sırada sağlık dışı personel yer alıyordu (sırasıyla p=0,009, p=0,03). Aşı tereddütü olan grupta hemşireler en fazla sayıdaydı (p=0,046). Aşı uyumlu grupta grip aşısı olma oranı anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,03). Katılımcıların aşı tereddüdü yaşama nedenleri sırasıyla etkisiz olduğunu düşünme 28 (%34,57), aşıya güvensizlik 23 (%28,39), yan etkilerden korkma 16 (%19,75), alerji varlığı 8 (%9,88), sosyal medya ve çevrenin olumsuz paylaşımları 6 (%7,41) idi. Hiç aşı olmayan katılımcılar arasında hemşireler 14 (%66) ve tıbbi sekreterler 4 (%19) ilk iki sıradaydı.
Sonuç: Hastane çalışanlarının genel önlemlere uymalarını sağlamak, aşının etkinliği, güvenliği, önemi, gerekliliği ve yan etkileri hakkında bilgilendirmek, endişelerini gidermek aşı kampanyalarının başarıya ulaşmasında çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 enfeksiyonu, hastane çalışanları, aşılama, aşı tereddüdü.

Status of COVID-19 Infection and Vaccination Among Hospital Workers

Emel Cireli1, Hülya Şahin1, Ilknur Naz2, Seda Bingöl1, Mert Özgür1, Ali Kadri Çırak1, Büşra Turgut2
1Department of Chest Diseases, University of Healt Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Sciences, İzmir, Türkiye

Objective: The aim of our study is to determine the COVID-19 infection and vaccination status among hospital workers and to examine the reasons for vaccine hesitancy.
Material and Methods: A questionnaire was administered to 412 volunteers working in our hospital, querying their COVID-19 disease and vaccination statuses and the reasons for not being vaccinated. Based on PCR tests, participants were divided into 2 separate groups: those who had contracted COVID-19 and those who had not. Those who had received at least three doses of the vaccine were classified as the “vaccine-compliant” group, while those who had received two or fewer doses and those who had never been vaccinated were classified as the “vaccine-hesitant” group. Data from these groups were compared.
Results: Of the 412 hospital workers, 241 (58.5%) had contracted COVID-19 infection. Eighty-one (20%) participants expressed hesitations about vaccination. Women, nurses, and those with vaccine hesitancy were more common in the COVID-19 group (p=0.015, p=0.032, p<0.001, respectively). Physicians had the highest rate of vaccination compliance, followed by non-medical staff (p=0.009, p=0.03, respectively). Nurses were the most numerous in the vaccine-hesitant group (p=0.046). The influenza vaccination rate was significantly higher in the vaccine-compliant group (p=0.03). Reasons for vaccine hesitancy among participants included doubts about vaccine effectiveness (28 [34.57%]), distrust in the vaccine (23 [28.39%]), fear of side effects (16 [19.75%]), presence of allergies (8 [9.88%]), and negative influences from social media and the community (6 [7.41%]). Among participants who had never been vaccinated, nurses (14 [66%]) and medical secretaries (4 [19%]) were the most represented.
Conclusion: Ensuring that hospital staff adhere to general precautions, providing them with information about the effectiveness, safety, importance, necessity, and side effects of the vaccine, and addressing their concerns are crucial for the success of vaccination campaigns.

Keywords: COVID-19 infection, hospital workers, vaccination, vaccine hesitancy.

Emel Cireli, Hülya Şahin, Ilknur Naz, Seda Bingöl, Mert Özgür, Ali Kadri Çırak, Büşra Turgut. Status of COVID-19 Infection and Vaccination Among Hospital Workers. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(3): 114-121

Sorumlu Yazar: Hülya Şahin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale