ISSN: 1300-4115
BRONŞİOLİTİS OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİNİN SKUAMOZ HÜCRELİ KANSER İLE BİRLİKTELİĞİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(2): 135-138

BRONŞİOLİTİS OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİNİN SKUAMOZ HÜCRELİ KANSER İLE BİRLİKTELİĞİ

Serdar KALEMCİ1, Pınar MUTLU2, Ahmet ÖNEN3, Aydenur KARGI4, Can SEVİNÇ2
1Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları A.D., Muğla, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları A.D., İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi A.D., İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji A.D., İzmir, Türkiye

Bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) respiratuar bronşiyoller, alveoler kanallar ve alveoller içerisinde granülasyon dokusunun oluşturduğu polipoid yapılarla karakterize ve organize pnömoninin eşlik ettiği bir hastalıktır. BOOP; pneumocystis (carinii) jiroveci pnömonisi (PCP), cytomegalovirus (CMV) ve herpes simplex virus (HSV) ile ilişkili olabilir veya bazı immünsüpresif ajanlar dahil olmak üzere ilaçlar da katkıda bulunabilir. Akciğerlerde bilateral yama tarzı infiltrasyonlar ile karakterizedir. Kitlesel tarzda görünüm nadirdir. Akciğer kanseri ile birlikteliği sık olmamakla beraber aynı lokalizasyonda beraberliğinin oldukça seyrek olduğu bilinmektedir. Olgumuz; sağ parahiler kitlesel lezyona yönelik tanısal incelemelerde açık akciğer biyopsisi ile BOOP tanısı alan, ancak izleminde yapılan yeniden örneklemede eşlik eden skuamoz hücreli kanser varlığı gösterilen olgu, bu ilginç ve nadir görülen birlikteliğe dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bronşiolitis obliterans organize pnömonini, skuamoz hücreli kanser

OBLITERATIVE BRONCHIOLITIS ORGANIZING PNEUMONIA WITH SQUAMOUS CELL CARCINOMA

Serdar KALEMCİ1, Pınar MUTLU2, Ahmet ÖNEN3, Aydenur KARGI4, Can SEVİNÇ2
1Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları A.D., Muğla, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları A.D., İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi A.D., İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji A.D., İzmir, Türkiye

Obliterative bronchiolitis organizing pneumonia (BOOP) is a diease characterized by polypoid structures comprised of granulation tissue within respiratory bronchioles, alveolar canals and alveoli and accomponied by organize pneumonia. BOOP may be associated with a variety of infectious agents such as pneumocystis (carinii) jiroveci pneumonia (PCP), cytomegalovirus (CMV), and herpes simplex virus (HSV), or may be attributable to drugs, including some immunosuppressive agents. It is characterized by patchy infiltration in lungs. Its massive view is rare. While it is not generally seen with lung cancer, it is also known that its relationship with the same localization is quite rare. Our case has been presented to point out the interesting and rarely-seen relationship which is diagnosed with BOOP in diagnostic researches for right parahilier massive leison with open lung biopsy; but, has the case of presence of squamous cell carcinoma accompoined by resampling during the observation.

Keywords: Obliterative bronchiolitis organize pneumonia, squamous cell carcinoma

Serdar KALEMCİ, Pınar MUTLU, Ahmet ÖNEN, Aydenur KARGI, Can SEVİNÇ. OBLITERATIVE BRONCHIOLITIS ORGANIZING PNEUMONIA WITH SQUAMOUS CELL CARCINOMA. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(2): 135-138
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale