ISSN: 1300-4115
İLİMİZ DİSPANSERLERİNDE TAKİP EDİLEN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 143-148

İLİMİZ DİSPANSERLERİNDE TAKİP EDİLEN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tanseli GÖNLÜGÜR1, Gülin BAŞOL2, Uğur GÖNLÜGÜR3, Burhan KÜTÜK2
1Çanakkale Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı, Çanakkale, Türkiye
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Çanakkale, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı bölgemizdeki tüberküloz olgularının sıklık ve özelliklerini saptamak ve bu şehir için ciddi bir sağlık sorunu olarak boyutlarını göstermektir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008 ile Aralık 2015 tarihleri arasında ilimiz Dispanserlerinde takip ve tedavi edilen tüberküloz olguları geriye dönük olarak değerlendirildi. Veriler SPSS programına yüklenerek incelendi. Bulgular: 915 olgunun 637‘si (% 70) erkekti. Yaş ortalaması (9-88 arasında) 48 ± 18 idi. 800 olgu (%88) yeni olgu idi. 62 vaka nüks, 5 olgu tedavi başarısızlığından dönen, 32 olgu dispansere nakil gelen, 2 olgu ise kronik tüberküloz idi. 664 akciğer tüberkülozu olgusunun 598 ‘inde (% 90) yayma sonucu kayıtlıydı. Olguların % 65'i yayma-pozitif idi. Yayma-negatif olan 152 olgunun 57 ‘sinde (%35) kültür sonucu kayıtlıydı. Bu 57 olgunun 48'inde (% 84) kültür pozitifti. Tanı 224 akciğer dışı tüberküloz olgusunun 82 ‘sinde (% 37) histopatolojik yöntemlerle konuldu. Tüberküloz başvuruları Aralık ve Ekim aylarında en düşük, Haziran ve Temmuz aylarında ise en yüksekti. Tedavi sonuçları % 91 kür veya tedaviyi tamamlama, % 1.3 tedaviyi terk, % 0.1 tedavi başarısızlığı, % 4.1 ölüm ve % 3.4 nakil giden şeklindeydi. Sonuç: Tüberküloz başvurularının mevsimsel özellik sergilediğini, yaz aylarında zirve yaptığını bulduk. Tüberküloz şüphesi olan tüm olgularda kültür ihmal edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, epidemiyoloji, mevsimler

EVALUATION OF TUBERCULOSIS CASES FOLLOWED IN DISPENSARIES OF OUR CITY

Tanseli GÖNLÜGÜR1, Gülin BAŞOL2, Uğur GÖNLÜGÜR3, Burhan KÜTÜK2
1Çanakkale Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı, Çanakkale, Türkiye
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Çanakkale, Türkiye

Aim: The aim of this study was to evaluate the frequency and characteristics of tuberculosis cases in our region and to illustrate its extent as a serious health problem for this city. Material and Methods: Patients with tuberculosis who were followed and treated in Dispensaries of our city were evaluated retrospectively between January 2008 and December 2015. Data were analysed using SPSS program. Results: Out of 915 patients, 637 (70%) were men. The mean age was 48 ± 18 (range 9-88). 800 patients (88%) were new cases but 62 had relapse, 5 retreated after treatment failure, 32 transferred in the dispansary, and 2 of them chronic tuberculosis. The sputum smear results were noted in 598 of 664 patients (90%). Sixty-five per cent of the patients were smear-positive. Fifty-seven (35%) out of 152 patients who had smear-negativity had performed culture test. Forty-eight of 57 patients (84%) were culture-positive. The diagnosis was made by histopathologic methods in 82 patients (37%) of 224 patients with extrapulmonary tuberculosis. Tuberculosis notifications were lowest in October and December but highest in June and July. Treatment outcomes were cured or completed (91%), defaulted (1.3%), failed (0.1%), died (4.1%), transferred out (3.4%). Conclusion: We found that tuberculosis notifications were seasonal, with peaks occurring annually during the summer. Culture should not be neglected in all suspected cases of tuberculosis.

Keywords: Tuberculosis, epidemiyology, seasons

Tanseli GÖNLÜGÜR, Gülin BAŞOL, Uğur GÖNLÜGÜR, Burhan KÜTÜK. EVALUATION OF TUBERCULOSIS CASES FOLLOWED IN DISPENSARIES OF OUR CITY. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 143-148
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale