ISSN: 1300-4115
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ BAŞLANGIÇ EVRELEMESİNDE KLİNİK DEĞERLENDİRME VE LABORATUVAR İLİŞKİSİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 1-13

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ BAŞLANGIÇ EVRELEMESİNDE KLİNİK DEĞERLENDİRME VE LABORATUVAR İLİŞKİSİ

Tuba ÇINAR1, Ceyda ANAR1, İpek ÜNSAL1, Ufuk YILMAZ1, Erdal OZANTÜRK1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir

Küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı alan hastalarda epidemiyolojik, klinik, laboratuar, görüntüleme bulgularının, ileri evreyi ve metastaz varlığını öngörmedeki değerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, Ocak 2006 ve Mart 2007 tarihleri arasında KHDAK tanısı alan 112'si erkek, 8'i kadın olmak üzere toplam 120 hasta ile gerçekleştirildi. Hastaların organa spesifik bulguları ve organ spesifik olmayan bulguları sorgulandı. Hastaların TNM evresi; kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) ve fiberoptik bronkoskopi (FOB) ile, uluslararası TNM evreleme sistemi kullanılarak belirlendi. Uzak organ metastaz taraması beyin BT, kemik sintigrafisi ve batın ultrasonografisi (USG) ile yapıldı. Histopatolojik alt tip ve ECOG performans skoru ile ileri evre arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Organ spesifik semptomlardan herhangi biri ile ke mik ve beyin metastazı arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunurken, karaciğer metastazı arasında ise anlamlı bir fark saptanmadı. Nonspesifik semptom ve bulgulardan herhangi biri ile (ses kısıklığı, vena kava süperior sendromu (VCSS), hipoalbuminemi, anemi, trombositoz) sırasıyla kemik, karaciğer, beyin metastazı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. T3-4 faktörü ile kemik, beyin, karaciğer metastazı arasında sayısal olarak anlamlılık bulunurken istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı N1-2-3 faktörü ile kemik, beyin, karaciğer metastazı arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı ancak N2 grubunda metastaz sayılarının daha fazla olduğu görüldü. T ve N grupları herhangi bir organ metastazı açısından değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç olarak KHDAK hastalarında ileri evreyi öngören belirgin nonspesifik semptom ve bulgu saptanmamasına rağmen, özellikle organ spesifik semptom ve bulguların değerlendirilmesinin, metastazları öngörmede yardımcı olabileceği görülmüştür ancak bu konuda, daha geniş hasta grupları ile yapılacak, daha fazla sayıda prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücre dışı akciğer karsinomu, semptom, evrelendirme, metastaz

THE CORRELATION OF CLINICAL JUDGEMENT AND LABORATORY ASSESSMENT IN THE INITIAL STAGING OF NONSMALL CELL LUNG CANCER

Tuba ÇINAR1, Ceyda ANAR1, İpek ÜNSAL1, Ufuk YILMAZ1, Erdal OZANTÜRK1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir

The objective of this study was to assess the value of clinical, laboratory, and radiological findings in predicting progressive and metastatic disease in patients with non-small cell lung cancer. We designed a prospective study including 120 patients (112 male, 8 female) followed between January 2006 and March 2007. Clinical organ specific symptoms and nonspecific symptoms were evaluated. TNM staging was performed by international TNM staging system, using thoracic computed tomography, bronchoscopy and PET/CT, when necessary. Distant metastasis were detected by brain/abdominal computed tomography, bone scintigraphy, and abdominal ultrasonography. There was no statistical difference between progressive disease and histological subtypes. Eastern Cooperative Oncology Group Performance States (ECOG, PS) also did not show significant difference in relation to progressive disease (p>0.05). Organ specific symptoms were significantly correlated with bone (p=0.01) and brain metastasis (p=0.01), whereas there was no relation with liver metastasis (p=1). There was also no significant relation between organ metastasis and nonspecific symptoms and findings such as VCSS, hypoalbuminemia, anemia and thrombocytosis. There was no statistically difference in bone, brain and liver metastasis between two groups, when T1 and T2 are grouped as one, and T3 and T4 are grouped as the other. The results were the same regarding the lymph node involvement, namely N1, N2 and N3. Determination of organ specific symptoms and findings might have predictive value in the evaluation of metastases in patients with nonsmall cell lung cancer. Further prospective studies with a larger group of patients are needed.

Keywords: Non-small cell lung cancer, smpytom, staging, metastasis

Tuba ÇINAR, Ceyda ANAR, İpek ÜNSAL, Ufuk YILMAZ, Erdal OZANTÜRK, Hüseyin HALİLÇOLAR. THE CORRELATION OF CLINICAL JUDGEMENT AND LABORATORY ASSESSMENT IN THE INITIAL STAGING OF NONSMALL CELL LUNG CANCER . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 1-13
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale