ISSN: 1300-4115
PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİS: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(2): 65-69

PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİS: OLGU SUNUMU

Nimet AKSEL1, Birsen ŞAHİN1, Ayşe ÖZSÖZ1
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Pulmoner alveoler mikrolitiyazis, etiyolojisi bilinmeyen, genellikle asemptomatik kişilerde tipik akciğer grafisi bulgularıyla karşımıza çıkan, nadir bir hastalıktır. Bu makalede on yıldır eforla nefes darlığı olan, fizik bakıda efor dispnesi, çomak parmak, akciğerlerde inspiratuar ralleri olan 67 yaşında bayan hasta sunuldu. Solunum fonksiyon testinde restriktif tipte solunum fonksiyon bozukluğu, akciğer radyogramında alt zonlarda daha belirgin olmak üzere, bilateral yaygın, kalsifiye mikronodüler lezyonlar, toraks bilgisayarlı tomografisi ve tüm vücut sintigrafisi incelemelerinde bilateral yaygın, mikronodüler kalsifiye opasiteler saptandı. Transbronşial biyopsi ile pulmoner alveoler mikrolitiyazis tanısı doğrulandı. Nadir görülmesi nedeniyle alveoler mikrolitiyazis olgusunu literatür bilgileri ışığında sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner alveoler mikrolitiazis

PULMONARY ALVEOLAR MICROLITHIASIS: CASE REPORT

Nimet AKSEL1, Birsen ŞAHİN1, Ayşe ÖZSÖZ1
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Pulmonary alveolar microlithiasis is a rare disorder with unknown etiology, usually presenting with typical radiological findings in asymptomatic cases. In this report, a 67 years-old-woman, suffering from exercise dyspnea for ten years, representing exercise dyspnea, clubbing finger, and inspiratory crackles on physical examination, has been presented. Lung function test revealed restrictive functional disorder. Her chest radiograph showed diffuse, bilateral calcified micronodulations, predominantly in the lower zones. Thoracic computed tomography and whole body scintigraphy revealed diffuse, bilateral micronodular calcified densities. Transbronchial biopsy confirmed diagnosis of pulmonary alveolar microlithiasis. Because it is a rare disorder, we have presented the case of alveolar microlithiasis by the light of literature.

Keywords: Pulmonary alveolar microlithiasis

Nimet AKSEL, Birsen ŞAHİN, Ayşe ÖZSÖZ. PULMONARY ALVEOLAR MICROLITHIASIS: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(2): 65-69
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale