ISSN: 1300-4115
PERİKARDİYAL EFFÜZYONLA SEYREDEN BİR CHURG STRAUSS SENDROMU OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 49-54

PERİKARDİYAL EFFÜZYONLA SEYREDEN BİR CHURG STRAUSS SENDROMU OLGUSU

Ömer Tamer DOĞAN1, Serdar BERK1, Gonca ÖZYOL1, Öznur ABADOĞLU1, Sefa Levent ÖZŞAHİN1, Sulhattin ARSLAN1, İbrahim AKKURT1
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas

Churg-Strauss Sendromu (CSS); astım, eozinofili, küçük ve orta çaplı damarların inflamasyonu ile karakterize nadir görülen sistemik bir hastalıktır. Bu yazıda nefes darlığı, öksürük yakınmaları ile başvuran, astım, perikardiyal effüzyon ve eozinofili saptanan CSS olgusu sunulmuştur. 50 yaşında erkek hasta bir yıldır olan nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, balgam yakınması ile başvurdu. Hastanın solunum fonksiyon testlerinde orta derecede reversibl hava akımı obstr üksiyonu saptandı. Transtorasik ekokardiyografisinde perikardiyal effüzyon, periferik kanda ve bronş lavajında eozinofili saptandı. Akciğer grafisinde gezici infiltratlar izlendi. Bu bulgularla hastaya CSS tanısı kondu. Hastaya prednizolon tedavisi uygulandı. Tedavi ile belirgin klinik ve radyolojik iyileşme gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Astım, eozinofili, vaskülit, perikardiyal effüzyon

A CASE OF CHURG-STRAUSS SYNDROME WITH PERICARDIAL EFFUSION

Ömer Tamer DOĞAN1, Serdar BERK1, Gonca ÖZYOL1, Öznur ABADOĞLU1, Sefa Levent ÖZŞAHİN1, Sulhattin ARSLAN1, İbrahim AKKURT1
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas

Churg-Strauss Syndrome (CSS) is a rare systemic disease characterized by asthma, eosinophilia and inflammation of small to medium sized blood vessels. This paper reports a patient who presented with dyspnea and cough, and who was diagnosed as asthma, pericardial effusion and eosinophilia. 50 year old male patient was admitted with dyspnea, chest pain, cough and sputum complaints for one year. Pulmonary function tests detected moderate reversible airflow obstruction. Transthoracic echocardiography revealed pericardial effusion. Eosinophilia was detected in both peripheric blood count and bronchial lavage. There were transient pulmonary infiltrates on chest X-ray. It was finally diagnosed as Churg-Strauss Syndrome with these findings. Corticosteroid therapy was performed. Clinical and radiological symptoms were improved with this treatment.

Keywords: Asthma, eosinophilia, vasculitis, pericardial effusion

Ömer Tamer DOĞAN, Serdar BERK, Gonca ÖZYOL, Öznur ABADOĞLU, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Sulhattin ARSLAN, İbrahim AKKURT. A CASE OF CHURG-STRAUSS SYNDROME WITH PERICARDIAL EFFUSION . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 49-54
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale