ISSN: 1300-4115
DİFFÜZ AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TANI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 29-36

DİFFÜZ AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TANI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER

Emel TELLİOĞLU1, Zeynep Münteha BAŞER1, Şevket DERELİ1, Rıfat ÖZACAR1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir

Diffüz akciğer hastalığı tanısı alan 39 olgu retrospektif olarak incelendi. Hastalarımızın median yaşı 60 yıl (21-84), kadın/erkek oranı 10/29 idi. 25 hastada idiopatik pulmoner fibrozis (İPF), 7 hastada sarkoidozis, birer hastada ise diğer (asbestozis, silikozis, skleroderma, kollajen doku hastalığı, BOOP, konjestif kalp yetmezliği ve kronik eozinofilik pnömoni) nedenler bulundu. Ortalama 16.8±20 paket-yıl sigara öyküsü bulunuyordu. Ortalama semptom süresi 138.47±167 haftaydı. (İPF'de 160, sarkoidoziste 60, diğer nedenlerde 144 hafta) İPF'li hastaların 20'sinde (%80) selofan raller duyulurken sadece birinde (%5) çomak parmak bulundu. İPF'li hastalarda öksürük (%80) ve nefes darlığı (%76) yakınmaları daha sık görülürken sarkoidozlu hastalarda halsizlik, kilo kaybı gibi konstitüsyonel belirtiler (%42) daha sık izlendi. İPF'li hastaların akciğer radyogramı ve toraks YRBT bulguları (buzlu cam, bal peteği akciğer, plevral kalınlaşma, lenfadenopati, parankimal nodül) daha zengindi. Spirometri ölçümleri tüm gruplarda restriktif akciğer hastalığı ile uyumluydu. Sonuç olarak; İPFli hastalarımızın yaş ortalaması önceki çalışmalarla uyumlu bulundu. Özellikle 20-29 yaş grubunda daha sık görüldüğü bild irilen sarkoidozda hastaların yaş ortalaması 38 bulundu. Çalışmamızda İPF ve sarkoidoz daha çok erkeklerde bulundu. Önceki çalışmalarda sarkoidozun kadınlarda daha fazla olduğu bildirilmişti. İPF'li hastalar sarkoidozlu hastalardan daha yüklü sigara öyküsüne sahipti. İPF'li hastalarda fibrozis daha fazla olduğu için, dispnenin daha sık görülmesi, beklenen bir bulguydu. DAH'da öksürük sık görülen bir belirtiydi. İPF hastalarımızın tanısı bildirilen yayınlara uygun oranda histolojik incelemeyle konmuştu. Ancak tüberküloz, lenfoma, malignite gibi başka hastalıklarla karışabilecek hastalarda histolojik tanı gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diffüz Akciğer Hastalığı, klinik özellikler, tanı yöntemleri

CLINICAL FEATURES AND DIAGNOSTIC METHODS USED IN DIFFUSE PULMONARY DISEASE PATIENTS

Emel TELLİOĞLU1, Zeynep Münteha BAŞER1, Şevket DERELİ1, Rıfat ÖZACAR1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir

39 pati ents with diffuse pulmonary disease (DPD) were analyzed retrospectively. Median age was 60 (21-84), (female/male ratio: 10/29). 25 patients had idiopathic pulmonary fibrosis(IPF), 7 had sarcoidosis and remaining had other diseases (asbestosis, silicosis, scleroderma, collagenosis, BOOP, congestive heart failure and chronic eosinophilic pneumonia). They smoked 16.8±20 pack years. Mean symptom duration was 138.47 ±167 weeks. (160 weeks in IPF, 60 weeks in sarcoidosis and 144 weeks in others) Crackles were heard in 20 (80%) of IPF, only one (5%) had clubbing. Cough (80%) and dyspnea (76%) were more often in IPF; constitutional symptoms such as fatigue and weight loss (42%) were more often in sarcoidosis. Chest X-ray and thorax HRCT findings (ground glass,honeycombing, pleural thickening, lymphadenopathy, parenchymal nodules) of IPF were more various. Spirometries were compatible with restrictive pulmonary disease in each group. In conclusion; median age of IPF patients was compatible with previous studies. In sarcoidosis patients, who had been reported to be frequent in 20-29 age, mean age was 38. IPF and sarcoidosis were more in males; however sarcoidosis had been reported to be more in females. IPF had heavier smoking history than sarcoidosis. Because fibrosis was more in IPF, dyspnea was frequent. Cough was more in DPD. Our study and previous studies showed similar ratios of histological diagnosis in IPF. Histological diagnosis should be obtained in patients who could be confused with other diseases, such as tuberculosis, lymphoma or malignancy.

Keywords: Diffuse Pulmonary Disease, clinical features, diagnostic methods

Emel TELLİOĞLU, Zeynep Münteha BAŞER, Şevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR. CLINICAL FEATURES AND DIAGNOSTIC METHODS USED IN DIFFUSE PULMONARY DISEASE PATIENTS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 29-36
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale