ISSN: 1300-4115
ATİPİK RADYOLOJİK BULGULARI OLAN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 181-185

ATİPİK RADYOLOJİK BULGULARI OLAN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGUSU

Mehmet ÜNLÜ1, Pınar ÇİMEN1, İsmail KAYAALP1, Aysun AYRANCI1, Salih Zeki GÜÇLÜ1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir Türkiye

Akciğer tüberkülozu ve akciğer kanseri radyolojik olarak birbirine benzeyebilen ve bu nedenle de tanı ve tedavide gecikmelere neden olabilen hastalıklardır. Polikliniğimizde kitle lezyonu nedeniyle tetkik edilen ve başlangıçta akciğer kanseri olduğu düşünülen ancak yapılan incelemeler sonucunda akciğer tüberkülozu tanısı alan bir olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. Elli dokuz yaşında erkek hasta, yaklaşık iki aydan beri olan iki taraflı göğüs ağrısı, kuru öksürük, nefes darlığı ve yaklaşık 6 kg. kilo kaybı yakınmalarıyla polikliniğimize başvurdu. Hastanın PA akciğer grafisinde; sol suprahiler bölgeden superior ve laterale doğru uzanan, sınırları düzensiz, ön planda malign kitle kuşkusu uyandıran heterojen radyoopasite ile birlikte bu imajın hemen üzerinde yerleşim gösteren ince duvarlı kavite görüntüsü dikkati çekmekteydi. Ayrıca sağ akciğer orta zonda ince duvarlı kaviter lezyon ile her iki alt zonda sınırları düzensiz nodüler opasitelerin bu görüntülere eşlik ettiği tespit edildi. Fiberoptik bronkoskopi ile sol üst lob bronş girişinin konsantrik olarak daraldığının tespit edilmesi nedeniyle bu bölgeden fırça biyopsi ve transbronşial ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Alınan tüm örneklerin sitoloji sonucu benign ve infeksiyonla uyumlu olarak raporlanırken, transbronşial ince iğne biyopsisi ile alınan örnekte asidorezistan basil varlığı tespit edildi. Ayrıca bronş aspirasyon sıvısının kültüründe M. Tuberculosiscomplex üremesi saptandı. Sonuç olarak; akciğer tüberkülozunun atipik radyolojik bulgularla karşımıza çıkabileceği, klinik ve radyolojik olarak birçok akciğer hastalığı ile karışabileceği her zaman akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, tüberküloz

A CASE OF PULMONARY TUBERCULOSIS PRESENTING ATYPICAL RADIOLOGICAL FINDINGS

Mehmet ÜNLÜ1, Pınar ÇİMEN1, İsmail KAYAALP1, Aysun AYRANCI1, Salih Zeki GÜÇLÜ1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir Türkiye

Pulmonary tuberculosis and lung cancer may have similar radiological findings which is the reason of a delayed diagnosis and treatment. We aimed to present a case with a mass lesion which is thought initially as a lung cancer but diagnosed as pulmonary tuberculosis after investigation. A 59- year-old male presented with left sided chest pain, chronic cough, dyspnea and unexplained loss of 6 kg in a period of two months. His chest radiograph findings were including a left suprahilar heterogeneous opacity with irregular margins which was compatible with a lung cancer and a thin walled cavity formation was located above this mass lesion. Besides, there was a thin walled cavity located in the middlezone of the right lung and there were multiple nodules with different sizes especially located in the lower zones of the both lungs. Fiberoptic bronchoscopy demonstrated constriction of the left upper lobe. Bronchial brushing and transbronchial needle aspiration were performed to obtain diagnosis. Transbronchial needle aspiration sample was acidfastbacillus positive and bronchoscopic aspiration culture demonstrated a growth of M.Tuberculosis complex. In conclusion, it should always be kept in mind that there are many atypical radiological findings of pulmonary tuberculosis and its clinical and radiological presentations can be confused with several pulmonary disorders.

Keywords: Lungcancer, tuberculosis

Mehmet ÜNLÜ, Pınar ÇİMEN, İsmail KAYAALP, Aysun AYRANCI, Salih Zeki GÜÇLÜ. A CASE OF PULMONARY TUBERCULOSIS PRESENTING ATYPICAL RADIOLOGICAL FINDINGS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 181-185
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale