ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 37 (1)
Cilt: 37  Sayı: 1 - 2023
ÖN SAYFALAR
1.
Frontmatters
Frontmatters

Sayfalar I - XVIII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hipofraksiyone Radyoterapi
Hypofractionated Radiotherapy for Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer
Murtaza Parvizi, Serdar Özkök, Gürsel Çok, Deniz Yalman, Ayfer Haydaroğlu
doi: 10.14744/IGH.2023.03016  Sayfalar 1 - 7

3.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Risk Değerlendirme İndekslerinin Postoperatif Pulmoner Komplikasyonları Öngörme Güçlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Risk Assessment Indices Predicting Postoperative Pulmonary Complications in Patients with COPD
Halise Zengin, Pınar Çelik
doi: 10.14744/IGH.2023.44127  Sayfalar 8 - 15

4.
Pulmoner Tromboembolide Platelet İndeksleri ile Radyolojik Tutulum Arasındaki İlişki
The Relationship between Platelet Indices and Radiological Involvement in Pulmonary Thromboembolism
Kadir Burak Akgün, İnan Korkmaz, Mehmet Karadağ
doi: 10.14744/IGH.2023.44227  Sayfalar 16 - 21

5.
Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde Kronik Öksürüklü Hastalarda Yaklaşım ve Etiyolojinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Approach and Etiology in Patients with Chronic Cough in Trakya University Hospital
İlker Yılmam, Tuncay Çağlar, Ebru Çakır Edis
doi: 10.14744/IGH.2023.19483  Sayfalar 22 - 27

6.
Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Astım Varlığının Araştırılması
Presence of Asthma in Women with Menopause
Muzaffer Onur Turan, Pakize Ayşe Turan, Kutlu Kurt
doi: 10.14744/IGH.2023.66376  Sayfalar 28 - 33

7.
Tüberküloz Plöreziyi Parapnömonik Efüzyon ve Malign Efüzyondan Ayırmak İçin Plevral Sıvı Biyokimyasal Parametreleri ve Oranlarının Tanısal Değeri
Diagnostic Value of Pleural Fluid Biochemical Parameters and Ratios for Differentiating Tuberculous Pleurisy from Parapneumonic Effusion and Malignant Effusion
Melike Yüksel Yavuz, Betül İkbal Doğan, Ceyda Anar, Melih Büyükşirin, Filiz Güldaval, İbrahim Onur Alıcı
doi: 10.14744/IGH.2023.85520  Sayfalar 34 - 40

8.
Pulmoner Tromboemboli Tanısında Yaşa Göre Düzeltilmiş D-Dimer Eşik Değerinin Tanısal Doğruluğu
Diagnostic Accuracy of Age-Adjusted D-dimer Cut-off Value for the Diagnosis of Pulmonary Embolism
Merve Ayık Türk, Berna Kömürcüoğlu, Eylem Yıldırım, Filiz Güldaval, Mine Gayaf, Günseli Balcı, Özlem Ediboğlu, Gülru Polat, Aydan Mertoğlu, Tuba Nihal Ursavaş, Dilek Kalenci, Dursun Tatar, Ahmet Emin Erbaycu
doi: 10.14744/IGH.2023.81894  Sayfalar 41 - 49

OLGU SUNUMU
9.
Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz (Bir Olgu Sunumu)
Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis (A Case Report)
Mihriban Bozkurt, Ceyda Anar, Reşat Kendirlinan, Bünyamin Sertoğullarından, Muzaffer Onur Turan
doi: 10.14744/IGH.2023.30974  Sayfalar 50 - 55

10.
Kist Hidatik Hastalığına Sekonder Olarak Gelişen Pulmoner Hipertansiyon Olgusu
A Case of Pulmonary Hypertension Developing Secondary to Hydatid Cyst Disease
Görkem Berna Koyun, Ömer Tamer Doğan, Emin Koyun
doi: 10.14744/IGH.2023.29591  Sayfalar 56 - 60

LookUs & Online Makale