ISSN: 1300-4115
Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hipofraksiyone Radyoterapi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 1-7 | DOI: 10.14744/IGH.2023.03016

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hipofraksiyone Radyoterapi

Murtaza Parvizi1, Serdar Özkök2, Gürsel Çok3, Deniz Yalman2, Ayfer Haydaroğlu2
1Manisa Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Manisa, Türkiye; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Hipofraksiyone radyoterapi (HRT) tümör klonojenik hücrelerin hızlandırılmış repopülasyonunun azaltılması, daha az fraksiyon sayısındaki radyoterapi uygulamasıyla tedavi ve hastanede geçirme süresinin azaltılması gibi avantajlarının olduğu bilinmektedir. Çalışmada, lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) HRT’nin lokal kontrol, sağkalıma etkisi, tedavinin erken ve geç toksisitesinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Ağustos 2003-Ocak 2005 tarihleri arasında, komorbid hastalığı, inoperabl, cerrahi veya sistemik tedaviyi kabul etmeyen evre III KHDAK’lı 24 olgu çalışmaya dahil edilerek, 4 Gy’lik fraksiyonlarda, hafta da beş olmak üzere toplam 12 fraksiyonda radyoterapi uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya alınan olguların tümü erkek, ortanca yaş 72,5 yıl (aralık 46-79 yıl), tanı anındaki medyan Karnofsky performans skalası %80 (aralık %60-90) ve olguların %50’sinde komorbid hastalık öyküsü mevcut idi. Olguların 15’i (%62,5) skuamöz hücreli karsinom patolojisine sahipti. Başlangıç semptom sıklığı sırasıyla öksürük, ağrı, dispne, hemoptizi, disfoni ve disfaji olan olgularda, tedavi sonrası en iyi semptomatik yanıt hemoptizi (%100), ağrı (%73) ve dispne (%60) yönünde elde edildi. Radyolojik yanıt 21 olguda değerlendirilebildi; bir olguda tam, 14 olguda kısmi, altı olguda ise stabil yanıt tanımlandı. Ortanca 28 aylık (aralık 19-39 ay) izlem sürecinde dört olguda lokal nüks, yedi olguda uzak metastaz tespit edildi. Ortanca sağkalım süresi 11,4 ay (aralık 6-30 ay), 12 ve 24 aylık genel sağkalım oranları sırasıyla %34,8 ve %8,7 olarak tanımlandı. Genel sağkalımı etkileyen prognostik faktörler açısından bakıldığında T ve N evre, histopatoloji, hemoglobin, tedavi öncesi FEV1 ve DLCO değerleri gibi parametrelerden sadece hemoglobin değeri (p=0,029) ve skuamöz hücreli karsinom histolojisi (p=0,022) anlamlı prognostik belirteçler olarak tanımlandı. Erken toksisite olarak derece I/II özefageal ve pulmoner toksisite sırasıyla altı; 12 ve dokuz; iki olguda tanımlandı, geç toksisite 20 olguda değerlendirilerek, altı olguda derece II, bir olguda derece III pulmoner fibrozis ve bir olguda derece I özefageal fibrozis not edildi.
Sonuç: Uygulanan HRT şeması ile elde edilen semptomatik yanıt, sağkalım oranları ile birlikte olası toksisiteler göz önünde tutulduğunda, literatürde bildirilen değişik radyoterapi şemaları ile kıyaslanabilir ve uygun hasta grubunda rutin olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, hipofraksiyone radyoterapi, küratif tedavi.

Hypofractionated Radiotherapy for Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer

Murtaza Parvizi1, Serdar Özkök2, Gürsel Çok3, Deniz Yalman2, Ayfer Haydaroğlu2
1Department of Radiation Oncology, Manisa City Hospital, Manisa, Türkiye; Department of Radiation Oncology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
2Department of Radiation Oncology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
3Department of Chest Diseases, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

Objective: Hypofractionated radiotherapy (HRT) is known to have advantages such as reduced accelerated repopulation of tumor clonogenic cells, reduced cost of treatment as well due to the fewer fractionations, and reduction of hospitalization time. In our study, we aimed to investigate the effects of HRT on local control, survival, early, and late toxicities of treatment in locally advanced NSCLC.
Material and Methods: Between August 2003 and January 2005, twenty-four locally advanced (Stage III) NSCLC patients, who had a comorbid disease, inoperable, or did not accept surgical/systemic treatment, were included in the study. Curative radiotherapy was applied to cases in 4 Gy fractions, 5 fractions/week, and in total 12 fractions.
Results: All patients were male with a median age of 72.5 years (range 46–79). The median KPS was 80% (range 60–90%). Fifteen cases (62.5%) had squamous cell carcinoma (SCC) pathology. The first symptoms were cough, pain, dyspnea, hemoptysis, dysphonia and dysphagia, respectively. The symptomatic response was obtained in 100% of patients with hemoptysis, 73% of patients with pain, and 60% of patients with dyspnea. Radiological tumor response evaluation was conducted in 21 patients. There were 6 (25%) patients with stable disease, 14 (67%) patients with partial, and 1 (5%) patient with complete response. The median overall survival (OAS) time was 11.4 months (range: 6–30). OAS rates after 12 and 24 months were 34.8% and 8.7%, respectively. İn terms of prognostic factors affecting OAS, only hemoglobin value (p=0.029) and SCC histology (p=0.022) were defined as significant prognostic markers among parameters such as T and N stage, histopathology, hemoglobin, and pre-treatment FEV1 and DLCO values. Acute grade-I/II esophageal toxicities were observed in 6/12 and pulmonary toxicities were found in 9/2 patients, respectively. Late toxicity was evaluated in 20 patients. There were 6 grade-II, 1 grade-III radiation fibrosis, and 1 grade-I esophageal fibrosis.
Conclusion: Symptomatic response and OAS rates using HRT in patients with locally advanced NSCLC were comparable with other fractionation schemas and can be offered in daily routine practices in selected patients.

Keywords: Non-small cell lung cancer, hypofractionated radiotherapy, curative treatment.

Murtaza Parvizi, Serdar Özkök, Gürsel Çok, Deniz Yalman, Ayfer Haydaroğlu. Hypofractionated Radiotherapy for Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Murtaza Parvizi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale