ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde Kronik Öksürüklü Hastalarda Yaklaşım ve Etiyolojinin Değerlendirilmesi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 22-27 | DOI: 10.14744/IGH.2023.19483

Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde Kronik Öksürüklü Hastalarda Yaklaşım ve Etiyolojinin Değerlendirilmesi

İlker Yılmam1, Tuncay Çağlar2, Ebru Çakır Edis1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Ekol Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Edirne, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı, kronik öksürüklü hastalarda en sık görülen etiyolojik nedenleri belirlemek ve kronik öksürüklü hastalarda ampirik tedavi yaklaşım modelinin etkinliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Göğüs hastalıkları polikliniğine 15 aylık süre içinde, sekiz haftanın üzerinde öksürük yakınması ile başvuran daha önce bu semptoma yönelik herhangi bir tanı konulmamış hastalar dahil edildi.
Bulgular: Araştırmaya en az sekiz hafta öksürük yakınması olup göğüs hastalıkları polikliniğine bu şikâyet ile başvuran 90 hasta dahil edildi. Hastaların 64’ü (%71,1) kadın, 26’sı (%28,9) erkek idi. Hastaların yaş ortalaması 46 yıl (17-79) idi. Solunum sistemi muayenelerinde; 69 (%76,6) hastada fizik muayene bulgusu saptanmadı. En sık kronik öksürük nedeni olarak, 22 (%24,6) hastamızda tek başına astım saptandı. İkinci sıklıkla saptadığımız etiyolojik neden gastroözefageal reflü idi (%21,1). On üç (%14,4) hastamızda ise birden fazla etiyolojik neden bulundu.

Anahtar Kelimeler: Astım, kronik öksürük, ampirik yaklaşım, gastroözefageal reflü, üst hava yolu öksürük sendromu.

Evaluation of Approach and Etiology in Patients with Chronic Cough in Trakya University Hospital

İlker Yılmam1, Tuncay Çağlar2, Ebru Çakır Edis1
1Department of Chest Diseases, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Türkiye
2Department of Chest Diseases, Ekol Hospital, Edirne, Türkiye

Objective: In this study, we aimed to determine the most common etiological causes in patients with chronic cough and to evaluate the effectiveness of empirical treatment approach model in patients with chronic cough.
Material and Methods: Patients who presented to the chest diseases outpatient clinic with a cough complaint for more than 8 weeks within a period of 15 months and who had not been diagnosed with this symptom before were included in the study.
Results: Ninety patients with cough complaint for at least 8 weeks who applied to the chest diseases outpatient clinic with this complaint were included in the study. Sixty-four of the patients (71.1%) were female and 26 of them (28.9%) were male. The mean age of the patients was 46 (17–79). In their respiratory system examinations, physical examination findings were not found in 69 patients (76.6%). As the most common cause of chronic cough, asthma alone was found in 22 patients (24.6%). The second most common etiological cause was found to be gastroesophageal reflux (21.1%). In 13 patients (14.4%), more than one etiological cause was found.
Conclusion: Although asthma, reflux, and upper airway cough syndrome are found among the most common causes in patients with chronic cough, it should be considered that more than one etiological cause may coexist in some patients.

Keywords: Asthma, chronic cough, empirical approach, gastroesophageal reflux, upper airway cough syndrome.

İlker Yılmam, Tuncay Çağlar, Ebru Çakır Edis. Evaluation of Approach and Etiology in Patients with Chronic Cough in Trakya University Hospital. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 22-27

Sorumlu Yazar: İlker Yılmam, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale