ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Tüberküloz Plöreziyi Parapnömonik Efüzyon ve Malign Efüzyondan Ayırmak İçin Plevral Sıvı Biyokimyasal Parametreleri ve Oranlarının Tanısal Değeri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 34-40 | DOI: 10.14744/IGH.2023.85520

Tüberküloz Plöreziyi Parapnömonik Efüzyon ve Malign Efüzyondan Ayırmak İçin Plevral Sıvı Biyokimyasal Parametreleri ve Oranlarının Tanısal Değeri

Melike Yüksel Yavuz1, Betül İkbal Doğan2, Ceyda Anar2, Melih Büyükşirin3, Filiz Güldaval3, İbrahim Onur Alıcı3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İş ve Meslek Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, plevral efüzyonlu hastalarda günlük pratiğimizde kullanılan biyokimyasal parametrelerin oranlarının etkinliğini incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Plevral efüzyonlu hastaların Ocak 2012 ile Ekim 2018 tarihleri arasındaki verileri geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastaların demografik verileri, eş zamanlı serum glikozu, albümin, protein, laktat dehidrogenaz (LDH), plevral sıvı pH ve adenozin deaminaz (ADA) değerleri incelendi.
Bulgular: Çalışmaya plevral efüzyonu olan 381 hasta alındı. Tüberküloz plevral efüzyon (TPE), parapnömonik plevral efüzyon (PPE) ve malign plevral efüzyon (MPE) hastalarında ortanca plevral sıvı ADA düzeyleri sırasıyla 36, 15 ve 9 idi. Gruplar arasındaki farklar anlamlı düzeydeydi (p=0,000). ROC eğrisi analizinde cut-off değeri >3,0043, plevral sıvı ADA/S-C-reaktif protein oranı TPE tanımlaması için %83 duyarlılık, %55 özgüllük, pozitif prediktif değeri (PPV) %48,7 ve negatif prediktif değeri (NPV) %8,8 idi. Serum LDH/plevral sıvı ADA oranı, ≤12,13 cut-off değerinde tüberküloz tanımlaması için %90,6 duyarlılık, %69,6 özgüllük, %58,4 PPV ve %93,9 NPV’ye sahipti. Diğer bir oran ise plevral sıvı LDH/ADA, cut-off değeri ≤28,6 olan plevral sıvı LDH/ADA oranı %89,8 duyarlılık, %66,6 özgüllük, %60,7 PPV ve %91 NPV, TPE tanımlaması için %9. TPE tanımlaması için ROC analizini karşılaştırdığımızda, plevral sıvı LDH/ADA ve serum LDH/ADA’nın plevral sıvı ADA/S-C-reaktif proteinden anlamlı derecede daha yüksek AUC değerleri verdiği bulundu.
Sonuç: Bu çalışma, mevcut rutin laboratuvar testleri kullanılarak TPE ve PPE, MPE hastalarını ayırt etmek için parametreler sağlamaktadır. Farklı sistemik ve plevral özellikleri yansıtan parametrelerin kombinasyonu, yalnızca sistemik veya plevral yanıtların biyo-belirteçleriyle karşılaştırıldığında daha iyi tanısal performans gösterdi. Hem serum LDH/ADA hem de plevral LDH/ADA oranı basit, hızlı ve objektif bir şekilde erken ayırıcı tanı kararının verilmesinde yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Adenozin deaminaz, C-reaktif protein, laktat dehidrogenaz, malign efüzyon, parapnömonik efüzyon, tüberküloz plörezi.

Diagnostic Value of Pleural Fluid Biochemical Parameters and Ratios for Differentiating Tuberculous Pleurisy from Parapneumonic Effusion and Malignant Effusion

Melike Yüksel Yavuz1, Betül İkbal Doğan2, Ceyda Anar2, Melih Büyükşirin3, Filiz Güldaval3, İbrahim Onur Alıcı3
1Department of Occupational and Occupational Diseases, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
2Department of Chest Disease, İzmir Katip Çelebi Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
3Department of Chest Disease, University of Health Sciences, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

Objective: The purpose of the present study was to examine the effectiveness of the rates of biochemical parameters used in our daily practice in patients with pleural effusion.
Material and Methods: The data of the patients with pleural effusion between January 2012 and October 2018 were analyzed retrospectively. Demographic data of all patients, concurrent serum glucose, albumin, protein, lactate dehydrogenase (LDH), pleural fluid (PF) pH, glucose, albumin, protein, adenosine deaminase (ADA), and LDH values were examined.
Results: Three hundred and eighty-one patients who had pleural effusion were enrolled in the study. Median PF-ADA levels in tuberculous pleural effusion (TPE), parapneumonic pleural effusion (PPE) and malignant pleural effusion (MPE) patients were 36, 15, and 9, respectively. The differences between groups were at significant levels (p=0.000). In receiver operating characteristics (ROC) curve analysis, the cutoff value was >3.0043, PF-ADA/serum C-reactive protein (CRP) ratio had 83% sensitivity, 55% specificity, positive predictive value (PPV) 48.7%, and negative predictive value (NPV) 86.8% for TPE identification. Serum LDH/PF-ADA ratio had 90.6% sensitivity, 69.6% specificity, PPV 58.4%, and NPV 93.9% for TB identification at ≤12.13 cutoff value. Another ratio was PF LDH/ADA, at a cutoff value of ≤28.6 PF LDH/ADA ratio had a sensitivity of 89.8%, specificity of 66.6%, PPV 60.7%, and NPV 91.9% for the identification of TPE. When we compare the ROC analysis for the identification of TPE, we found that PF-LDH/ADA and serum LDH/ADA gave significantly higher area under the curve values than PF-ADA/serum CRP.
Conclusion: This study provides parameters to distinguish TPE and PPE, MPE patients using existing routine laboratory tests. The combination of parameters reflecting different systemic and pleural features showed diagnostic performance only compared to biomarkers of systemic or pleural responses. Both serum LDH/ADA and pleural LDH/ADA ratio can be helpful in making an early differential diagnosis decision in a simple, fast, and objective way.

Keywords: Adenosine deaminase, C-reactive protein, lactate dehydrogenase, malignant effusion, parapneumonic effusion, tuber-culous pleurisy.

Melike Yüksel Yavuz, Betül İkbal Doğan, Ceyda Anar, Melih Büyükşirin, Filiz Güldaval, İbrahim Onur Alıcı. Diagnostic Value of Pleural Fluid Biochemical Parameters and Ratios for Differentiating Tuberculous Pleurisy from Parapneumonic Effusion and Malignant Effusion. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 34-40

Sorumlu Yazar: Betül İkbal Doğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale