ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 34 (3)
Cilt: 34  Sayı: 3 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

2.
Editör’den
Editorial

Sayfa V

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

4.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Editorial Gude

Sayfalar VIII - IX

DERLEME
5.
Covid-19 Pandemisinde Göğüs Cerrahisi Pratiği
Thoracic Surgery Practice in Covid-19 Pandemic
Kenan Can Ceylan, Arkın Acar
doi: 10.5222/IGH.2020.64936  Sayfalar 89 - 94

6.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Geriatrik Bireylerde Dispne, Bakım Bağımlılığı ve Kırılganlık Arasındaki Etkileşim
Interaction Between Dyspnea, Care Dependency, and Frailty in Geriatric Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Merve Çakıcı, Zehra Gök Metin
doi: 10.5222/IGH.2020.25733  Sayfalar 95 - 104

ORIJINAL ARAŞTIRMA
7.
Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Akut veya Kronik Akciğer Hastalığı Öyküsü Olan Olgularda Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Treatment Results in Patients with a History of Acute or Chronic Lung Disease Admitted to the Smoking Cessation Clinic
Mustafa Çolak, Mehmet Ali Aslaner
doi: 10.5222/IGH.2020.21931  Sayfalar 105 - 110

8.
Pulmoner Emboli Klinik, Laboratuvar Bulguları, Prognoz ve Mortalite Açısından Cinsiyetler Arasında Farklılık Gösterir mi?
Does Pulmonary Embolism Differ Between Genders in Terms of Clinical, Laboratory Findings, Prognosis and Mortality?
Damla Serçe Unat, Aysu Ayranci, Gulru Polat, Gülistan Karadeniz, Fatma Demirci Üçsular, Ömer Selim Unat, Melih Büyükşirin, Enver Yalnız
doi: 10.5222/IGH.2020.94830  Sayfalar 111 - 117

OLGU SUNUMU
9.
Rituksimab İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı
Rituksimab-Related Interstitial Lung Disease
Rabıa Hande Avcı, Ecem Naz Ertürk, Mukadder Calikoglu, Eylem Sercan Ozgur
doi: 10.5222/IGH.2020.68077  Sayfalar 118 - 123

10.
Bronkojenik ve Perikardiyal Kistin Eş Zamanlı Videotorakoskopik Rezeksiyonu
Simultaneously Videotoracoscopic Resection of the Bronchogenic and Pericardial Cyst
Serkan Yazgan, Ahmet Ucvet
doi: 10.5222/IGH.2020.32032  Sayfalar 124 - 128

11.
COVİD-19 Pandemi Döneminde Multiple Nodüllerle Gelen Hastada Nadir Görülen Bir Enfeksiyon Etkeni: Aktinomikoz Odontoliticus
A Rare Infection Factor in a Patient with Multiple Nodules During The COVID-19 Pandemic Period: Actinomycosis Odontoliticus
Betül İkbal Doğan, Ceyda Anar, Bunyamin Sertogullarindan, Onur Turan
doi: 10.5222/IGH.2020.09719  Sayfalar 129 - 135

12.
Konu İndeksi
Subject Index

Sayfa E1
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Yazar İndeksi
Author Index

Sayfa E2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale