ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Akut veya Kronik Akciğer Hastalığı Öyküsü Olan Olgularda Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 105-110 | DOI: 10.5222/IGH.2020.21931

Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Akut veya Kronik Akciğer Hastalığı Öyküsü Olan Olgularda Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Mustafa Çolak1, Mehmet Ali Aslaner2
1Nevşehir Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Nevşehir
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Sigara bırakma polikliniğimizde değerlendirilen akciğer hastalığı öyküsü olan olguların tedavi sonuçlarının değerlendirilmesini amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.Ocak.2018-31.Aralık.2018 tarihleri arasında sigara bırakma polikliniğimize müracaat eden ve tedavi başlanan 112 olgu retrospektif incelendi.
BULGULAR: Değerlendirilen 112 olgunun ortanca yaşı 42 ve erkek cinsiyet oranı %72,3 idi. Akut veya kronik akciğer hastalığı öyküsü olan olgular arasında cinsiyet dağılımı açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0,721). Olguların %55,4’ünde (n=62) akut akciğer hastalığı, %44,6’sında ise (n=50) kronik akciğer hastalığı öyküsü mevcut idi. Her iki grupta sigara bırakmaya yönelik benzer tedavi ajanları kullanılmıştır. Üç aylık izlem süresi sonunda akut akciğer hastalığı öyküsü olan grupta 38 olgunun (%61,3), kronik akciğer hastalığı öyküsü olan grupta ise 29 olgunun (%58) sigarayı bıraktığı gözlenmiş olup, gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p=0,724).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, solunumsal hastalığın akut veya kronik süreçte yaşanmasının sigara bırakma tedavilerinin sonuçlarında anlamlı derecede farklılık oluşturmadığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: sigara bırakma polikliniği, akut akciğer hastalığı, kronik akciğer hastalığı

Evaluation of Treatment Results in Patients with a History of Acute or Chronic Lung Disease Admitted to the Smoking Cessation Clinic

Mustafa Çolak1, Mehmet Ali Aslaner2
1Nevsehir State Hospital, Department Of Chest Diseases, Nevsehir
2Gazi University Faculty Of Medicine, Emergency Medicine Clinic, Ankara

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the treatment results of patients with a history of lung disease evaluated in our smoking cessation clinic.
METHODS: A total of 112 cases referred to and started treatment at the our smoking cessation polyclinic between the dates of 01.01.2018 and 31.12.2018 were retrospectively examined.
RESULTS: The median age of the 112 cases were evaluated was 42, and there was a %72,3 prevalence of the male gender. There was no significant difference in terms of gender distribution between cases with a history of acute or chronic lung disease (p=0,721). There was a history of acute lung disease in %55,4 (n=62) of cases, and chronic lung disease in %44,60 (n=50). Similar treatment agents for smoking cessation were used in both groups. At the end of the three-month follow up period, it was observed that 38 patients (%61,3) in the group with a history of acute lung disease, and 29 facts (%58) in the group with a history of chronic lung disease quit smoking, and there was no statistically significant difference between the groups (p=0,724).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found that acute or chronic respiratory disease did not make a significant differ in the results of smoking cessation treatments.

Keywords: smoking cessation outpatient clinic, acute lung disease, chronic lung disease

Mustafa Çolak, Mehmet Ali Aslaner. Evaluation of Treatment Results in Patients with a History of Acute or Chronic Lung Disease Admitted to the Smoking Cessation Clinic. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 105-110

Sorumlu Yazar: Mustafa Çolak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale