ISSN: 1300-4115
Pulmoner Emboli Klinik, Laboratuvar Bulguları, Prognoz ve Mortalite Açısından Cinsiyetler Arasında Farklılık Gösterir mi? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 111-117 | DOI: 10.5222/IGH.2020.94830

Pulmoner Emboli Klinik, Laboratuvar Bulguları, Prognoz ve Mortalite Açısından Cinsiyetler Arasında Farklılık Gösterir mi?

Damla Serçe Unat1, Aysu Ayranci2, Gulru Polat1, Gülistan Karadeniz1, Fatma Demirci Üçsular1, Ömer Selim Unat3, Melih Büyükşirin1, Enver Yalnız1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,i̇zmir
2Bakırçay Üniversitesi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Pulmoner Tromboemboli (PTE) mortal ve tanı konulması zor bir hastalıktır. Bulgularının nonspesifik olması nedeniyle zaman zaman tanıya ulaşmak oldukça zor olmaktadır. Malignite, immobilite, geçirilmiş cerrahi, trombofili, ilerlemiş yaş, genetik faktörler majör risk faktörleridir. PTE’de cinsiyetin prognoz ile ilişkisi hakkında yapılan çalışmalarda oldukça farklı sonuçlar bulunmaktadır. Biz bu çalışmada prognoz, yoğun bakım yatışı, laboratuvar ve radyolojik testler açısından cinsiyet farklılıklarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ve Aralık 2015 tarihleri arasında Akut PTE tanılı toplam 348 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Bu hastaların tümü 3. basamak bir göğüs hastalıkları hastanesi olan merkezimizin acil servisine başvurmuş hastalardı. Prognoz sınıflandırılmaları yapılırken Avrupa Kardiyoloji Topluluğu (ESC) ve Avrupa Solunum Topluluğu (ERS) tarafından ortak tasarlanan PTE kılavuzu temel alındı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 62,7 iken erkek hastalar daha genç olarak bulundu. Yaş ortalamasının kadınlarda daha yüksek olmasıyla uyumlu olarak kadınların basitleştirilmiş Pulmoner Emboli Ciddiyet Endeksi (sPESI) skoru daha yüksek olarak gözlemlendi. Kadınların kötü prognostik faktörleri daha fazla olmasına rağmen her iki cinsiyet arasında erken mortalite açısından anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaş ortalamaları ve sPESI skorları arasında fark olmasına rağmen; kadınlarla erkekler arasında erken mortalite farkı bulunmadı. PTE’de cinsiyet çalışması farklı çalışmalarda farklı sonuçlar vermesi ve izlem protokollerini etkileyebilecek olmasından dolayı yeni çalışmalara açık bir alandır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, cinsiyet, prognostik faktörler

Does Pulmonary Embolism Differ Between Genders in Terms of Clinical, Laboratory Findings, Prognosis and Mortality?

Damla Serçe Unat1, Aysu Ayranci2, Gulru Polat1, Gülistan Karadeniz1, Fatma Demirci Üçsular1, Ömer Selim Unat3, Melih Büyükşirin1, Enver Yalnız1
1Pulmonology Departmant Of Health Sci̇ences Uni̇versi̇ty Dr. Suat Seren Chest Di̇seases And Chest Surgery Trai̇ni̇ng And Research Hospi̇tal Izmir, Turkey
2Pulmonology Departmant Of Bakırçay University, Çiğli Trai̇ni̇ng And Research Hospi̇tal İzmir, Turkey
3Department of Pulmonology, Ege Unıversity, Izmir,Turkey

INTRODUCTION: Pulmonary thromboembolism (PTE) is a disease that mortal and hardly diagnosed. Since findings of PTE are nonspesific diagnosed can be so hard sometimes. Major risk factors are malignancy, immobility, previous surgery, thrombophilia, advanced age, and genetic factors. Studies on the relationship between gender and prognosis in PTE have very different results. In this study, we aimed to evaluate gender differences in terms of prognosis, intensive care admission, laboratory, and radiological tests.
METHODS: We retrospectively analyzed the data of 348 patients diagnosed with Acute PTE between January 2012 and December 2015. All of these patients were patients who applied to the emergency department of our center, which is a third step chest diseases hospital. We used the PTE guideline jointly designed by the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS) for prognosis classifications.
RESULTS: The mean age of the patients was 62.7, while the male patients were younger. Women's sPESI scores and mean ages were observed higher than men. Although women had more bad prognostic factors, no significant difference was found between both genders in terms of early mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there is a difference between mean age and simplified Pulmonary Embolism Severity Index (sPESI) scores; no difference in early mortality between men and women. Gender studies in PTE are an area that is open to new studies, since the studies conducted on this subject give quite different results and these results may affect the follow-up protocols.

Keywords: Pulmonary embolisms, gender, prognostic factors

Damla Serçe Unat, Aysu Ayranci, Gulru Polat, Gülistan Karadeniz, Fatma Demirci Üçsular, Ömer Selim Unat, Melih Büyükşirin, Enver Yalnız. Does Pulmonary Embolism Differ Between Genders in Terms of Clinical, Laboratory Findings, Prognosis and Mortality?. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 111-117

Sorumlu Yazar: Damla Serçe Unat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale