ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - 2004
ORIGINAL ARTICLE
1.
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) AKUT ALEVLENMELERİNDE ETKİLİ MİKROORGANİZMALARIN STERİL FIRÇA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MICROORGANISMS WITH STERILE BRUSH CATHETER IN ACUTE EXACERBATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD)
Fevziye TUKSAVUL, Salih Zeki GÜÇLÜ, Özgür USLU, Can BİÇMEN, Ahmet BUDAK, Ayşegül NARİN
Sayfalar 1 - 10
Bu çalışmanın amacı, KOAH akut alevlenmelerinde infeksiyonlarm rolünü araştırmaktır. KOAH akut alevlenme kliniği ile başvuran 32 hasta çalışmaya alındı. Hastaların steril fırçalama, bronş lavajı ve balgam örnekleri alınarak laboratuvara gönderildi. 32 steril fırça örneğinin 11 'de (%34.37) üreme oldu. Steril fırça örneklerinde S. pneumoniae 0/o36.36, H. influenzae %27.27, M. catarrhalis %9.09, A grubu ß hemolitik streptokok %9.09, Acinetobacter %9.09 üredi. Sonuç olarak bu çalışmada KOAH akut alevlenmelerden sorumlu majör patojenler S. pneumoniae ve H. influenzae olarak bulunmuştur.
The purpose of this study is to search the role of infections in acute exacerbation of COPD, to find out the most common microorganisms causing the exacerbations. Thirty-two patients with COPD showing acute exacerbation comprised the study group. Sterile brush specimen, bronchial lavage fluid and sputum samples have been taken and sent to laboratory. We have isolated microorganisms in eleven of sterile brush samples (34.37%). By sterile brush samples isolated were S.pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, A group ß hemolitic streptococcus, Acinetobacter; 36.36%, 27.27%, 9.09%, 9.09%, 9.09% respectively. As a result of this study S. pneumoniae and H. influenzae have been found as the major pathogens in exacerbations.

2.
SARKOIDOZDA EVRELERE GÖRE KLİNİK VE LABORATUVAR PARAMETRELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
THE CLINIC AND LABORATORY PARAMETRIC DIFFERENCES IN SARCOIDOSIS ACCORDING TO STAGES
Ahmet Emin ERBAYCU, M. Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ, Işıl KARASU, Aydan ÇAKAN
Sayfalar 11 - 17
Sarkoidoz öncelikle akciğer ve lenfatik sistemleri etkileyen bir sistemik granülomatöz hastalıktır. Çalışmada; sarkoidozda evrelere göre klinik ve laboratuvar bulgulardaki farklılıkların ortaya konması amaçlandı. Hastalığın evresi yaygınlığı semptomlar ve laboratuar bulguları kaydedildi. Yetmiş altı kadın, 14 erkek toplam 90 sarkoidoz olgusunun biri evre~0, 29'u evre-1, 50'si evre-II, yedisi evre-III ve üçü evre-IV idi. Evrelere göre; serum anjiyotensin kon verting enzim (ACE), bron-koalveoler lavaj (BAL)'da lenfosit serum IgA, IgG, IgM, lökosit hemoglobin düzeyi eritrosit sedimentasyon hızı, serum protein elektroforezinde beta, gamma, alfa-1, alfa-2 globulin, albumin düzeyi, serum kalsiyum (Ca) ve 24 saatlik idrarda Ca düzeyi farklılık göstermedi (p>0.05). Evre ilerledikçe karbon monoksit için difüzyon kapasitesi (DLCO), birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar voîüm (FEV-Î) ve zorlu vital kapasite (FVC)'nin azaldığı belirlendi (sırasıyla r: -0.487, r: -0.424 ve r: -0.362). BAL'da lenfosit düzeyi, serum ACE, spesifik difüzyon, FEV-1/FVC, serum Ca ve 24 saatlik idrarda Ca düzeyi evrelere göre korelasyon göstermedi. Serum ACE yüksekliği %43.9; serum Ca yüksekliği %17.5 ve 24 saatlik idrarda Ca yüksekliği %2.8 oranında saptandı. Tüberkülin testi pozitifliği %50 oranında idi. En sık saptanan ekstrapulmoner tutulum eritema nodosum (%13.3) ve artrit/artralji (%1L2) ve en sık pulmoner semptom öksürük (%61.1) idi. Sonuç olarak; sarkoidozda evrelere göre; serum ACE, BAL'da lenfosit serum IgA, IgG, IgM, lökosit, hemoglobin düzeyi eritrosit sedimentasyon hızı, serum protein elektroforezi parametreleri serum Ca ve 24 saatlik idrarda Ca düzeyinin farklılık göstermediği evre ilerledikçe DLCO, FEV-1 ve FVC'nin azaldığı tespit edilmiştir.
Sarcoidosis is a systemic granulomatous disorder effecting primarily lung and lymphatic system. In the study, it was aimed to reveal the differences of clinical and laboratory findings in stages of sarcoidosis. Stages, widespread of the disease, symptoms and laboratory findings were recorded. Of -76 woman, 14 man- totally 90 sarcoidosis patients, one was stage-0, 29 were stage-l, 50 were stage-II, seven were stage-Ill and three were stage-IV. According to the stages; serum angiotensin converting enzyme (ACE), lymphocyte in bronchoalveolar lavage fluid (BAL), serum IgA, IgG, IgM, leucocyte, haemoglobine level, erythrocyte sedimentation rate, percentage of beta, gamma, alpha-1, alpha-2 globulin, albumin in serum protein electrophoresis, serum calcium (Ca) and Ca in 24 hours urine did not differ (p>0.05). It was observed that as the stage gets higher, diffusion capacity for carbon monoxide (DLCO), first second forced expiratory volume (FEV-1) and forced vital capacity (FVC) gets lower (r: -0.487, r: -0.424 and r: -0.362, respectively). Lymphocyte count in BAL, serum ACE, specific diffusion, FEV-1/FVC, serum Ca and Ca in 24 hours urine did not correlate in stages of the disease. Serum ACE was higher in 43.9%, serum Ca was higher in 17.5% and Ca in 24 hours urine was higher in 2.8%. Tuberculine test positivity was 50%. The most frequent extrapulmonary involvement was erythema nodosum (13.3%) and arthritis/arthralgia (11.2%) and the most frequent pulmonary symptom was cough (61.1 %). In conclusion; it was revealed in stages of sarcoidosis that serum ACE, lymphocyte count in BAL, serum IgA, IgG, IgM, leucocyte, haemo-globine level, erythrocyte sedimentation rate, parameters of serum protein electrophoresis, serum Ca and Ca in 24 hours urine had not differed and as the stage got higher DLCO, FEV-1 and FVC got lower.

3.
YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE SİSPLATİN ETOPOSİD KOMBİNASYONUN ETKİNLİĞİ
EFFICACY OF CISPLATIN-ETOPOSIDE CHEMOTHERAPY REGIMEN IN EXTENSIVE SMALL CELL LUNG CANCER
Ayşegül NARİN, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPER, Tuncay VATANSEVER
Sayfalar 19 - 26
Çalışmaya 26 yaygın evre Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) olgusu alındı. Yaş ortalaması 58 idi. Hastalara sisplatin etoposid rejimi ilk sıra kemoterapi rejimi olarak verildi ve 111 siklus uygulandı. 19 hastada kısmi yanıt (%73) izlenirken, 4 hasta stabil hastalık (0/ol5.5), 3 hasta progresif hastalık (%11.5) olarak değerlendirildi. Hiçbir hastada tam yanıt izlenmedi. Ortalama yaşam süresi 10.9 ay, 1 yıllık yaşam oranı % 25 olarak bulundu. Grade 3-4 nötropeni % 9, grade 3-4 anemi % 3.6, grade 3-4 trombositopeni % 3.6 oranında izlendi. Sonuç olarak KHAK'de sisplatin-etoposid kemoterapi rejimi gerek yanıt oranının iyi olması gerekse toksisitesinin az olması nedeniyle güvenilir bir rejim olma özelliğini korumaktadır.
In this study, we enrolled 26 patients with extensive small cell lung cancer. Mean age was 58. Cisplatin-Etoposide chemotherapy regimen was given to all patients as first line treatment and 111 cycles were administered. Partial response, stabile disease, progresive disease were seen %73, %15.5, %11.5 respectively. Complete response was not seen any patient. Median survival was 10.9 month and 1-year survival rate was %25. Grade3-4 neutropenia, grade 3-4 anemia, grade 3-4 trombositopenia were seen %9, %3.6, %3.6 respectively. In conclusion, because of high response rate with less toxicity in comparison with many new chemotherapeutic agents (single agent or in combination) cisplatin plus etoposide combination is still most reliable chemotherapy regimen in treatment of small cell lung cancer.

4.
SEKONDER SPONTAN PNÖMOTORAKSIN TEDAVİSİNDE TÜP TORAKOSTOMİ YOLU İLE TALK PLÖKEDEZ UYGULAMASI: 30 OLGU
TALC PLEURODESIS VIA TUBE THORACOSTOMY IN SECONDARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX: 30 CASES
Ozan USLUER, Soner GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Metin ÜLGAN, Oktay BAŞOK
Sayfalar 27 - 32
Plevral boşluğun yapay olarak adhezyonu, yineleyen efüzyonlarda ve rekürren pnömotoraks ataklarının önlenmesinde uygulanır ve akciğerin komplet ekspansasyonunun korunmasını sağlar. Plevral adhezyon yöntemleri olarak plörektomi, plevral abrazyon ve inflamatuar reaksiyonları tetikleyen çeşitli kimyasalların intraplevral uygulanması bulunmaktadır. Literatürde plöredezin gelişimi aşamasında birçok ajanın kullanıldığı görülmektedir. Bunlar arasında bleomisin, tetra-siklin ve talk en çok tercih edilen ajanlardır. Kliniğimizde 2001-2002 yılları arasında nüks pnömotoraks tanısı almış 30 olguya talk plöredez uygulanmış ve başarı oranları belirlenmiştir. Olguların 26'sı erkek 4'ü kadın olup olgular 47-80 yaş aralığında dağılmaktadır. En sık rastlanan komplikasyon ağrı, dispne ve ateş idi. Başarı oranları 1-3-6 ve 12 aylık periyotlarla nüks takibi ile belirlenmiştir. 1 yıllık süre sonunda kümülatif olarak %90 oranında plöredez başarısı saptanmıştır.
Adhesion of the pleural space is indicated when recurrent effusion or recurrent episodes of pneumothorax prevent complete expansion of the lung. Methods for creation of the pleural adhesions include pleurectomy, pleural abrasion and intrapleural instillation of various agents capable of stimulating inflammatory reaction. There have been many agents used, during the evolution of the pleurodesis, all of which are cited on the literature. Bleomycin, tetracycline and talc are the most commonly preffered agents. Thirty patients, in whom talc pleurodesis were caried out in our department, between 2001-2002, were analyzed and the rate of success among the patients were documented. Twenty six male and four female patients, of whom ages between 47 and 80, constituted our research group. Chest pain, fever and dyspnea were the most common complications. Success rate was determined according to the presence of the recurrences in the 1st, 3th, 6th and the 12th months. After 12 months, the cumulative success rate of the talc pleurodesis was found as; 90%.

5.
WEGENER GRANÜLOMATOZU: TANISAL ZORLUK YAŞANAN BİR OLGU NEDENİYLE TÜRKİYE'DEN BİLDİRİLEN OLGULARIN LİTERATÜR EŞLİĞİNDE İNCELENMESİ
WEGENER GRANULOMATOSIS: EVALUATION OF ONE CASE HAVING DIAGNOSTIC DIFFICULTY AND THE OTHER CASES PUBLISHED IN TURKEY
Sena YAPICIOĞLU, Onur Fevzi ERER, Yavuz Alp YALÇIN, Şerir AKTOĞU ÖZKAN
Sayfalar 33 - 40
Wegener granülomatozu (WG) özellikle üst ve alt solunum yolları ile böbrekleri tutabilen nekro-tizan granülomatöz vaskülitîe tanımlanan nadir görülen bir hastalıktır. Türkiye'de görülme sıklığını bildiren çok olgulu yayın yoktur. Biz de bu amaçla değişik klinik ve radyolojik bulgularla kliniğimize başvuran bir WG olgusunu Türkiye'den bildirilen 23 olgunun özellikleriyle birlikte inceledik. Olgumuz atipik prezantasyonu, nekrotizan granülomatöz inflamasyon patolojik tanısıyla önce tüberküloz tedavisi almış olup daha sonraki klinik seyriyle ve c-ANCA pozitifliği ve patolojik bulgularıyla WG tanısı almıştır ve tedavi başlanmıştır. Halen tedavisinin 7. ayında olup remisyonda ve izlenmektedir.
Wegener granulomatosis (WG) is a necrotising granulomatous vasculitic disease that especially involves upper and lower respiratory tract and kidney. Its incidence is rare and there is not any literature with many cases about its incidence in Turkey. For these reason we investigated the characteristics of twentythree WG cases from published data in Turkey with those of our one case admitted to our clinic with different clinical and radiological findings. Firstly our case diagnosed as tuberculosis because of its atypical presentation and treated antitubercosis drugs but later it was diagnosed as WG with clinical course, radiological and pathological findings and pozitivity of c-AMCA. It is in remission at 7th month of treatment and being followed up to present.

6.
BRONŞ KARSİNOMUNU TAKLİT EDEN YABANCI CİSİM ASPİRASYONU OLGUSU: OLGU SUNUMU
A CASE OF FOREIGN BODY ASPIRATION MIMICKING BRONCHIAL CARCINOMA: CASE REPORT
Gülsüm ARI, Fevzîye TUKSAVUL, Özlem EDİBOĞLU, Zekîye AYDOĞDÜ, Ömer SOY, Salih GÜÇLÜ
Sayfalar 41 - 43
Diabetes mellitus ve pnömoni tanısı ile izlenen 64 yaşında erkek olgunun akciğer grafisinde yavaş rezolüsyon gösteren infiltrasyonun bulunması nedeni ile fiberoptik bronkoskopi uygulandı. Bronkoskopide sol alt lob bronşu içinde tümöral lezyon saptandı. Spiral toraks bilgisayarlı tomografisinde sol alt lob bronşunda izlenen metalik opasitenin yabancı cisim ile uyumlu olabileceği belirtildi. Endobronşiyal lezyon daha sonra flek-sibl bronkoskopi ile çıkartıldı ve patolojisi bitkisel kökenli organik yabancı cisim olarak rapor edildi. Erişkinlerde yabancı cisim aspirasyonunun nadir görülmesi ve bronş karsinomunu taklit edebilmesi nedeni ile sunulmuştur.
A 64 year old male patient who had diabetes mellitus and pneumonia was admitted. Fiberoptic bronchoscopy was done because of slow resolution of the infiltration on chest x-ray and a tumoral lesion was seen in the left lower lobe bronchus. The spiral thorax computerised tomography revealed a metallic opacity at that region, which resembled a foreign body. The endobronchial lesion was then extracted withflexibl bronchoscopy and its pathology was reported as an organic foreign body of vegetable origin. The case is presented because foreign body aspiration is seen rarely in adults and because it can mimick bronchogenic carcinoma.

7.
MEDIASTINAL DİSGERMİNOM: OLGU SUNUMU
MEDIASTINAL DYSGERMINOMA: A CASE REPORT
Gülru POLAT, Ozan USLUER, Serpil KARADAĞ POLAT, Soner GÜRSOY, Oktay BAŞOK, Sülün ERMETE
Sayfalar 45 - 48
Yirmidört yaşında bayan hasta göğüs ağrısı, el ve kollarda uyuşma, kilo kaybı nedeniyle hastane-mize başvurdu. Posteroanterior akciğer grafisi ve göğüs bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde, sağ parakardiyak alanda solid kitle lezyonu, multipî mediastinal lenfadenopati ve plevral efüzyon saptandı. BT eşliğinde kesici iğne biyopsisi, sonrasında anterior mediastinotomi uygulandı, ancak tanıya varılamadı. Tanısal amaçlı eksploratris torakotomi uygulandı ve alman biyopsi materyalleri ile disgerminom (seminom) tanısı konuldu. Mediastinal disgerminomanm özellikle kadınlarda ender görülen tümör olmasından dolayı ilgili literatür eşliğinde sunuldu.
A twentyfour years old female patient was admitted to our hospital with chest pain, paresthesias on arms, hands and weight loss. Chest X-ray and thorax computed tomography (CT) revealed a solid mass lesion at the right paracardiac area with multiple lymphadenopathies and pleural effusion. CT-guided biopsy and anterior medi-astinotomy was done, but it was unable to establish an exact diagnosis. Thus exploratory thoracotomy was performed and biopsy materials revealed dysgerminoma (seminoma). Mediastinal dysgerminoma is rare, especially in females, for this reason it is presented with related literatures.

8.
HİPOKSİK PULMONER VAZOKONSTRİKSİYON
HYPOXIC PULMONARY VASOCONSTRICTION
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT
Sayfalar 49 - 53
Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon (HPV) 'nin akciğer fizyolojisinde merkezi bir rolü vardır. HPV normal sağlıklı kişilerde bile aktif bir süreç olup endotel ve düz kas bağımlı mekanizmaları içermektedir. HPV'yi bozan vazodilatatör gibi ajanlar veya pnömoni gibi hastalıklar arteriyel oksijen düzeyini düşürebilir ve alttaki hastalığı şiddetlen-direbilirler. HPV, hipoksik pulmoner hipertansiyonda görülen vasküler remodeling'in bazı bulgularından sorumlu olabilir. Burada HPV'den sorumlu mekanizmalar gözden geçirilmiştir.
Hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) has a central role in lung physiology. HPV is also an active process in normal healthy people and contains endothelium- and smooth muscle cell-dependent mechanisms. The agents like vasodilators or diseases like pneumonia that alter HPV can lower arterial oxygen level and aggravate underlying illness. HPV may be responsible for some features of vascular remodeling seen in hypoxic pulmonary hypertension. We reviewed the mechanisms responsible for HPV in this paper.

LookUs & Online Makale