ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE SİSPLATİN ETOPOSİD KOMBİNASYONUN ETKİNLİĞİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(1): 19-26

YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE SİSPLATİN ETOPOSİD KOMBİNASYONUN ETKİNLİĞİ

Ayşegül NARİN1, Özgür USLU1, Salih Zeki GÜÇLÜ1, Fevziye TUKSAVUL1, Mehmet GÜLPER1, Tuncay VATANSEVER1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Çalışmaya 26 yaygın evre Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) olgusu alındı. Yaş ortalaması 58 idi. Hastalara sisplatin etoposid rejimi ilk sıra kemoterapi rejimi olarak verildi ve 111 siklus uygulandı. 19 hastada kısmi yanıt (%73) izlenirken, 4 hasta stabil hastalık (0/ol5.5), 3 hasta progresif hastalık (%11.5) olarak değerlendirildi. Hiçbir hastada tam yanıt izlenmedi. Ortalama yaşam süresi 10.9 ay, 1 yıllık yaşam oranı % 25 olarak bulundu. Grade 3-4 nötropeni % 9, grade 3-4 anemi % 3.6, grade 3-4 trombositopeni % 3.6 oranında izlendi. Sonuç olarak KHAK'de sisplatin-etoposid kemoterapi rejimi gerek yanıt oranının iyi olması gerekse toksisitesinin az olması nedeniyle güvenilir bir rejim olma özelliğini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yaygın evre küçük hücreli akciğer kanseri, sisplatin-etoposid

EFFICACY OF CISPLATIN-ETOPOSIDE CHEMOTHERAPY REGIMEN IN EXTENSIVE SMALL CELL LUNG CANCER

Ayşegül NARİN1, Özgür USLU1, Salih Zeki GÜÇLÜ1, Fevziye TUKSAVUL1, Mehmet GÜLPER1, Tuncay VATANSEVER1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

In this study, we enrolled 26 patients with extensive small cell lung cancer. Mean age was 58. Cisplatin-Etoposide chemotherapy regimen was given to all patients as first line treatment and 111 cycles were administered. Partial response, stabile disease, progresive disease were seen %73, %15.5, %11.5 respectively. Complete response was not seen any patient. Median survival was 10.9 month and 1-year survival rate was %25. Grade3-4 neutropenia, grade 3-4 anemia, grade 3-4 trombositopenia were seen %9, %3.6, %3.6 respectively. In conclusion, because of high response rate with less toxicity in comparison with many new chemotherapeutic agents (single agent or in combination) cisplatin plus etoposide combination is still most reliable chemotherapy regimen in treatment of small cell lung cancer.

Keywords: Extensive small cell lung cancer, cisplatin-etoposide

Ayşegül NARİN, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPER, Tuncay VATANSEVER. EFFICACY OF CISPLATIN-ETOPOSIDE CHEMOTHERAPY REGIMEN IN EXTENSIVE SMALL CELL LUNG CANCER . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(1): 19-26
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale