ISSN: 1300-4115
SEKONDER SPONTAN PNÖMOTORAKSIN TEDAVİSİNDE TÜP TORAKOSTOMİ YOLU İLE TALK PLÖKEDEZ UYGULAMASI: 30 OLGU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(1): 27-32

SEKONDER SPONTAN PNÖMOTORAKSIN TEDAVİSİNDE TÜP TORAKOSTOMİ YOLU İLE TALK PLÖKEDEZ UYGULAMASI: 30 OLGU

Ozan USLUER1, Soner GÜRSOY1, Sadık YALDIZ1, Metin ÜLGAN1, Oktay BAŞOK1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Plevral boşluğun yapay olarak adhezyonu, yineleyen efüzyonlarda ve rekürren pnömotoraks ataklarının önlenmesinde uygulanır ve akciğerin komplet ekspansasyonunun korunmasını sağlar. Plevral adhezyon yöntemleri olarak plörektomi, plevral abrazyon ve inflamatuar reaksiyonları tetikleyen çeşitli kimyasalların intraplevral uygulanması bulunmaktadır. Literatürde plöredezin gelişimi aşamasında birçok ajanın kullanıldığı görülmektedir. Bunlar arasında bleomisin, tetra-siklin ve talk en çok tercih edilen ajanlardır. Kliniğimizde 2001-2002 yılları arasında nüks pnömotoraks tanısı almış 30 olguya talk plöredez uygulanmış ve başarı oranları belirlenmiştir. Olguların 26'sı erkek 4'ü kadın olup olgular 47-80 yaş aralığında dağılmaktadır. En sık rastlanan komplikasyon ağrı, dispne ve ateş idi. Başarı oranları 1-3-6 ve 12 aylık periyotlarla nüks takibi ile belirlenmiştir. 1 yıllık süre sonunda kümülatif olarak %90 oranında plöredez başarısı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks; plöredez; talk

TALC PLEURODESIS VIA TUBE THORACOSTOMY IN SECONDARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX: 30 CASES

Ozan USLUER1, Soner GÜRSOY1, Sadık YALDIZ1, Metin ÜLGAN1, Oktay BAŞOK1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Adhesion of the pleural space is indicated when recurrent effusion or recurrent episodes of pneumothorax prevent complete expansion of the lung. Methods for creation of the pleural adhesions include pleurectomy, pleural abrasion and intrapleural instillation of various agents capable of stimulating inflammatory reaction. There have been many agents used, during the evolution of the pleurodesis, all of which are cited on the literature. Bleomycin, tetracycline and talc are the most commonly preffered agents. Thirty patients, in whom talc pleurodesis were caried out in our department, between 2001-2002, were analyzed and the rate of success among the patients were documented. Twenty six male and four female patients, of whom ages between 47 and 80, constituted our research group. Chest pain, fever and dyspnea were the most common complications. Success rate was determined according to the presence of the recurrences in the 1st, 3th, 6th and the 12th months. After 12 months, the cumulative success rate of the talc pleurodesis was found as; 90%.

Keywords: Pneumothorax; pleurodesis; talc

Ozan USLUER, Soner GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Metin ÜLGAN, Oktay BAŞOK. TALC PLEURODESIS VIA TUBE THORACOSTOMY IN SECONDARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX: 30 CASES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(1): 27-32
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale