ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - 2004
ORIGINAL ARTICLE
1.
CİSPLATİN UYGULANAN AKCİĞER CA'LI HASTALARDA SERUM MAGNEZYUM VE KALSİYUM DÜZEYLERİNİN MONİTERİZASYONU GEREKLİ MİDİR?
IS IT NECESSARY TO EVALUATE THE MAGNESIUM AND CALCIUM LEVELS IN CISPLATINUM TREATED LUNG CANCER PATIENTS?
Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Melih BÜYÜKŞİRİN, Hür İŞGÜDER, Dilek KALENCİ, Emel ÖZDEN
Sayfalar 101 - 106
Platin türevi bir antineoplastik ajan olan Cisplatin (Cis), böbrek tübüler sistemine toksik etkisiyle idrarla magnezyum (Mg) kaybına yol açarak hipomagnezemiye ve hipokalsemiye neden olabilir. Çalışmamızda mitomisin-ifosfamid-cisplatin (MİC) kemoterapi tedavisi alan 35 ileri evre akciğer maligniteli hastada, takip eden 3 kemoterapi (KT) siklusunda tedavi öncesi ve sonrası serum Mg (magnesyum) ve Ca (kalsiyum) düzeyleri çalışıldı. Hipomagnesemi ve hipokalsemiye ait klinik semptomlar sorgulandı. Olgularda KT'ye bağlı, ilk dozda ve kümülatif dozlarda hipomagnesemi ve hipokalsemi sıklığı ve klinik bulguları araştırıldı. Olguların kemoterapi öncesi serum Mg ort. 2.4 ± 0.37 (1.8-2.9), sonrası Mg ort. 2.2 ± 0.33 (1.5-2.7) idi. KT sonrası serum Mg düzeylerinde anlamlı düşmeler izlenirken (p<0.05), Ca düzeylerinde anlamlı değişiklik izlenmedi. 6 hastada oluşan (%17.2) hafif hipoestezi, parestezi gibi klinik şikayetleri dışında, hastalarda hipomagnezemi ve hipokalsemiye bağlı major klinik bulgu izlenmedi. Üç kemoterapi siklusu boyunca izlenen hastalarda ise Mg ve Ca düzey değişmelerinde kürler arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç olarak, MİC tedavisi alan hastalarda serum magnesyum düzeylerinde anlamlı düşmeler izlenmesine rağmen sıklıkla klinik bulgu vermeyebilir (kliniğe yansımaz). MİC tedavisinde hipokalsemi nadiren ve ancak ciddi hipomagnesemisi olan olgularda görülebilir. Üç siklus KT, Mg ve Ca dü- zeylerinde kısa dönemde ciddi, kümülatif bir de- ğişikliğe neden olmadı.
Cisplatinum, an antineoplastic agent derived from platinum, induces hypomagnesemia and hypocalcemia through its renal toxicity by losing magnesium (Mg) with ürine. We have evaluated serum levels of magnesium (Mg) and calcium (Ca) in 35 cases with advanced lung cancer before and after MIC chemotherapy during three cycles. Clinical symptoms associated with hypomagnesemia and hypocalcemia were examined. Clinical findings associated with chemotherapy in the first dose and cumulated doses were evaluate. Serum Mg levels before chemotherapy was found as 2.4 ± 0.37 (1.8-2.9) and after chemotherapy 2.2 ± 0.33 (1.5-2.7). A significant decrease in serum magnesium level after chemotherapy was observed whereas there was no significant change in serum Ca levels. There was no major clinical finding associated with hypomagnesemia and hypocalcemia, but in only 6 patients (%17.2) mild hypoaesthesia and paresthesia were seen. There was no significant changes in Mg and Ca levels between the cycles throughout three chemoterapy cycles. In concl usion although significant decrease in serum Mg levels of patients having MIC therapy was observed with no any clinical sign. Hypocalcemia was a rare finding and can be seen in only cases with serious hypomagnesemia. Three cycles of chemotherapy havenÕt caused any serious cumulative changes in Mg and Ca levels in a short period of time.

2.
KOAH'LI OLGULARIN SİGARA İÇME ÖZELLİKLERİ
SMOKING FEATURES OF CASES WITH COPD
Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Atike KAYIK DEMİR, Gülru POLAT, Salih Zeki GÜÇLÜ
Sayfalar 107 - 112
Morbidite ve mortalitesi yüksek olan KOAH, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. En önemli risk faktörü sigaradır. Bu çalışmayı KOAH'lı olgular ın sigara içme davranışları ve yoğunluğu ile yaş, cins ve solunum fonksiyon testleri (SFT) arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yaptık. KOAH Polikliniğinde, KOAH tanısı ile izlenen ve yaş ortalaması 63 olan 280 olgu değerlendirilmiştir. Olguların %20'si kadın, %80'i erkek olup %60'ı sigarayı bırakmış, %26'sı ise halen içmekte idi. Sigara içen veya bırakmış olguların %87'sini erkekler oluştururken sigara içmemiş olguların %60'ı kadındı ve sigara içimi ile cinsiyet arasında ilişki bulundu (p:0.0001). Ayrıca erkeklerin toplam sigara tüketimi (p:0.001), kadınlardan anlamlı derecede daha fazla, başlama yaşı ise daha düşük (p:0.004) idi. Sigara içmekte olan olguların %54'ü en az bir kez bırakma girişiminde bulunmuştu. GOLD kriterlerine göre olguların çoğunluğu orta ve şiddetli grupta idi. Olgularda FEVı değerleri düştükçe sigara içme oranlarının arttığı, sigaraya başlama yaşının da anlamlı derecede düştüğü saptandı. Toplam sigara tüketiminin, günlük tüketim miktarı ile pozitif, sigaraya başlama yaşı ile negatif korelasyon gösterdiği saptandı. Günlük tüketim miktarı ile başlama yaşı arasında da negatif korelasyon mevcuttu. Sonuç olarak sigara bırakma programları KOAH'lı olguların eğitimi, riskli kişilerde rutin spirometrik ölçümlerin yapılarak erken tanı konması hastalığın hem prevelansını hem de morbidite ve mortalitesini azaltacaktır.
COPD is a disease with high morbidity and mortality and important health problem all over the world. Smoking is the most important risk factor. This study is aimed to investigate the relationship between smoking behaviour and age, sex, lung function tests. 280 cases with mean age 63 who were applied to outpatient clinic of COPD evaluated. 20% of cases were women, 80% were men, 60% were ex-smoker, 26% were current smoker. 87% of current smokers or ex-smokers were men, 60% of nonsmokers were women. There was a relation between smoking and sex (p:0.0001). Total cigarette consumption for men was more than women (p:0.001), age at start was was lower(p:0.004). 54% of current smokers tried to quit smoking at least once. Most of the cases were at moderate or severe stage according to GOLD. In cases, as FEVı declined, smoking ratio increased and age at start decreased significantly. We identified that, total cigarette consumption had positive correlation with annual consumption amount, negative correlation with age at start. There was also negative correlation between annual consumption amount and age at start. In conclusion; smoking quitting programmes, education of patients and early diagnosis of COPD with routine lung function tests, in cases who had risk factors, will decrease mortality and prevalance of COPD.

3.
KIRKDOKUZ PULMONER EMBOLİ OLGUSUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF FOURTYNINE CASES WITH PULMONARY EMBOLISM
Ahmet Emin ERBAYCU, Fevziye TUKSAVUL, Hayriye UÇAR, Salih Zeki GÜÇLÜ
Sayfalar 113 - 118
Pulmoner emboli (PE) pulmoner vasküler ağacın tümünün veya bir bölümünün çeşitli maddeler ile tıkanmasıdır. Pulmoner emboli tanısında spiral bilgisayarlı tomografisi (BT)'nin önemi giderek artmaktadır. Bu retrospektif çalışmada; PE tanılı olgulardan spiral toraks BT'si çekilmiş olan 49'unun klinik ve radyolojik özellikleri gözden geçirildi. En sık şikayetler nefes darlığı (%57.1) ve göğüs ağrısı (%55.1) idi. En sık fizik muayene bulgusu raller iken, olguların %41'inde muayene olağan idi. Olguların %24.5'i geçirilmiş derin ven trombozu (DVT) tarifliyor idi. Akciğer grafisinde en sık karşılaşılan bulgular infiltrasyon (%44.9) ve plevral sıvı (%24.5) idi. Pulmoner embolili 49 olgunun 39'unda spiral toraks BT ile trombüs saptandı (duyarlılık: %79.6). Trombüs en sık pulmoner arterin ilk dallanmasında (n=27, %69.2), daha sonra ana pulmoner arterde (n=15, %38.5) ve pulmoner arterin ikincil dallanmasında (n=2, %5.1) belirlendi. Bir (%2.6) olguda ventrikül içinde trombüs saptandı. Trombüs dışında spiral BT'de saptanan en sık bulgu plevral sıvı (%36.7) idi. Doppler ultrasonografisi ile olguların %29.6'sında alt ekstremite venlerinde derin ven trombozu saptandı. Sonuç olarak PE'li olgularda saptanan en sık bulgular; klinik olarak nefes darlığı, göğüs ağrısı; fizik muayenede raller; risk faktörü olarak DVT; akciğer grafisinde infiltrasyon ve plevral sıvıdır. Spiral toraks BT ile olguların önemli bir bölümünde pulmoner arter ve dallarında trombüs gösterilebilmektedir.
Pulmonary embolism (PE) is obstruction of the whole or some of the pulmonary vascular structure with various materials. The importance of spiral computed tomography (CT) on the diagnosis of PE is getting higher. In the retrospective study; of the cases with PE, clinical and radiological signs are evaluated in 49 those had spiral thorax CT. The mostly frequent complaints was breathlessness (57.1%) and chest pain (55.1%). The physical signs were normal in 41% where the mostly detected one was ral. It was detected that 24.5% of the patients had suffered deep vein thrombosis (DVT) before. The most common signs of chest radiography were infiltration (44.9%) and pleural effusion (24.5%). Thrombosis was detected by spiral thorax CT in 39 of 49 with PE (sensitivity: 79.6%). Thrombosis was detected mostly on the first branch of pulmonary artery (n=27, 69.2%), on the main pulmonary artery (n=15, 38.5%) and on the second branch of pulmonary artery (n=2, 5.1%). In one (2.6%) case thrombosis was in the ventricle. The mostly seen sign on spiral CT other than thrombosis was pleural effusion (36.7%). Deep vein thrombosis on lower extremity veins was found in 29.6% of the cases, using Doppler ultrasonography. In conclusion, the mostly frequent signs in PE are breathlessness, chest pain clinically; ral in physical exam; DVT as a risk factor; infiltration and pleural effusion on chest radiography. By using spiral thorax CT, it may be possible for a great part of cases to show thrombosis on pulmonary artery and its branches.

4.
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNE UYUMSUZLUK NEDENLERİNE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASI
A QUESTIONNAIRE STUDY TOWARDS CAUSES OF NONCOMPLIANCE FOR TUBERCULOSIS THERAPY
Ahmet Emin ERBAYCU, Nimet AKSEL, Aydan ÇAKAN
Sayfalar 119 - 122
Tüberküloz (TB) t edavisini düzenli olarak sürdürmek ve tamamlamak TB'un kontrolünde en önemli görevlerden birisidir. Bu çalışmada, TB tedavisine uyumsuzluk nedenlerinin hastaların bakış açısı ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tedavileri bir Verem Savaş Dispanseri tarafından başlatıldığı ve takibe alındığı halde takip ve tedavisini aksatan 100 hastaya bu durumun nedenleri bir anket formu ile soruldu. Anketi cevaplayan 100 hastanın 83 (%83)'ü erkek ve 17 (%17)'si kadın idi. Takip ve tedaviyi aksatma nedeni olarak; hastaların %47'si "yakınmalarının geçmesi ve kendilerini iyi hissetmelerini", %43'ü ailevi / sosyal sorunlarını, %26'sı maddi olanaksızlıkları", %26'sı hastalık ve tedavisi hakkında yeterince bilgi verilmemesini", %22'si "işleri nedeniyle vakit bulamamasını", %10'u "yeterince ilaç verilmemesini", %9'u "adresinin değişmesini" ve %23'ü "depresyon, düzensiz yaşam ve alkolizm gibi diğer nedenleri" vurgulamışlardır. Bu anket çalışmasında; tedavi ile yakınmaların azalması / kaybolması, hastaların kendini iyi hissetmeye başlamaları ve mevcut ailevi / sosyal sorunlar, uyumsuzluğun en sık sebepleri olarak belirlendi. Hastaların tedavileri ile ilgili yeterince bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri, sosyal sorunları ile ilgilenilmesi ve psikolojik destek almalarının tedaviye uyumu artıracak önlemler olduğu görüldü.
The regular maintenance and completion of tuberculosis (TB) treatment is one of the most important acts in TB control. In the study; it was aimed to have causes of noncompliance to TB treatment been evaluated with patients' point of view. The causes were asked in questionnaire to 100 patients those are noncompliant to follow and treatment, though Tuberculosis Dispensary initiated and planned the treatment. Of 100 patients those answered the questionnaire, 83 (83%) was man and 17 (17%) was woman. As the cause of noncompliance; 47% said "that their complaints had lost and felt better", 43% said" they had private / social problems", 26% said "they had not afforded to go to dispensary", 26% said "they had not been told enough about disease and treatment", 22% said "that they could not spend time because of their works", 10% said "that the drug given was not enough", 9% said "that the address was changed" and 23% said "that they had depression, alcoholism, bad living conditions". In this questionnaire; as the mostly seen causes of the noncompliance to TB treatment, recovering and disappearing of the complaints, patients' better feeling and the presence of private and social problems was marked. The preventive measures those will increase the compliance are to have the patients been informed and educated of the treatment, to act for their social problems and to maintain psychological support.

5.
BRONŞİYAL SLEEVE REZEKSİYON OLGULARIMIZ
THE CASES OF BRONCHIAL SLEEVE RESECTION
Serpil SEVİNÇ, Gökhan YUNCU, Kenan Can CEYLAN, Ahmet ÜÇVET, Funda ÖZSİNAN, Cemil KUL, Şeyda ÖRS KAYA
Sayfalar 123 - 128
Bronşiyal sleeve rezeksiyon, santral tümörlerde pnömonektominin alternatifi olarak akciğer parankimini koruyucu bir işlemdir. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde üçü karsinoid tümör, biri bronş karsinomu nedeni ile iki sleeve lobektomi, bir sleeve segmentektomi ile bir sol ana bronş izole sleeve rezeksiyonu yapılan olgularımızı, geniş bir spektrum içermesi ve sleeve rezeksiyonun önemini belirtmek amacı ile sunuyoruz.
Bronchial sleeve resection is a lung saving procedure indicated for central tumors for which alternative is a pneumonectomy. It was performed two sleeve lobectomy, one sleve segmentectomy and a left main bronchial sleeve resection for three karsinoid tumor and one bronchial carcinoma at the 1st Chest Surgery Clinic, Ä°zmir Chest Diseases and Surgery Education and Research Hospital. Our cases are presented because of theirs spectrum was large and we aim to explain the importance of sleeve recestion.

6.
POSTERİOR MEDİASTENDE EKSTRALOBER AKCİĞER SEKESTRASYONU (OLGU SUNUMU)
EXTRALOBAR PULMONARY SEQUESTRATION IN POSTERIOR MEDIASTINUM (CASE REPORT)
Sadık YALDIZ, Figen K. TÜRK, Soner GÜRSOY, Z. Tahsin YAPRAKÇI, Hakan POLAT, Oktay BAŞOK
Sayfalar 129 - 132
Bu çalışmada; 58 yaşında asemptomatik bir olguda, normal akciğer dokusundan tamamen ayrı, posterior mediasten yerleşimli ekstralober akciğer sekestrasyonu olgusu sunulmaktadır. Operasyonda; lezyonun, inen aorttan köken alan ve kendisini besleyen arter ile, paravertebral bölgede, yedinci torakal vertebra hizasında bir sap ile tutunduğu ve hemitoraks içerisinde yer değiştirdiği gözlendi. Sekestrektomi yapılan olgu, ilgili literatür eşliğinde gözden geçirildi.
In this paper, an extralobar pulmonary sequestration, completely separeted from normal lung tissue and located in the posterior mediastinum in a 58-year-old asymptomatic patient was reported. At the operation, the mass was found to be attached with a stalk to the paravertebral region at the level of the seventh thoracic vertebra by a feeding artery originating from the descending aorta and was changing it's position in the hemithorax. Sequestrectomy was performed and related literatüre was reviewed.

7.
HEPATODİYAFRAGMATİK İNTERPOZİSYON: CHİLAİDİTİ SENDROMU: OLGU SUNUMU
HEPATODIAPHRAGMATIC INTERPOSITION: CHILAIDITI'S SYNDROME: CASE REPORT
Altuğ KOŞAR, Çağatay TEZEL, Alpay ÖRKİ, Hakan KIRAL, Şenol ÜREK, Canan DUDU
Sayfalar 133 - 135
65 yaşında erkek olgu, kabızlık, göğüs ağrısı ve nefes darlığı semptomları ile kliniğimize başvurdu. Çekilen akciğer grafisinde sağ diyafragmanın yükseldiği ve hemen altında seviyelenmeler izlendiği görüldü. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ diyafragma altında karaciğer üzerinde kolona ait haustrasyonlar görüldü. MRI incelemesinde diyafragmanın intakt olduğu saptanan olguya "Chilaiditi sendromu" tanısı konuldu. Laparatomi ile kolon serbestleştirildi. Gevşek olan diyafragmaya plikasyon uygulandı ve posteriora yer değiştirmiş olan karaciğer anatomik pozisyonuna getirildi. Postoperatif dönemde semptomları düzelen olgu 16 aydır izlenmekte olup, radyolojik olarak nüks saptanmamıştır.
A 65 years old man with chronic constipation, chest pain and short of breath was admitted to our hospital. Elevation of the right hemidiaphragm was noticed on his Chest X-ray. Thorax computed tomography depicted haustrations between the right hemidiaphragm and the liver. MRI confirmed the intact hemidiaphragm. Therefore the patient diagnosed as a "Chilaiditi syndrome" by radiological. Laparotomy was performed. Colon was released from the adhesions and repositioned. Lose diaphragm was plicated and the liver was repositioned to its anatomic location. Postoperative period was uneventful and the patient was discharged. The patient has been on follow-up in 16 months without any radiological recurrence.

8.
AKANTOSİS NİGRİCANS İLE SEYREDEN MALİGN TİMOMA: OLGU SUNUMU
A CASE REPORT: MALIGNANT THYMOMA WITH ACANTHOSIS NIGRICANS
Hür İŞGÜDER, Ozan USLUER, Şevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR, Levent USTA, Serkan YAZGAN, Sadık YALDIZ
Sayfalar 137 - 139
Mediastenin en sık görülen primer tümörü timomadır. Timomalar histolojik olarak genellikle benign karakterdedir ancak pekçok paraneoplastik sendrom ile ilişkileri vardır. Bu sendromların olması timoma tanısı koyulmasına yarayabilir. Nadiren görülen bir paraneoplastik sendrom olduğu için akantosis nigricans ile seyreden timoma olgusu sunulmuştur.
The most common primary tumor of the mediastinum is thymoma. Thymomas appear benign histologically but they also notorious for associated many paraneoplastic syndromes. The occurrence of these syndromes often leads to the diagnosis of thymoma. Because it is rarely seen paraneoplastic syndrome, we present this case malignant thymoma with acanthosis nigricans

9.
RESPİRATUAR BRONŞİYOLİT İLE İLİŞKİLİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI
RESPIRATORY BRONCHIOLITIS-ASSOCIATED INTERSTITIAL LUNG DISEASE
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT, Tanseli GÖNLÜGÜR
Sayfalar 141 - 146
Respiratuar bronş iyolit başlıca sigara içicilerinde görülen, respiratuar bronşiyollerin sık gözlenen bir enflamatuar lezyonudur. Histolojik görünüm, respiratuar bronşiyoller ile komşu hava boşluklarındaki pigmente makrofajlar ve minimal mural enflamasyon ile karakterizedir. Bazen sigara içicilerinin bronşiyoliti diye de adlandırılan respiratuar bronşiyolit genelde hafif olup olguların çoğu asemptomatiktir. Bazı olgularda alveoldeki kümeleşme ve bronşiyoldeki enflamasyon bir interstisyel akciğer hastalığının klinik, fizyolojik ve radyolojik bulgularını oluşturabilecek kadar şiddetli olabilmektedir. Biz bu yazımızda respiratuar bronşiyolit ile ilişkili intersisyel akciğer hastalığı hakkındaki literatürü derledik.
Respiratory bronchiolitis is a common inflammatory lesion of respiratory bronchioles that occurs mainly in smokers. The histological appearance is characterized by the accumulation of pigmented macrophages within respiratory bronchioles and surrounding airspaces with minimal mural inflammation. Respiratory bronchiolitis, sometimes called smoker's bronchiolitis, is usually mild and the majority of patients are asymptomatic. In some patients, the extent of alveolar accumulation and bronchiolar inflammation is severe enough to cause clinical, physiological, and radiological features of interstitial lung disease. In this paper, we reviewed related literature of respiratory bronchiolitisassociated interstitial lung disease.

LookUs & Online Makale