ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
CİSPLATİN UYGULANAN AKCİĞER CA'LI HASTALARDA SERUM MAGNEZYUM VE KALSİYUM DÜZEYLERİNİN MONİTERİZASYONU GEREKLİ MİDİR? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(3): 101-106

CİSPLATİN UYGULANAN AKCİĞER CA'LI HASTALARDA SERUM MAGNEZYUM VE KALSİYUM DÜZEYLERİNİN MONİTERİZASYONU GEREKLİ MİDİR?

Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Hür İŞGÜDER1, Dilek KALENCİ2, Emel ÖZDEN1
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

Platin türevi bir antineoplastik ajan olan Cisplatin (Cis), böbrek tübüler sistemine toksik etkisiyle idrarla magnezyum (Mg) kaybına yol açarak hipomagnezemiye ve hipokalsemiye neden olabilir. Çalışmamızda mitomisin-ifosfamid-cisplatin (MİC) kemoterapi tedavisi alan 35 ileri evre akciğer maligniteli hastada, takip eden 3 kemoterapi (KT) siklusunda tedavi öncesi ve sonrası serum Mg (magnesyum) ve Ca (kalsiyum) düzeyleri çalışıldı. Hipomagnesemi ve hipokalsemiye ait klinik semptomlar sorgulandı. Olgularda KT'ye bağlı, ilk dozda ve kümülatif dozlarda hipomagnesemi ve hipokalsemi sıklığı ve klinik bulguları araştırıldı. Olguların kemoterapi öncesi serum Mg ort. 2.4 ± 0.37 (1.8-2.9), sonrası Mg ort. 2.2 ± 0.33 (1.5-2.7) idi. KT sonrası serum Mg düzeylerinde anlamlı düşmeler izlenirken (p<0.05), Ca düzeylerinde anlamlı değişiklik izlenmedi. 6 hastada oluşan (%17.2) hafif hipoestezi, parestezi gibi klinik şikayetleri dışında, hastalarda hipomagnezemi ve hipokalsemiye bağlı major klinik bulgu izlenmedi. Üç kemoterapi siklusu boyunca izlenen hastalarda ise Mg ve Ca düzey değişmelerinde kürler arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç olarak, MİC tedavisi alan hastalarda serum magnesyum düzeylerinde anlamlı düşmeler izlenmesine rağmen sıklıkla klinik bulgu vermeyebilir (kliniğe yansımaz). MİC tedavisinde hipokalsemi nadiren ve ancak ciddi hipomagnesemisi olan olgularda görülebilir. Üç siklus KT, Mg ve Ca dü- zeylerinde kısa dönemde ciddi, kümülatif bir de- ğişikliğe neden olmadı.

Anahtar Kelimeler: Cisplatin, akciğer ca , magnesyum, kalsiyum

IS IT NECESSARY TO EVALUATE THE MAGNESIUM AND CALCIUM LEVELS IN CISPLATINUM TREATED LUNG CANCER PATIENTS?

Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Hür İŞGÜDER1, Dilek KALENCİ2, Emel ÖZDEN1
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

Cisplatinum, an antineoplastic agent derived from platinum, induces hypomagnesemia and hypocalcemia through its renal toxicity by losing magnesium (Mg) with ürine. We have evaluated serum levels of magnesium (Mg) and calcium (Ca) in 35 cases with advanced lung cancer before and after MIC chemotherapy during three cycles. Clinical symptoms associated with hypomagnesemia and hypocalcemia were examined. Clinical findings associated with chemotherapy in the first dose and cumulated doses were evaluate. Serum Mg levels before chemotherapy was found as 2.4 ± 0.37 (1.8-2.9) and after chemotherapy 2.2 ± 0.33 (1.5-2.7). A significant decrease in serum magnesium level after chemotherapy was observed whereas there was no significant change in serum Ca levels. There was no major clinical finding associated with hypomagnesemia and hypocalcemia, but in only 6 patients (%17.2) mild hypoaesthesia and paresthesia were seen. There was no significant changes in Mg and Ca levels between the cycles throughout three chemoterapy cycles. In concl usion although significant decrease in serum Mg levels of patients having MIC therapy was observed with no any clinical sign. Hypocalcemia was a rare finding and can be seen in only cases with serious hypomagnesemia. Three cycles of chemotherapy havenÕt caused any serious cumulative changes in Mg and Ca levels in a short period of time.

Keywords: Cisplatinum, lung ca, magnesium, calcium

Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Melih BÜYÜKŞİRİN, Hür İŞGÜDER, Dilek KALENCİ, Emel ÖZDEN. IS IT NECESSARY TO EVALUATE THE MAGNESIUM AND CALCIUM LEVELS IN CISPLATINUM TREATED LUNG CANCER PATIENTS? . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(3): 101-106
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale