ISSN: 1300-4115
POSTERİOR MEDİASTENDE EKSTRALOBER AKCİĞER SEKESTRASYONU (OLGU SUNUMU) [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(3): 129-132

POSTERİOR MEDİASTENDE EKSTRALOBER AKCİĞER SEKESTRASYONU (OLGU SUNUMU)

Sadık YALDIZ1, Figen K. TÜRK1, Soner GÜRSOY1, Z. Tahsin YAPRAKÇI1, Hakan POLAT1, Oktay BAŞOK1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, İzmir

Bu çalışmada; 58 yaşında asemptomatik bir olguda, normal akciğer dokusundan tamamen ayrı, posterior mediasten yerleşimli ekstralober akciğer sekestrasyonu olgusu sunulmaktadır. Operasyonda; lezyonun, inen aorttan köken alan ve kendisini besleyen arter ile, paravertebral bölgede, yedinci torakal vertebra hizasında bir sap ile tutunduğu ve hemitoraks içerisinde yer değiştirdiği gözlendi. Sekestrektomi yapılan olgu, ilgili literatür eşliğinde gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Sekestrasyon, ekstralober, akciğer

EXTRALOBAR PULMONARY SEQUESTRATION IN POSTERIOR MEDIASTINUM (CASE REPORT)

Sadık YALDIZ1, Figen K. TÜRK1, Soner GÜRSOY1, Z. Tahsin YAPRAKÇI1, Hakan POLAT1, Oktay BAŞOK1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, İzmir

In this paper, an extralobar pulmonary sequestration, completely separeted from normal lung tissue and located in the posterior mediastinum in a 58-year-old asymptomatic patient was reported. At the operation, the mass was found to be attached with a stalk to the paravertebral region at the level of the seventh thoracic vertebra by a feeding artery originating from the descending aorta and was changing it's position in the hemithorax. Sequestrectomy was performed and related literatüre was reviewed.

Keywords: Sequestration, extralobar, lung

Sadık YALDIZ, Figen K. TÜRK, Soner GÜRSOY, Z. Tahsin YAPRAKÇI, Hakan POLAT, Oktay BAŞOK. EXTRALOBAR PULMONARY SEQUESTRATION IN POSTERIOR MEDIASTINUM (CASE REPORT) . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(3): 129-132
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale