ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - 2007
ORIGINAL ARTICLE
1.
BRONŞİYAL KARSİNOİD TÜMÖRLERDE CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARI
SURGICAL TREATMENT AND RESULTS IN BRONCHIAL CARCINOID TUMORS
Şaban ÜNSAL, Gökhan YUNCU, Ahmet ÜÇVET, Kenan Can CEYLAN, Serpil SEVİNÇ, Oktay BAŞOK
Sayfalar 25 - 28
Bronşial karsinoidler; trakeobronşial ağacın düşük dereceli malign nöroendokrin tümörlerindendir. Bütün bronş orjinli tümörlerin %0.5-2'sini oluştururlar. Cerrahi tedavi; bronkotomi yolu ile eksizyondan, pnömonektomiye kadar değişebilmektedir. Kasım 1995-Haziran 2003 tarihleri arasında opere edilen 10 karsinoid tümör olgusu, klinik özellikleri, uygulanan cerrahi tedavi ve sonuçları yönünden retrospektif olarak incelendi. Hastaların 5'i kadın, 5'i erkek olup, yaşları 23-66 (ortalama 43.2) arasında değişmekte idi. Lezyonların yerleşim yerleri; 3 olguda ana bronş, 2'sinde lob bronşu, 2'sinde periferik parankimal, 2'sinde segment bronşu ve 1 olguda ise "common" bazal segment bronşu içinde idi. Bütün olgular tipik karsinoid olarak bildirilmiş olup; biri bronşial sleeve lobektomi olmak üzere 5 olguya lobektomi, 3 olguya pnömonektomi, 1 olguya bronşial sleeve segmentektomi, 1 olguya ise wedge rezeksiyon uygulandı. Postoperatif komplikasyon 1 hastada görüldü. Mortalite izlenmedi. Olgularımız 4 ila 93 (ortalama 46.2 ay) ay takip edilmiş olup nüks gözlenmemiştir ve olguların tamamı yaşamaktadır. Günümüzde karsinoid tümörün tedavisinde, parankim harabiyeti olmadıkça sleeve rezeksiyon gibi parankim koruyucu yöntemler tercih edilmektedir. Genç yaşlarda sıklıkla görülen karsinoid tümörlerde uygulanan parankim koruyucu rezeksiyonlar, hastalara konfor ve yaşam kalitesi sağlamaktadır. Son yıllarda uygun vakalarda, daha az morbidite ve benzer sağkalım oranlarıyla major rezeksiyon yerine sleeve rezeksiyon uygulamayı tercih ediyoruz.
Bronchial carcinoids are low grade malignant neuroendocrine tumors of tracheobronchial tree and comprise 0.5 to 2% of all pulmonary neoplasms. Surgical treatment ranging from bronchotomy-excision to pneumonectomy. We have reviewed surgically treated 10 cases of carcinoid tumors, between November 1995 and June 2003 years, in view to patient characteristics, surgical technique used and results in this retrospective study. There were 5 women and 5 men with a mean age of 43.2 (23-66). Localization of the lesions; are located main bronchus in three cases, lobar bronchus in two, peripheral parenchymal in two, segmental bronchus in two, and common basal segment bronchi in one. Postoperative diagnosis of all cases were reported typical carcinoid. We performed five lobectomy that was performed bronchial sleeve lobectomy in one case, three pneumonectomy, one bronchial sleeve segmentectomy, and one wedge resection. Postoperative complication was observed in one case without mortality. All patients were followed up 4 to 93 months and were alive, and disease free. At present, lung preserving operations that sleeve resections are the main aim of the surgery whenever feasible. Lung preserving operations that was performed widely seen at younger patients are achieved life quality for these patients. In recent years, we are prefering sleeve resection as much as possible cases because of low morbidity, and achieved the sample survival rates of more extended resections.

2.
BENİGN HASTALIKLARDA PNÖMONEKTOMİ
PNEUMONECTOMY FOR BENIGN DISEASES
Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Sinan ANAR, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ali Ata ÖZTÜRK, Oktay BAŞOK
Sayfalar 29 - 32
Benign akciğer hastalıklarında intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar nedeniyle pnömo-nektomiden kaçınma eğilimi mevcuttur. Mayıs 2000 ile Ocak 2007 tarihleri arasında benign akciğer hastalıkları nedeni ile kliniğimizde cerrahi girişim uygulanan 157 hasta retrospektif olarak incelendi. Bunların 14'ünde uygun cerrahi rezeksiyon seçeneği pnömonektomiydi. Bu olgular, yaş, cins, etyoloji, yapılan operasyon açısından sınıflandırılarak, postoperatif komplikasyonları değerlendirildi. Post operatif mortalite oranları hesaplandı. Hastaların sekizi erkek altısı kadın, yaş ortalaması 41.64 (± 25.36) idi. Olgulara, Hamartom, Karsinoid Tümör, Bronşektazi, Harap olmuş Akciğer, Akciğer Absesi, Aspergilloma, Tüberküloz tanılarıyla yedisi sağ yediside sol olmak üzere pnömonektomi operasyonları uygulandı. Postoperatif dördüncü günde bir olgu kaybedilirken, iki olguda geç dönem bronkoplevral fistül saptandı. Diğer olgularda herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Ortalama hastanede kalış süresi 15.5 gün (±10.5 gün) olarak saptandı. Mortalite oranı %7.13, Morbidite oranı %14.2 olarak hesaplandı. Sonuçta, benign akciğer lezyonlarında pnömonektominin, mortalite ve morbidite riski nedeniyle tercih edilmemekle beraber, zorunlu hallerde uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olduğu kanısındayız.
Surgeons usually abstain from the pneumonectomy for the benign lung disease because of the intraoperative and postoperative complications. But it is applied in the necessary attitude. Between May 2000 and January 2007, 157 consecutive patients which were underwent surgical resection for benign lung disease were rewieved retrospectively. Pneumonectomy was approve of the surgical procedure in the 14 of these patients. Patients were classified to age, sex, etiologic factors, surgical procedure which was underwent and postoperative complications were evaluated retrospectively. Postoperative mortality rates were calculated. Eight patients were male and age average was 41.64 (± 25.36). The pneumonectomy operations (seven of them left side, seven of them right side) performed to patients whose diagnosis are hamartoma, carcinoid tumor, bronchiectasis, destroyed lung, lung abscess, aspergilloma and tuberculosis. One patient died at the fourth post operative day. Bronchopleural fistula was found in two patients. Any complication was not seen in the other patients. Main of hospitalization day was 15.5 (± 10.5 day). The ratio of mortality and morbidity was calculated respectively 7.13% and 14.2%. As a result, we tought that pneumonectomy cannot be prefered in benign lung lesions because of high mortality and morbidity ratios but, it can be used in obligatory situations as a treatment method.

3.
SPONTAN PNÖMOTORAKSTA AKSİLLER TORAKOTOMİ DENEYİMLERİMİZ
AXILLARY THORACOTOMY EXPERIMENTS IN SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX
Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ata ÖZTÜRK, Sinan ANAR, Serdar ŞİRZAİ, Şener YILDIRIM, Oktay BAŞOK
Sayfalar 33 - 36
Pnömotoraks, göğüs cerrahisinin sık gözlenen ve hayati tehlike arz eden acil müdahale gerektiren hastalığıdır. Sıklıkla tüp torakostomi ve minimal invaziv girişimlerle tedavi edilir. Operasyon seçilmiş olgularda uygulanabilir. Ocak 2005 - Aralık 2006 tarihleri arasında spontan pnömotoraks nedeniyle opere edilen vakalar çalışmaya alındı. Hastalar klinik özellikleri, endikasyon, uygulanan cerrahi işlemler ve sonuçları yönünden retro-spektif olarak incelendi. Çalışmada, spontan pnömotoraks nedeniyle uygulanan cerrahi tedavinin etkinliği ve sonuçlarının incelenmesi amaçlandı. Aksiller torakotomi ile yapılan operasyonların diğer yöntemlerle benzer sonuçlar verdiği saptandı. Düşük maliyeti ve düşük nüks oranı nedeniyle tercih edilebilir bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.
Pneumothorax is the common and life threatening problem of thoracic surgery, needs urgent intervention. It is commonly treated tube thora-costomy and other less invasive interventions. Surgical operation may be undervent elective patients. The patients who were operated for spontaneous pneumothorax between June 2005 and December 2006, included in this study. The patients were evaluated according to clinical characteristics, indications, surgical procedures and results, retrospectively. There is concordance with the result of axillary thoracotomy and other surgical procedures. Axillary thoracotomy may be preferred because of its cost effectiveness and less recurrence rates.

4.
PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS (OLGU SUNUMU)
PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSIS (CASE REPORT)
Mine GAYAF, Işıl KARASU, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Zekiye AYDOĞDU
Sayfalar 41 - 46
Pulmoner alveoler proteinosis, alveollere surfak-tan benzeri lipoprotein birikimi ile karakterize, pulmoner gaz değişiminin engellendiği nadir görülen bir hastalıktır. Hastalığın etyolojisi bilinmemektedir. Klinik bulgular değişik olsa da genellikle yavaş ilerleyen nefes darlığı ve öksürük ilk belirtilerdir. Radyolojik olarak diffüz, simetrik perihiler dağılım gösteren alveoler veya buzlu cam paterni görülür. Tanı sıklıkla klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde transbronşiyal biyopsi (TBB) örneği veya bronkoalveolar lavaj (BAL) ile alınan intra alveoler materyalin periodic- acid-Schiff metodu ile pozitif boyanması ile konur. Pulmoner alveoler proteinosis için standart tedavi total akciğer lavajıdır, ancak ardışık segmental veya lobuler bronkoalveoler lavajlar da ümit vadetmektedir. Çalışmamızda, nefes darlığı ve kuru öksürük yakınması ile başvuran, BAL ve TBB ile tanı konarak, ardışık uygulanan segmental bronkoskoskopik lavaj ile tedavi edilen bir pulmoner alveoler proteinozis olgusu literatür eşliğinde sunulmuştur.
Pulmonery alveolar proteinosis is a rare disease charecterized by the build- up of surfactan like lipo-protein material inside the alveoli, significantly interfering with pulmonary gas exchange. The clinical presentation varies altough the usual symptoms are slow progressing dyspnea and nonproductive cough. Radiographically diffuse, bilateral, perihiler alveoler and ground-glass patern is seen. The diagnosis can be confirmed through positive staining by periodic acid - Schiff metod of bronchoalveoler lavage and thrans-bronchial biopsy given clinical and radiological conditions. Standart therapy for pulmonery alveolar proteinosis is a whole lung lavage but sequental segmental or lobuler bronchoscopic lavages are also promising therapies. In our study, we report a case of pulmonary alveolar proteinosis diagnosed with BAL, TBB and treated by repeated segmental bronchoalveolar lavages by reviewing literature.

LookUs & Online Makale