ISSN: 1300-4115
BENİGN HASTALIKLARDA PNÖMONEKTOMİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(2): 29-32

BENİGN HASTALIKLARDA PNÖMONEKTOMİ

Soner GÜRSOY1, Ahmet ÜÇVET1, Sinan ANAR1, Cemil KUL1, Halil TÖZÜM1, Ali Ata ÖZTÜRK1, Oktay BAŞOK1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Benign akciğer hastalıklarında intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar nedeniyle pnömo-nektomiden kaçınma eğilimi mevcuttur. Mayıs 2000 ile Ocak 2007 tarihleri arasında benign akciğer hastalıkları nedeni ile kliniğimizde cerrahi girişim uygulanan 157 hasta retrospektif olarak incelendi. Bunların 14'ünde uygun cerrahi rezeksiyon seçeneği pnömonektomiydi. Bu olgular, yaş, cins, etyoloji, yapılan operasyon açısından sınıflandırılarak, postoperatif komplikasyonları değerlendirildi. Post operatif mortalite oranları hesaplandı. Hastaların sekizi erkek altısı kadın, yaş ortalaması 41.64 (± 25.36) idi. Olgulara, Hamartom, Karsinoid Tümör, Bronşektazi, Harap olmuş Akciğer, Akciğer Absesi, Aspergilloma, Tüberküloz tanılarıyla yedisi sağ yediside sol olmak üzere pnömonektomi operasyonları uygulandı. Postoperatif dördüncü günde bir olgu kaybedilirken, iki olguda geç dönem bronkoplevral fistül saptandı. Diğer olgularda herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Ortalama hastanede kalış süresi 15.5 gün (±10.5 gün) olarak saptandı. Mortalite oranı %7.13, Morbidite oranı %14.2 olarak hesaplandı. Sonuçta, benign akciğer lezyonlarında pnömonektominin, mortalite ve morbidite riski nedeniyle tercih edilmemekle beraber, zorunlu hallerde uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Benign hastalık, akciğer, pnömonektomi

PNEUMONECTOMY FOR BENIGN DISEASES

Soner GÜRSOY1, Ahmet ÜÇVET1, Sinan ANAR1, Cemil KUL1, Halil TÖZÜM1, Ali Ata ÖZTÜRK1, Oktay BAŞOK1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Surgeons usually abstain from the pneumonectomy for the benign lung disease because of the intraoperative and postoperative complications. But it is applied in the necessary attitude. Between May 2000 and January 2007, 157 consecutive patients which were underwent surgical resection for benign lung disease were rewieved retrospectively. Pneumonectomy was approve of the surgical procedure in the 14 of these patients. Patients were classified to age, sex, etiologic factors, surgical procedure which was underwent and postoperative complications were evaluated retrospectively. Postoperative mortality rates were calculated. Eight patients were male and age average was 41.64 (± 25.36). The pneumonectomy operations (seven of them left side, seven of them right side) performed to patients whose diagnosis are hamartoma, carcinoid tumor, bronchiectasis, destroyed lung, lung abscess, aspergilloma and tuberculosis. One patient died at the fourth post operative day. Bronchopleural fistula was found in two patients. Any complication was not seen in the other patients. Main of hospitalization day was 15.5 (± 10.5 day). The ratio of mortality and morbidity was calculated respectively 7.13% and 14.2%. As a result, we tought that pneumonectomy cannot be prefered in benign lung lesions because of high mortality and morbidity ratios but, it can be used in obligatory situations as a treatment method.

Keywords: Benign disease, lung, pneumonectomy

Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Sinan ANAR, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ali Ata ÖZTÜRK, Oktay BAŞOK. PNEUMONECTOMY FOR BENIGN DISEASES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(2): 29-32
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale