ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV), İnfluenza A/B Virüsüne Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ve RSV-İnfluenza A/B Koenfeksiyonunun Şiddetinin Araştırılması [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(3): 133-140 | DOI: 10.14744/IGH.2022.92905

Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV), İnfluenza A/B Virüsüne Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ve RSV-İnfluenza A/B Koenfeksiyonunun Şiddetinin Araştırılması

Gülbahar Darılmaz Yüce1, Matin Iskandarov2, Şerife Torun3, Çiğdem Erol4, Gaye Ulubay1, Müşerref Şule Akçay1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Respiratuvar sinsityal virüs (RSV) enfeksiyonları, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan diğer virüslerle aynı anda ve hatta aynı kişide bulunabilir. Bu virüsler arasında en sık izole edilen koenfeksiyon, RSV-influenza koenfeksiyonudur. Bu çalışmada hastanemizde RSV veya influenza A/B enfeksiyonu veya RSV ve influenza A/B virüs koenfeksiyonu nedeniyle takip ve tedavi edilen hastaların demografik ve klinik özelliklerinin, morbidite ve mortalitesinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Ocak 2015 ile Ocak 2019 tarihleri arasında nazofarengeal sürüntü örneklerinden multipleks polimeraz zincir reaksiyonu analizi ile influenza veya RSV enfeksiyonu veya RSV ve influenza A/B virüs koenfeksiyonu olarak tanı konulan ve yatarak tedavi ve takip edilen ardışık tüm hastalardan elde edilen veriler geriye dönük olarak analiz edildi. İnfluenza, RSV enfeksiyonu ve RSV-influenza koenfeksiyonu olan hasta grupları karşılaştırıldı.

Bulgular: RSV-influenza koenfeksiyonu grubunda nazal oksijen, yüksek akımlı oksijen, noninvaziv mekanik ventilasyon ve invaziv mekanik ventilasyon gereksinimleri açısından fark bulunmadı (sırasıyla p=0,411, p=0,859, p=0,258, p=0,950). RSV-influenza koenfeksiyonu grubu ile diğer gruplar arasında mortalite oranları açısından fark bulunmadı (p=0,403).

Sonuç: Çalışmada influenza, RSV enfeksiyonu ve RSV-influenza koenfeksiyonu olan hastalar arasında demografik veriler, komorbiditeler, hastalığın klinik şiddeti ve mortalite oranları açısından fark bulunmadı. Her yaştan erişkin için RSV ve influenza virüsleri hastane ve yoğun bakım yatışları, mekanik ventilasyon ve mortalite açısından önemli patojenlerdir. Erişkin hastalarda RSV-influenza koenfeksiyonları için daha büyük popülasyon çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Koenfeksiyon, influenza virüsü, respiratuvar sinsityal virüs, şiddet.

Investigation of Severity in Lower Respiratory Tract Infection Due to Respiratory Syncytial Virus (RSV), Influenza A/B Virus, and RSV-Influenza A/B Coinfection

Gülbahar Darılmaz Yüce1, Matin Iskandarov2, Şerife Torun3, Çiğdem Erol4, Gaye Ulubay1, Müşerref Şule Akçay1
1Department of Pulmonary Diseases, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
2Department of Internal Medicine, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
3Department of Pulmonary Diseases, Başkent University Faculty of Medicine, Konya, Türkiye
4Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye

Objective: Respiratory syncytial virus (RSV) infections can be found simultaneously with other viruses that cause upper and lower respiratory infections, and even in the same individual. Among these viruses, the most frequently isolated coinfection is RSV-influenza coinfection. In this study, we aimed to investigate the demographic and clinical characteristics, morbidity, and mortality of patients followed up and treated in our hospital for RSV or influenza A/B infection or RSV-influenza A/B virus coinfection.

Material and Methods: Obtained from all consecutive patients who were diagnosed as influenza or RSV infection or RSV and influenza A/B virus coinfection by multiplex polymerase chain reaction analysis from nasopharyngeal swab samples between January 2015 and January 2019 at Baskent University Medical Faculty Hospital and were hospitalized and followed up data were analyzed retrospectively. Groups of patients with influenza, RSV infection, and RSV-influenza coinfection were compared.

Results: No difference was found in the RSV-influenza coinfection group in terms of nasal O2, high flow oxygen, non-invasive mechanical ventilation, and invasive mechanical ventilation requirements (p=0.411, p=0.859, p=0.258, and p=0.950, respectively). In terms of mortality rates, no difference was found between the RSV-influenza coinfection group and the other groups (p=0.403).

Conclusion: In our study, no difference was found in terms of demographic data, comorbidities, clinical severity of the disease, and mortality rates between patients with influenza, RSV infection, and RSV-influenza coinfection. For adults of all ages, RSV and influenza viruses are important pathogens in terms of hospital and intensive care hospitalization, mechanical ventilation, and mortality. Larger population studies are needed for RSV-influenza infections in adult patients.

Keywords: Coinfection, influenza virus, respiratory syncytial virus, severity.

Gülbahar Darılmaz Yüce, Matin Iskandarov, Şerife Torun, Çiğdem Erol, Gaye Ulubay, Müşerref Şule Akçay. Investigation of Severity in Lower Respiratory Tract Infection Due to Respiratory Syncytial Virus (RSV), Influenza A/B Virus, and RSV-Influenza A/B Coinfection. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(3): 133-140

Sorumlu Yazar: Gülbahar Darılmaz Yüce, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale