ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Malign Plevral Mezotelyoma F-18 FDG PET/BT, BT ve Teknesyum-99m Aerosol Sintigrafisi Bulgularının Karşılaştırılması [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 1-6 | DOI: 10.14744/IGH.2022.85047

Malign Plevral Mezotelyoma F-18 FDG PET/BT, BT ve Teknesyum-99m Aerosol Sintigrafisi Bulgularının Karşılaştırılması

Nurşin Agüloğlu1, Halil Kaya2
1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, malign plevral mezotelyoma hastalarında F-18 floro-deoksiglikoz (FDG) pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT)’den elde edilen SUVmax değeri ile DTPA aerosol sintigrafisiyle hesaplanan kapiller epitelyal permeabilite değeri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya, malign plevral mezotelyoma tanısı almış ve PET/BT görüntülemesi yapılmış 22 (13’ü erkek, 9’u kadın) hasta dahil edildi. Malign plevral mezotelyomalı hastalarda parankim hasarını belirlemek amacıyla teknesyum-99m DTPA aerosol sintigrafisi yapıldı. Malign plevral mezotelyoma tutulum lokalizasyonları üst, orta ve alt olmak üzere üç alana ayrılarak her alanın tümör SUVmax/karaciğer SUV-SUVoranı) ile plevral kalınlaşma değerleri ve kapiller epitelyal permeabilite değerleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon testiyle incelendi.
Bulgular: Her üç alanda SUVoranı ile plevral kalınlaşma değerleri arasında pozitif korelasyon (p<0,001), SUVoranı ve kapiller epitelyal permeabilite değerleri arasında negatif korelasyon saptandı (p<0,001). Aynı şekilde her üç alanda plevral kalınlık ve kapiller epitelyal permeabilite değerleri arasında negatif korelasyon saptandı (p<0,001).
Sonuç: Çalışmada, kapiller epitelyal permeabilite değerleri ile hem SUVoranı hem de plevral kalınlığın boyutu arasında negatif korelasyon izlendi. Azalmış kapiller epitelyal permeabilite değerlerinin prognoz ile ilgili bilgi verebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: DTPA aerosol sintigrafi, F-18 FDG PET/BT, malign plevral mezotelyoma.

Comparison of Malign Pleural Mesothelioma F-18 Fluorodeoxy Glucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography, Computed Tomography and Teknetium-99m Aerosol Scintigraphy Findings

Nurşin Agüloğlu1, Halil Kaya2
1Department of Nuclear Medicine, İzmir University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Nuclear Medicine, İstanbul Aydın University, İstanbul, Turkey

Objective: The aim of this study was to examine the relationship between the standard uptake value (SUV)max value obtained from fluorodeoxy glucose positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) and the capillary epithelial permeability (CEP) value calculated by diethylenetriamine pentacetic acid (DTPA) aerosol scintigraphy in patients with malignant pleural mesothelioma (MPM).
Material and Methods: Twenty-two MPM diagnosed patients who underwent PET/CT imaging were included in this study. In MPM patients Tc-99m DTPA Aerosol Scintig-raphy was performed to determine parenchymal damage. MPM involvement localizations were divided into three areas as upper, middle, and lower. The relationship between tumorSUVmax/liverSUVmax (SUVratio), pleural thickening values, and CEP values of each area was examined.
Results: In all areas, a positive correlation was found between SUVratio and pleural thickening values (p<0.001), and a negative correlation was found between SUVratio and CEP values (p<0.001). Furthermore, a negative correlation was found between pleural thickness and CEP values in all 3 areas (p<0.001).
Conclusion: In our study, a negative correlation was observed between CEP values and both SUVratio and the size of pleural thickness. These findings suggest that de-creased CEP values may provide information about prognosis.

Keywords: DTPA aerosol scintigraphy, F-18 FDG PET/BT, malignant pleural mesothelioma.

Nurşin Agüloğlu, Halil Kaya. Comparison of Malign Pleural Mesothelioma F-18 Fluorodeoxy Glucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography, Computed Tomography and Teknetium-99m Aerosol Scintigraphy Findings. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Nurşin Agüloğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale