ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
İleri Evre Akciğer Kanserinde; Yaygın Kanser İnflamasyon İndeksi (ALI), Serum Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLR), Trombosit/Lenfosit Oranının (PLR) Prognostik Değeri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2021; 35(3): 134-139 | DOI: 10.5222/IGH.2021.83007

İleri Evre Akciğer Kanserinde; Yaygın Kanser İnflamasyon İndeksi (ALI), Serum Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLR), Trombosit/Lenfosit Oranının (PLR) Prognostik Değeri

Aysen Evkan Öztürk1, Berna Komurcuoglu2, Gamze Karakurt3, Özgür Öztürk4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Giriş
Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen ve ölüme neden olan kanser türüdür. Sistemik inflamasyon hem kanser etiyopatogenezinde rol oynadığı hem de kanser hücrelerinde onkojenik değişikliklerden aktiflenebildiği gösterilmiştir. Akciğer kanserinde, prognozunu ve riskli olguları belirlemede sistemik inflamatuar parametrelerin yeri olabileceğini gösteren çalışmalar olmakla beraber sonuçlar halen tartışmalıdır. Çalışmamızda serumdan hesaplanan inflamatuar parametrelerin, akciğer kanserinde prognostik etkisi araştırıldı.
Metod
Göğüs hastalıkları kliniğimizde 2013 -2015 tarihleri arasında tanı alan lokal ileri ve ileri evre akciğer kanserli 115 olgu retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların tanı aşamasında serum örneklerinden hesaplanan; ileri akciğer kanseri inflamasyon indexi (ALI indeksi), serum nötrofil/lenfosit oranı (NLR), trombosit/lenfosit oranı (PLR) düzeyleri ile genel sağkalım (OS), hastalıksız sağkalım (PFS) ve tedaviye yanıt değerlendirmeleri arasındaki ilişki ve prognozu öngörmede ki etkisi araştırıldı.
Bulgular
Çalışmamızda ileri evre akciğer kanserli olgular da OS için incelendiğinde; ALI ve NLR de istatistiksel olarak anlamlı (p <0.05) iken, küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda da genel istatistikle benzer olup ALI ve NLR değerleri istatistiksel olarak anlamlı saptandı.
Sonuç
Çalışmamızda ileri evre akciğer kanserli tüm olgularda, tanı aşamasında NLR ve ALI değerlerinin prognoz ile ilişkili olduğu, belirtilen cut off değerlerinin kullanıldığında hastanın prognozunu öngörmede yararlı olabileceği sonucuna varıldı. Bu parametrelerin ek maliyet gerektirmeden, kolayca hesaplanabilir olması nedeniyle rutin kullanımda yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer Kanseri, ALI, NLR, PLR, Prognostik indeks

Prognostic Value of Diffuse Cancer Inflammation Index (ALI), Serum Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR) and Platelet/lymphocyte Ratio (PLR) in Advanced Stage Lung Cancer

Aysen Evkan Öztürk1, Berna Komurcuoglu2, Gamze Karakurt3, Özgür Öztürk4
1Izmi̇r Uni̇versi̇ty Of Health Sci̇ences Tepeci̇k Trai̇ni̇ng And Research Hospi̇tal, İntensive Care Unit, İzmir
2Izmi̇r Uni̇versi̇ty Of Health Sci̇ences Dr. Suat Seren Chest Disease And Chest Surgery Training And Research Hospital, Pulmonology Department, İzmir
3Izmi̇r Uni̇versi̇ty Of Health Sci̇ences Dr. Suat Seren Chest Disease And Chest Surgery Training And Research Hospital, İntensive Care Unit, İzmir
4Izmi̇r Uni̇versi̇ty Of Health Sci̇ences Tepeci̇k Trai̇ni̇ng And Research Hospi̇tal, Thoracic Surgery Clinic, İzmir

Introduction
Lung cancer (Ca) is the most common type of cancer that causes death worldwide. Systemic inflammation has been shown to play a role in cancer etiopathogenesis and can be activated from oncogenic changes in cancer cells. In lung cancer, although there are studies showing that systemic inflammatory parameters may have a role in determining prognosis and risky cases, the results are still controversial. In our study, the prognostic effects of inflammatory parameters calculated from serum were investigated in lung Ca.
Method:
One hundred fifteen patients with locally advanced and advanced lung cancer who were diagnosed in our chest diseases clinic between 2013 and 2015 were retrospectively analyzed. The relationship between advanced lung cancer inflammation index (ALI index), serum neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR) levels at the time of diagnosis were calculated, and their relationship with overall survival (OS), disease-free survival (PFS) and the treatment response and their effect on predicting prognosis were investigated.
Findings
In our study, when advanced lung cancer cases were examined regarding OS; ALI, and NLR were statistically significant (p <0.05), non-small cell lung cancer cases were similar to general statistics, and ALI and NLR values were statistically significant.
Conclusion
In our study, it was concluded that NLR and ALI values at the time of diagnosis were associated with prognosis, and those values may be useful in predicting prognosis when the cut off values was used. These parameters can be useful in routine use since they can be easily calculated without additional costs.

Keywords: ALI, Lung cancer, NLR, PLR, Prognostic index

Aysen Evkan Öztürk, Berna Komurcuoglu, Gamze Karakurt, Özgür Öztürk. Prognostic Value of Diffuse Cancer Inflammation Index (ALI), Serum Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR) and Platelet/lymphocyte Ratio (PLR) in Advanced Stage Lung Cancer. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2021; 35(3): 134-139

Sorumlu Yazar: Aysen Evkan Öztürk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale