ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
İzole Tüberküloz Lenfadenite Bağlı Şilotoraks [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 100-102 | DOI: 10.14744/IGH.2023.81994

İzole Tüberküloz Lenfadenite Bağlı Şilotoraks

Arif Ateş, Hıdır Esme
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye

Tüberküloz, tıptaki gelişmelere rağmen günümüzde de önemli bir sağlık problemidir. Bunların %20’si başta lenf bezi ve plevra olmak üzere akciğer dışı tüberkülozdur. Gelişmiş ülkelerde nadir görülse de bazı ülkelerde tüberküloz lenfadenit ve buna bağlı şilotoraks görülebilmektedir. Bu yazıda, şilotoraks nedeniyle opere edilen bir hastanın tüberküloz lenfadenit tanısı alması üzerine bu konudaki farkındalığın artırılması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Mediasten, şilotoraks, tüberküloz.

Chylothorax due to Isolated Tuberculous Lymphadenitis

Arif Ateş, Hıdır Esme
Department of Toracic Surgery, Health Sciences University, Konya City Hospital, Konya, Türkiye

Despite advances in medicine, tuberculosis is still an important health problem today. About 20% of these are extrapulmonary tuberculosis, primarily lymph node, and pleura. Although it is rare in developed countries, tuberculous lymphadenitis and related chylothorax can be seen in some countries. In this article, we aimed to increase the awareness on the diagnosis of tuberculous lymphadenitis in a patient which we operated for chylothorax.

Keywords: Mediastinum, chylothorax, tuberculosis.

Arif Ateş, Hıdır Esme. Chylothorax due to Isolated Tuberculous Lymphadenitis. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 100-102

Sorumlu Yazar: Arif Ateş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale