ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
COVID-19 Hastalığında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Radiological Society of North America Raporlama Önerisine Göre Sınıflandırılması; RT-PCR Testi ile Uyumu [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 59-68 | DOI: 10.14744/IGH.2022.74946

COVID-19 Hastalığında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Radiological Society of North America Raporlama Önerisine Göre Sınıflandırılması; RT-PCR Testi ile Uyumu

Seher Susam1, Berna Eren Kömürcüoğlu2, Gülru Polat2, Özgür Batum2, Sena Ataman2, Pelin Gülcü1, Filiz Güldaval2, Mine Gayaf2, Fatma Demirci Üçsular2, Emel Cireli Tellioğlu2, Günseli Balcı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, koronavirüs hastalığında (COVID-19) toraks bilgisayarlı tomografi bulgularını, “Radiological Society of North America (RSNA)” tarafından Mart 2020 tarihinde yayımlanan konsensüs raporu kriterlerine göre sınıflandırmak ve gerçek zamanlı revers transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) test sonuçları ile karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Mart 2020-Haziran 2020 tarihleri arasında tek merkezde retrospektif olarak yapıldı. COVID-19 şüphesi ile başvuran, en az bir kez RT-PCR testi yapılan, test ile en fazla üç gün ara ile bilgisayarlı tomografisine bakılan, klinik, radyolojik ve RT-PCR test sonucuna göre kesin tanı alan 426 hasta çalışmaya dahil edildi. Bilgisayarlı tomografi görüntüleri toraks radyolojisi konusunda deneyimli iki radyolog tarafından, RSNA kriterlerine göre “tipik”, “belirsiz”, “atipik” ve “negatif” olarak dört gruba ayrıldı, her grupta RT-PCR test sonuçları ile uyuma bakıldı. İstatistiksel analiz için SPSS 26.0 (IBM Corporation) programı kullanıldı.
Bulgular: Bilgisayarlı tomografi bulguları %44,4 tipik, %22,3 belirsiz, %11,7 atipik ve %21,6 negatif grupta yer aldı. RT-PCR testi pozitif çıkma oranı sırası ile %63,5, %43,2, %42 ve %79,3 olarak bulundu (p<0,001). Sınıflama yapılmadan bakıldığında bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı %71,8, özgüllüğü %10,5, pozitif prediktif değeri %54,5, negatif prediktif değeri %20 olarak tespit edildi (p<0,001). Tipik olan grup için duyarlılık %47,3, özgüllük %59,6, pozitif prediktif değer %63,5, negatif prediktif değer %43 olarak saptandı (p<0,001). İki radyolog arasında uyumda kappa katsayısının 0,95 olduğu belirlendi.
Sonuç: RSNA sınıflamasında okuyucular arasındaki uyum yüksektir. Tipik lezyonlar için %47,1 düzeyindeki duyarlılık literatüre göre düşüktür. Bilgisayarlı tomografi görüntülemesinin ilk üç gün gibi erken bir dönemde yapılmış olması ile ilişkili görünmektedir. Sonuç olarak, RSNA sınıflamasının, görüntüleme uygun zaman aralığında yapılırsa, COVID-19 hastalığını rapor etmede güvenilir olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, COVID-19, Radiological Society of North America, rapor.

Classification of Chest Computed Tomography Findings in COVID-19 Disease According to the Reporting Recommendation of the Radiological Society of North America: Compatibility with Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction Test

Seher Susam1, Berna Eren Kömürcüoğlu2, Gülru Polat2, Özgür Batum2, Sena Ataman2, Pelin Gülcü1, Filiz Güldaval2, Mine Gayaf2, Fatma Demirci Üçsular2, Emel Cireli Tellioğlu2, Günseli Balcı2
1Department of Radiology, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Disease and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Chest Disease, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Disease and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

Objective: The purpose of the study was to classify the thorax computed tomography (CT) findings in COVID-19 according to the consensus report criteria that was published by the Radiological Society of North America (RSNA) and compare them with reverse transcriptase–polymerase chain reaction (RT-PCR) test results.
Material and Methods: The study was conducted in retrospective design in a single center between March 2020 and June 2020. A total of 426 patients with a definitive diagnosis, who applied with the suspicion of COVID-19, who had at least one RT-PCR test result, CT with a maximum of 3 days’ intervals, examination results, clinical, radiological, and RT-PCR test results, were included in the study. The CT images were divided into four groups as “typical,” “indeterminate,” “atypical,” and “negative” according to RSNA criteria by two radiologists experienced in thoracic radiology, and compatibility with RT-PCR test results was checked in each group. The SPSS 26.0 (IBM Corporation) program was used for statistical analyses.
Results: CT findings were in the typical group with 44.4%, 22.3% were in the indeterminate group, 11.7% in atypical, and 21.6% were in the negative group. The RT-PCR test positivity rate was 63.5%, 43.2%, 42%, and 79.3%, respectively (p<0.001). Without any classification, the sensitivity of CT was 71.8%, the specificity was 10.5%, the positive predictive value (PPV) was 54.5%, and the negative predictive value (NPV) was 20% (p<0.001). The sensitivity was 47.3%, specificity 59.6%, PPV 63.5%, and NPV 43% in the typical group (p<0.001). The kappa coefficient of agreement between the two radiologists was 0.956.
Conclusion: The agreement among readers is high in the RSNA classification. The sensitivity of 47.1% for typical lesions is lower than in the literature. It seems to be related to the fact that CT imaging was performed as early as the first 3 days. RSNA classification is considered reliable in reporting COVID-19 if imaging is performed at the appropriate time interval.

Keywords: Computed tomography, COVID-19, Radiological Society of North America, report.

Seher Susam, Berna Eren Kömürcüoğlu, Gülru Polat, Özgür Batum, Sena Ataman, Pelin Gülcü, Filiz Güldaval, Mine Gayaf, Fatma Demirci Üçsular, Emel Cireli Tellioğlu, Günseli Balcı. Classification of Chest Computed Tomography Findings in COVID-19 Disease According to the Reporting Recommendation of the Radiological Society of North America: Compatibility with Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction Test. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 59-68

Sorumlu Yazar: Seher Susam, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale