ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Bronkoskopik İşlemlerde Uygulanan Hafif-Orta ve Derin Sedasyonun Hasta ve Bronkoskopist Memnuniyeti Üzerine Etkisi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 70-74 | DOI: 10.14744/IGH.2023.74755

Bronkoskopik İşlemlerde Uygulanan Hafif-Orta ve Derin Sedasyonun Hasta ve Bronkoskopist Memnuniyeti Üzerine Etkisi

Makbule Özlem Akbay, Ülkü Aka Aktürk, Özlem Soğukpınar, Dilek Ernam
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Fiberoptik bronkoskopi (FOB) invaziv bir işlem olması nedeniyle işlem süresince sedasyon uygulanması rehberlerde önerilmektedir. Bronkoskopistler tarafından bazen tercih edilmemekte bazen de farklı sedasyon düzeyinde uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hastanemiz bronkoskopi ünitesinde uygulanan sedasyonun hasta ve bron-koskopist memnuniyeti üzerine etkisi ve gelişebilecek komplikasyonları incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: kim 2022-Kasım 2022 tarihlerinde FOB işlemi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar sedasyon almayan grup, midazolam ve/veya fentanil uygulanan hafif-orta sedasyon grubu, propofolün de ilave olarak uygulandığı derin sedasyon grubu olarak sınıflandırıldı. Hastalara ve bronkoskopiste işlem hakkında memnuniyetini ve hastalara gerektiğinde işlemin tekrarlanmasına izin verip vermeyeceklerini sorgulayan anket formu verildi, komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 133 hastadan 62’sine (%46,6) hafif-orta, 36’sına (%27,1) derin sedasyon uygulandı. Hafif-orta ve derin sedasyon uygulananlarda hem hasta hem de bronkoskopist memnuniyeti sedasyon uygulanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek tespit edildi (p<0,001). Sedasyon uygulanmayan grupta işlemin tekrarlanması için izin verme durumu sedasyon uygulanan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düşük tespit edildi (p<0,001). Komplikasyon gelişen 14 hastanın 8’i (%22,2) derin sedasyon uygulanmış hastalar olup, diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek idi (p=0,028).
Sonuç: Bronkoskopi işleminde uygulanan sedasyonun hasta ve bronkoskopist memnuniyetini artırdığı, hafif-orta sedasyonla derin sedasyon arasında hasta ve bronkoskopist memnuniyeti açısından bir fark olmadığı, sedasyon nedeniyle gelişen komplikasyonların ileri bir müdahale gerektirmediği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Fiberoptik bronkoskopi, komplikasyon, memnuniyet, sedasyon.

Effect of Mild-moderate and Deep Sedation Applied in Bronchoscopic Procedure on Patient and Bronchoscopist Satisfaction

Makbule Özlem Akbay, Ülkü Aka Aktürk, Özlem Soğukpınar, Dilek Ernam
Department of Chest Diseases, University of Health Sciences, Süreyyapaşa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul,Türkiye

Objective: Since flexible bronchoscopy is an invasive procedure, sedation during the procedure is recommended in the guidelines. Nevertheless, sometimes, it is not preferred by bronchoscopists or different sedation level is used. The aim of our study is to examine the effect of sedation applied in the bronchoscopy unit of our hospital on patient and bronchoscopist satisfaction and evaluate the possible complications.
Material and Methods: Patients who underwent flexible bronchoscopy between October and November 2022 were involved. The patients were classified as non-sedation group, mild-moderate sedation group in which midazolam and/or fentanyl was applied, and deep sedation group in which propofol was applied additionally. A questionnaire form was given to the patients and the bronchoscopist asking about their satisfaction with the procedure. In addition, patients were asked whether they would allow the procedure to be repeated if necessary. Complications were recorded.
Results: Mild-moderate sedation was applied to 62 (46.6%) and deep sedation was applied to 36 (27.1%) out of the 133 patients. The satisfaction of both the patient and the bronchoscopist was found to be statistically significantly higher in the patients who received mild-moderate and deep sedation compared to the patients who were not sedated (p<0.001). Permission to repeat the procedure was found to be statistically significantly lower in the non-sedated group than in the sedated group (p<0.001). Eight (22.2%) of the 14 patients with complications were the cases who underwent deep sedation, which was statistically significantly higher than the other groups (p=0.028).
Conclusion: It was determined that sedation applied in bronchoscopy increased patient and bronchoscopist satisfaction, there was no difference between mild-moderate and deep sedation in terms of patient and bronchoscopist satisfaction, and complications due to sedation did not require further intervention.

Keywords: Flexible bronchoscopy, complication, satisfaction, sedation.

Makbule Özlem Akbay, Ülkü Aka Aktürk, Özlem Soğukpınar, Dilek Ernam. Effect of Mild-moderate and Deep Sedation Applied in Bronchoscopic Procedure on Patient and Bronchoscopist Satisfaction. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 70-74

Sorumlu Yazar: Makbule Özlem Akbay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale