ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Epidermal Büyüme Faktör Reseptörü ve c-KIT Pozitif Adenoid Kistik Karsinomlu İki Olgu [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 118-120 | DOI: 10.14744/IGH.2022.53824

Epidermal Büyüme Faktör Reseptörü ve c-KIT Pozitif Adenoid Kistik Karsinomlu İki Olgu

Pınar Gürsoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye.

Akciğerin adenoid kistik karsinomu yavaş seyirli, çok nadir görülen bir tümördür. Primer tedavisi cerrahidir. Ancak özellikle rekürrensler sık görülmektedir. Cerrahiye uygun olmayan durumlarda kemoterapi bir seçenek olsa da yanıt oranları oldukça düşüktür. Tümöre özgü biyolojiyi belirlemek ve bireyselleştirilmiş tedavi bu hastalarda önemli bir rol oynamaktadır. Akciğerin adenoid kistik karsinomu tanısı alan iki hastada yapılan moleküler profilleme ile EGFR pozitifliği ve c-KIT pozitifliği saptan-dı. Bu hedeflere yönelik erlotinib ve imatinib tedavilerinin etkinliği değerlendirildi. Akciğerin adenoid kistik karsinomu nedeniyle EGFR pozitifliği saptanan ve erlotinib kullanan olguda 16 aylık progresyonsuz sağkalım saptandı. c-KIT nedeniyle imatinib kullanan hastada ise progresyonsuz sağkalım dokuz ay olarak gözlendi. Her iki tedavi ile kemoterapilerle elde edilen sağkalımdan daha uzun sağkalımlar elde edildi. Lokal ileri ve metastatik akciğerin adenoid kistik karsinomu hastalarında kemoterapilerle düşük sağkalımlar saptandı. Bu hastalık grubunda moleküler profilleme hastalar açısından çok önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adenoid kistik karsinom, c-KIT, EGFR, erlotinib, imatinib.

Two Cases with Adenoid Cystic Carcinoma with Epidermal Growth Factor Receptor and c-KIT

Pınar Gürsoy
Department of Medical Oncology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

Adenoid cystic carcinoma of the lung (ACCL) is a very rare tumor with a slow course. Primary treatment is surgery. However, recurrences are common. Although chemotherapy is an option in cases not suitable for surgery, response rates are quite low. Identifying the tumor-specific biology and individualized treatment play an important role in these patients. We detected epidermal growth factor receptor (EGFR) positivity and c-KIT positivity by molecular profiling performed in two of our patients diagnosed with ACCL. We evaluated the efficacy of erlotinib and imatinib treatments aimed at these targets. In our case with EGFR positivity due to ACCL and using erlotinib, a 16-month progression-free survival (PES) was found. In our erlotinib used/given case with EGFR positivity due to ACCL, a 16-month PFS was found. In our patient who used imatinib for c-KIT, PFS was observed to be 9 months. Longer survivals were achieved with both treatments compared to chemotherapies. Low survival rates have been found with chemotherapies in locally advanced and metastatic ACCL patients. Molecular profiling plays a very important role in this disease group for patients.

Keywords: Adenoid cystic carcinoma, c-KIT, epidermal growth factor receptor, erlotinib, imatinib.

Pınar Gürsoy. Two Cases with Adenoid Cystic Carcinoma with Epidermal Growth Factor Receptor and c-KIT. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 118-120

Sorumlu Yazar: Pınar Gürsoy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale