ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Is Chronic Respiratory Disease a Possible Risk Factor in Acute Pulmonary Thromboembolism? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 86-91 | DOI: 10.14744/IGH.2021.26817

Is Chronic Respiratory Disease a Possible Risk Factor in Acute Pulmonary Thromboembolism?

Mutlu Onur Güçsav1, Gülistan Karadeniz2, Aysu Ayrancı3, Gülru Polat2, Görkem Vayısoğlu Şahin2, İsmail Erikçi2
1Sağlık Bilimleri Üniveristesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
3İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: 2019 yılında European Society of Cardiology (ESC) tarafından yayınlanan Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu’na göre solunum yetmezliği varlığı pulmoner tromboemboli (PTE) için bir risk faktörü olarak yer almaktadır. Ancak günlük pratiğimizde solunum yetmezliği olmayıp kronik solunumsal hastalığı olan hastalarda da pulmoner tromboemboli ile sık karşılaşmaktayız. Çalışmamızda akut PTE’de kazanılmış risk faktörlerinin sıklığı ve bu risk faktörleri içerisinde başta kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) başta olmak üzere kronik solunum yolu hastalıklarının yerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal-Metod: Çalışmamız tek merkezli gözlemsel tanımlayıcı bir çalışma olarak tasarlanmıştır. 01.08.2016-01.08.2020 tarihleri arasında hastanemizde akut PTE tanısı ile yatan hastalar değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmamıza toplam 157 hasta alındı. En sık izlenen kazanılmış risk faktörleri; 65 yaş ve üstü olmak (n: 80, %51), arteriyel hipertansiyon varlığı (n: 65 %42,4), obezite varlığı (n: 35, %22,3) ve kronik solunumsal hastalık varlığı (n: 30, %19,1) idi. 31 hastada ise (%19,2) herhangi bir kazanılmış risk faktörü saptanmadı. KOAH (n: 22, %73.3) kronik solunumsal hastalıklar arasında en sık izlenen hastalıktı. İnterstisyel akciğer hastalığı (n: 5, %16.7), obstrüktif uyku apne sendromu (n: 2, %6.7) ve astım (n: 1, %3.3) diğer solunumsal hastalıklardı. Kronik solunumsal hastalık varlığı erkeklerde, 65 yaş ve üstü hastalarda ve sigara kullananlarda anlamlı düzeyde fazla saptandı.
Sonuç: PTE risk faktörlerinin sıklığı ülkelere ve sosyoekonomik düzeye göre farklılıklar seyretmektedir. Kronik solunumsal hastalıklar kazanılmış risk faktörleri arasında yer almasa da ülkemiz ve dünyada akut PTE ile hastaneye başvuran hastalarda sıklıkla izlenen bir komobid hastalıktır.

Anahtar Kelimeler: Kronik solunumsal hastalık, pulmoner tromboemboli, risk faktörleri.

Akut Pulmoner Tromboembolide Kronik Solunumsal Hastalık Bir Risk Faktörü müdür?

Mutlu Onur Güçsav1, Gülistan Karadeniz2, Aysu Ayrancı3, Gülru Polat2, Görkem Vayısoğlu Şahin2, İsmail Erikçi2
1Department of Chest Diseases, University of Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Chest Diseases, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Training and Research Hospital for Chest Diseases and Thoracic Surgery, İzmir, Türkiye
3Department of Chest Diseases, Izmir Bakırcay University, Cigli Training and Research Hospital, Izmir, Türkiye

Introduction: Although we frequently encounter pulmonary thromboembolism in patients with chronic respiratory disease in our daily practice, only the presence of respiratory failure is stated as a risk factor in the guideline. In our study, it was aimed to investigate the frequency of acquired risk factors, especially chronic respiratory diseases, in acute pulmonary thromboembolism.
Material and Methods: Our study was designed as a single-center observational descriptive study. Patients hospitalized with the diagnosis of acute pulmonary thromboembolism in our hospital were evaluated between 01.08.2016 and 01.08.2020.
Results: A total of 157 patients were included in our study. The most common acquired risk factors were; being 65 years and older (n: 80, 51%), arterial hypertension (n: 65, 42.4%), obesity (n: 35, 22.3%) and chronic respiratory disease (n: 30, %19.1). No acquired risk factor was found in 31 patients (19.2%). Chronic obstructive lung disease (n: 22, 73.3%) was the most common disease among chronic respiratory diseases. Other respiratory diseases were interstitial lung disease (n: 5, 16.7%), obstructive sleep apnea syndrome (n: 2, 6.7%), and asthma (n: 1, 3.3%). The presence of chronic respiratory disease was significantly higher in men, patients aged 65 and over, and smokers.
Conclusion: The frequency of pulmonary thromboembolism risk factors varies according to countries and socioeconomic level. Our data showed that chronic respiratory disease is more common in pulmonary thromboembolism patients than many diseases or conditions that are currently considered as risk factors.

Keywords: Chronic respiratory disease, pulmonary embolism, risk factors.

Mutlu Onur Güçsav, Gülistan Karadeniz, Aysu Ayrancı, Gülru Polat, Görkem Vayısoğlu Şahin, İsmail Erikçi. Akut Pulmoner Tromboembolide Kronik Solunumsal Hastalık Bir Risk Faktörü müdür?. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 86-91

Sorumlu Yazar: Mutlu Onur Güçsav, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale